Consiliul Local Timisoara

Hotararea 272/21.05.2019 privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 272/21.05.2019
privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11930/15.05.2019 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-11928/15.05.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2019-11928/15.05.2019;
Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, nr.E-1554/15.04.2019, inregistrata cu nr. RU2019-000126/22.04.2019;
Având în vedere avizule Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba alipirea imobilului cu nr. top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23, rezultand un imobil in suprafata de 1690mp, conform documentatiei intocmita de: S.C. WEST CAD S.R.L., avizata de O.C.P.I., cu nr. 61933/02.04.2019, Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Diretia Dezvoltare;
- Direcţiei Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Timis;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-03,Ver.2  

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA Nr. SC 2019-11928/15.05.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr.

CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-11930/15.05.2019 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind aprobarea operatiuni de alipire a imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr.3 cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23., facem următoarele precizări: - teren intravilan cu constructia C1- SPITAL OSTETRICA-Ginecologie ATI-in regim de inaltime D+P+2E din str. Odobescu, nr. 3, cu nr. Top. 12278, 12279, inscris in C.F. nr. 426021 Timisoara (Nr. CF vechi: 4572), in suprafata de 1306mp; proprietari si acte: 25242/20.02.2008, B1. Intabulare, drept de PROPRIETATE dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMIȘOARA, in administrarea Cons. Local Timisoara – dom. public.

- teren intravilan cu constructia C1-P+1E-spalatorie la parter si depozit de materiale la etaj din Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23, cu nr. cad. 428487, inscris in C.F. nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi: 16587, nr. topografic: 12274), in suprafata de 384 mp.; proprietari si acte: 92858/22.06.2011; B3. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 – MUNICIPIUL TIMISOARA –DOMENIUL PUBLIC, in administrarea Consiliului Local Timisoara, asupra A1.; 188214/05.12.2011; B5. Intabulare, drept de PROPRIETETE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA –DOMENIUL PUBLIC, in administrarea Consiliului Local Timisoara, asupra A1.1. Prezenta documentație se execută in vederea alipirii imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr.3 cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23.

Scopul prezentei documentații este de alipire a imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) intocmita de: S.C. WEST CAD S.R.L., avizata de O.C.P.I., cu nr. 61933/02.04.2019.

Conform adresei de la Serviciul Juridic cu nr. SC2019-3574/04.03.2019 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestor imobile nu figureaza litigii pe rolul instanţelor de judecată.

Conform adresei Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST - Biroul Clădiri Terenuri II VEST cu nr. SC2019-3574/06.02.2019 ni s-a adus la cunoştinţă că asupra acestor imobile nu figureaza depuse cereri de revendicare, efectuate prin notificare, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.21, alin.2,3 – lege privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 si nu figureaza nici cereri privind redobandirea dreptului de proprietate depus in baza O.U.G. nr.94/2000, republicata modificata si completatta cu O.U.G. nr.209/2005 – privind retrocedarea unor imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar cu nr. SC2019 – 3574/27.02.2019 ni s-a adus la cunoștiință că parcelele mentionate, nu sunt solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora.

Cod FO53-03,Ver.2  

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587), rezultan un imobil in suprafata de 1690mp, conform documentatiei topo-cadastrale intocmita de S.C. WEST CAD S.R.L., avizate de O.C.P.I., cu nr. 61933/02.04.2019, anexă la prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local. ARHITECT ŞEF SEF BIROU B.D.U. SORIN EMILIAN CIURARIU DOINA PURDEA

DIRECTOR DIRECTIA C.T.D.D. II Vest CONSILIER B.B.D.U. MIHAI BONCEA SAVICA VREME

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2  

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-11930/15.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr.

CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23.

1. Descrierea situatiei actuale: Imobilele respective sunt situate în intravilan Timisoara: - teren intravilan cu constructia C1- SPITAL OSTETRICA-Ginecologie ATI-in regim de inaltime D+P+2E din str. Odobescu, nr. 3, cu nr. Top. 12278, 12279, inscris in C.F. nr. 426021 Timisoara (Nr. CF vechi: 4572), in suprafata de 1306mp; proprietari si acte: 25242/20.02.2008, B1. Intabulare, drept de PROPRIETATE dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMIȘOARA, in administrarea Cons. Local Timisoara – dom. public si teren intravilan cu constructia C1-P+1E-spalatorie la parter si depozit de materiale la etaj din Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23, cu nr. cad. 428487, inscris in C.F. nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi: 16587, nr. topografic: 12274), in suprafata de 384 mp.; proprietari si acte: 92858/22.06.2011; B3. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 – MUNICIPIUL TIMISOARA –DOMENIUL PUBLIC, in administrarea Consiliului Local Timisoara, asupra A1.; 188214/05.12.2011; B5. Intabulare, drept de PROPRIETETE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA –DOMENIUL PUBLIC, in administrarea Consiliului Local Timisoara, asupra A1.1. Identificarea limitelor de proprietate s-au realizat de catre firma S.C. WEST CAD S.R.L., pe baza situatiei din teren prin masuratori topografice si a documentației receptionata de catre OCPI Timis cu nr 61933/02.04.2019 in scopul „ALIPIRE IMOBILE” pentru imobilele inscrise in C.F. nr. 426021 Timisoara (Nr. CF vechi: 4572) si C.F. nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi: 16587). 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prezenta documentație se execută in vederea alipirii imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr.3 cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23.

3. Alte informatii Se va lua în considerare documentația de alipire a imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) cu imobilul cu nr. cad. 428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) intocmite de: S.C. WEST CAD S.R.L.avizate de O.C.P.I., cu nr. 61933/02.04.2019. 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea documentatiei in vederea alipirii imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) – Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23, rezultand un imobil in suprafata de 1690mp. PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECTOR DIRECTIA C.T.D.D. II Vest pt. conformitate date tehnice MIHAI BONCEA ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Anexa_nr.2_la_HCL.pdf

fuesc” Mk. Plan de amplasament si delimitare a imobilului SCARA 1:500 E — A _____ Anexa 1.35. | Nr. cadastral nou Suprafata masurata(mp) Adresa imobilului | 2 1690 Mun. Timisoara, Sir.Odobescu, nr. 3, Jud. Timis s 1 S| R_% N C2 in regim P+1E Spalatorie la parter +depozit de materiale la etaj e 418650 db S=384mp NI 418650 15 & | o Nr.cad.nou 6 m z LEGENDA LIMITA PROPRIETATE CADASTRAL REZULTAT IN URMA ALIPIRII CONTUR CONSTRUCTII NEEDIFICATE CONTUR CONSTRUCTII EDIFICATE E CONTUR CONSTRUCTII INVECINATE SE o Camin vizitare canal Gaz i Constructie | e /| Need [ E dificata 3 ar 89| * m, 23 “ IE i 8 Ss = 155 z 9 A. Date referitoare la teren Nr. Categ. Suprafata E Mentiuni parcela folosinta Imp] 1 Ce 1690 Teren intravilan 478600 + 418600 Total 1690 B. Date referitoare la constructii Cod Destinatia Supraf. construita NIN constr. la sol [mp] Mentiuni 1 CAS 345 C1-Spital obstretica - Ginecologie ATI- in regim de inaltime de inaltime D+P+2E. 2 CA 240 C2-P+1E-Spalatorie la P si depozit de materiale la etaj. Total 585 e... Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 1690mp Suprafaţa din act =1690mp Executant: SC Ai de Inspector i, RTS “a "corecţiţddinea Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea ela ctt numărului cadastral. SI AS PA ZI = A Ag pi ei o ? qO A Sg Pr i s Sl ot Semnătura şi parafa & s RSA GO & SS 3 PRI «i * = NL | JERIŞTEANU OL — Norma e OF CONSILIFRT A cerea Ştampila BCPI 0 d PA tura 6195 o Zu di �

Atasament: Anexa_nr.1_la_HCL.pdf

Auexo d - Plan de situatie cu propunere de cad 428487 cu Top.12278;12279. INTRAVILAN SCARA 1:500 Anexa 1.36 5 = | Nr.cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului ZI a | 428487 384 str. 16.Decembrie 1989, nr. 23 1 = 0p.12278;12279 1306 str. Odobescu, nr. 3. (Cartea Funciara | 428487;426021. UAT TIMISOARA Nr. cad.:428487 C1P+HE C1 Spalatorie la parter +depozit de a 418650 | materiale la etaj â Ti S=384mp + a 55 CF 426021 6 Top.12278,12279 z S=1306mp Ă XR e 3 RA s Constructie Need edificata a N = a o m z 9 478600 + 478600 ALIPIRE cad. 428487 cu cad. 426021 Situatia actuala Situatia viitoare (inainte de alipire) (dupa alipire) Nr. Suprafata Descrierea Suprafata ateg. i / HE pt imobilului N masurata | oa cad./topo [me] folosinta cad. Împ] folosinta imobilului T întravil Teren intravilan 428487 384 Ce |C1-P+1E-Spalatorie la P C1-Spital obstretica - si depozit de materiale la Ginecologie ATl- in s Ss etaj. Nr. cad nou. 1690 e regim de inaltime & E — = de inaltime D+P+2E. sa 3 426021/ 136 & lt 1 % IP capul E Spalatorie la Îl ie |- ir ir si depozit de mate- 12278,12279 O | de inatire rile a etaj Total 1690 Total 1690 Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea LEGENDA numărului cadastral. LIMITA PROPRIETATE CADASTRAL REZULTAT IN URMA ALIPIRII Semnătura şi parafa CONTUR CONSTRUCTII NEEDIFI E o Camin vizitare canal (177 2 Su | | OL CONSILIERI A �