Consiliul Local Timisoara

Hotararea 286/21.05.2019 privind aprobarea modificării ART. 2 şi eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare şi servicii" Calea Torontalului DN6, Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 286/21.05.2019
privind aprobarea modificării ART. 2 şi eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare şi servicii" Calea Torontalului DN6, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.UR2019-004145/20.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-004145/20.05.2019 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. nr. UR2019-004145/20.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amennajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Şef nr. 13/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Avizul Comisiei de Circulaţie nr. RE2019-000564/07.03.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea ART. 2 şi eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal "Zonă industrială, depozitare şi servicii" Calea Torontalului DN6, Timişoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2213.04.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se stabilesc următoarele modificări:
- modificarea ART. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 - "acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018" în " acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2019-000564/07.03.2019";
- eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 - care menţionează "Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a tuturor operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1 - "Proprietatea şi circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat";
- toţi ceilalţi indici urbanistici ( POT, CUT , regim înalţime etc.) ramân neschimbaţi.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- Proiectantului SC PRO-ARH TCC SRL;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Acord_modificare.pdf

Timisoara la 20.05.19 Referitor: Contract de prestari servicii nr. 7245/30.05.17 Proiect: PUZ Zona industriala, depozitare si servicii- Timisoara, C. Torontalului DN6 Client: S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. Stimate doamne, Stimati domni, In urma solicitarii primite, va informam ca, prin prezenta, societatea SUBCONTROL, in calitate de elaborator al Planului Urbanistic Zonal ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII din Timisoara, C. Torontalului DN6, documentatie avizata prin HCL460/13.09.18, este de acord cu modificarea proiectului sus-mentionat, prin proiectul societatii PRO ARH TCC, la cererea clientului si a autoritatilor locale. Cu deosebita consideratie, jur. Ruxandra Badescu Administrator SC SUBCONTROL SRL tel.0723586011

PROJECT MANAGEMENT SUBCONTROL S.C. Subcontrol S.R.L. str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro web: www.subcontrol.ro O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 + AL CERT -R 7705858 RO2BBRDE360SVO5894843600 Go OHSAS 16001: 2007 BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 pita Sotia ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 �

Atasament: aviz_CC-DT2018-000176-18.01.2018.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA | COMISIA DE CIRCULAȚIE TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR. DT2018-000176/18.01.2018 Către, S.C. PROTON CONSULT S.R.L. 4 TIMIŞOARA REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DT2018-000176/10.01.201 COMISIA DE CIRCULAȚIE vă comunică următoarele: AVIZ FAVORABIL pentru obiectivul "PUZ - Zonă industrială, depozitare şi servicii, Calea Torontalului DN 6 dreapta, C.F. 407691 nr. cad. 407691 nr. top. 189/1/1-4; C.F. 407687 nr. top. 188/1/2; C.F. 407682 nr. top. 190/1/1/2, C.F. 407694 nr. top. 190/1/1/1/2 Timişoara" precum şi amenajarea în incintă la sol a 603 locuri de parcare (din totalul de 1302 parcaje) conform planului de situaţie anexat. Prezentul aviz se eliberează cu următoarele condiții: toate amenajările rutiere, precum şi dotările tehnico-edilitare, necesare se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului, totodată terenurile aferente obiectivului şi care vor fi afectate de trama stradă, se vor trece, cu titlu gratuit, în proprietatea municipalității. VICEPREŞEDINTE COMISIE SECRETARJCONMISIE DIRECTOR D.E:“ ŞEF SERVICIUTRANSPORT, ing. CULIȚĂ CHIŞ js ff PAR = i LA FRA Cod. FO14 -05 Ver, 2 red. A.C. dact. A.C. �

1 PLAN DE SITUATIE LUCRĂRI RUTIERE ÎN ETAPA I-A o LEGENDA SCARA 1:1000 _ | limită proprietate teren conform CF Ă _ limită proprietate teren studiat după cedare Suprafață platforme rutiere interioare, alei, parcări 4 | propuse sp'e “ealizare in Elapa l-a ne i | Consirucţii propuse in Etapa l-a a 8 E RN ct N Canale existente rea st ti oa ce“ 2 | patiu verde amenajat „e CE a P.U.D. aprobat HCL 172/2004 ze A a Ă _ a su A TR Na pată Ă d ie = ah Ă erste AA ar _— cet ? A A ANTI gara A ci LA 2 RA AT rd a N NI EIN AC ME N = i A E a — A ese certi? PI at = LA VI E e : ACCES VTR ENE 1 E 7 pu Ţ N Ve ACCES RUTIER EXISTENT CESE DESFINTEAZA ACCES RUTER EXISTENT | T4 locuri parcare km 563+920 dreapta | existente a, (07687, 40760, 407494 SITUAȚIA EXISTENTĂ: productive -servicii îndustrale a a Sina STEPE ETIPA TA 01 PECETE Antena la HCL, be E) �

Atasament: aviz_CC-DT2018-004421-23.01.2018.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA DE CIRCULAŢIE BIROUL OPERATIV TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CUL TURII NR. DT2018-004421/23.08.2018 Către, S.C. COSMUN WEST S.R.L. TIMIŞOARA REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DT2018-004421/22.08.2018 COMISIA DE CIRCULAŢIE vă comunică următoarele: AVIZ FAVORABIL pentru obiectivul "Amenajare Calea Torontalului (4,6 km) pe sectorul cuprins între intersecţia cu str. Grigore Alexandrescu și limita UAT Timişoara” conform planului de situație anexat. QR A VICEPREŞEDINȚE GOMISIE SECRETAR COMISIE DIRECTOR b.E. ŞEF SERVICIU TRANSPORT, ing. CULIȚĂ CHIŞ ing: ADRIAN GOLOJOARĂ Cod. FO14 - 03 Ver. 2 red. A.C. dact. A.C. �

SMITH sl ră Hi < N FLEXTRONICS INDUSTRIAL it REGISTRUL AUTO METRO AVIATIA UTILITARA"" Profil transversal tip propus (Plen urbanistic general 4,00 Î 200, 150, 2,00 00 o , 359 300 50 350, 300 te | tr | a 1 mat m aa a aa ma | e cra va / SER! tt di Zu : PV il ial i MN PT N a ORICUI = | CosMunwe SE FER TORERS SAL sit fi ED = = TIMISOARA |? TIMISOARA. Cale Tron pentr LL anii : 3 Ema Tantra ra E a F g E einer “Amenaare sed Calea Torontal 48310) sector intersecție cu strade Grigore SF d [SEF PROEST — [Mo MUNTEANU UAT TIM! 5 PROIECTAT __ |ING. LINDA MUNTEANU TRUPE LAN DE SITUATIE Fane | CARMENTUDOR. PROFIL TRANSVERSAL TIP 01 �

Atasament: HCL_4602018.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 460 din data: 13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii” - Calea Torontalului DNS, Timisoara Coosiliul Local al Municipiului Timișoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013035/20.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR20[8-013035/21,08.2018 al Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara: Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013033/21.08.2018; Având în vedere avizelo Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome şi societăți comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problerae ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 5323/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată; Având în vedere prevederile Legii ar. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art, 23 alin. CL) şi Anexei L din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr, 2701/20 [0 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire [a elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr, 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. [40/19.04,2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amennajare a teritoriului”; Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Șef ur. L3/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. e) din Legea ar. 313/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; În termelul art. 43 din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; Cod FO 33-08 ver ţ . �

HOTARASTE: Art, Îi Se aprobă Planul Urbanistie Zona! "Zona industriala, depozitare si servicii” - Calea Torontalului DN6, Timisoara, având za beneticiar pe SC ELEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului ar. 2213.04.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care tace parte integrantă din prezenta hotărâre, Art, 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim S+P+4E+F r Hmaxim=25m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr, DT2018-000176/18.01.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deținute de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max. =1,20, Spaţii verzi minim 22,2% din suprafața totală a parcelei.- conform Deciziei de încadrare nr, 38/13.04/2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietatea privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii” - Calea Torontalului DN6, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițțile prevăzute în documentație, Terenul reglementat, este înscris în C.F. ar, 407687, cad 407687, S=23.100 mp, CF nr. 407691, cad 407691, S= 206.800 mp, CF ar. 407694, cad 407694, S=-2.841 mp, CE ar. +07682, cad 407682, S=17,833 mp Calea Toroatalului DN6, Timisoara, având categoria de folosință — curți construcţii, proprietar fiind SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL. Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a tuturor operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism (Faza I + Faza ÎI) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04 |. "Proprietatea și circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentațe va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate [mobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art, 29, alin.2*[) din Legea nr, 3350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii” - Calea Torontalului DNS, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism. Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş: - Primarului Municipiului Timişoara; - Consiliului Județean Timiş; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Economice; Tod FI 53-05, mar 1 �

de Mediu; - Durzeţizi Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse [ Est: - Direcţiei Clădiri, Terenuri şt Dotări Disorse ÎI Vest. - Dirzeţiei Comunicare - Relaționare: - Biroului Audit; - Biroului Managernentul Calităţii; - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului: - Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL; - Proiectantului SC SUBCONTROL SRL; - Mass-media locale. Președinte de şedinţă, EA „i Contrasemnează, Consilier DAN DIACONU- SECRETAR E CATUS ȘULI pt Cod FO 53-06. var. | �