Consiliul Local Timisoara

Hotararea 287/21.05.2019 privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţării anuale pentru anul 2019

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 287/21.05.2019
privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţării anuale pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 12068/16.05.2019 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1378/14.05.2019 ; nr. SC2019 - 12068/16.05.2019 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1378/14.05.2019; nr. SC2019 - 12068/16.05.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 12068/16.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale şi al Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 - privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Avand in vedere Raportul final de selectie al Juriului de experţi cu privire la Capitala europeană a culturii 2021 în România;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016 prin care orasul Timisoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii in anul 2021;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba criteriile organizatorice specifice, aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, explicitate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba programul cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 (Timisoara 2021).

Art. 3: Se aproba suma de 10.000.000 lei, suma ce reprezinta finanţarea programului cultural prioritar în anul 2019, cuprinsă distinct în bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI