Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 271/21.05.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019-2239/16.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-2239 din 16.05.2019, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate Nr. SC2019 - 2239/16.05.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr..CT2019-2239 din 14.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L., cu sediul în Timişoara Calea Aradului Km.3, reprezentantă prin doamna Tuducan Viorica-Gianina, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilelor-teren situate în Timişoara Calea Şagului nr.203, înscrise în, C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., respectiv C.F. nr.447493-Timişoara, în suprafaţă de 93 m.p., prezentând terenuri intravilane pentru drum ;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.278 din 14.05.2019, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici "Braşoveanu Mihaela", de către Notar Public, Braşoveanu Mihaela ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timişoara Calea Şagului nr.203, înscrise în, C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., respectiv C.F. nr.447493-Timişoara, în suprafaţă de 93 m.p., care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren, menţionate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de terenuri intravilane pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. Obresia Holding S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. CT2019-2239 din 16.05.2019 EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2019-2239 din 14.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. Obresia Holding S.R.L., reprezentată prin Tuducan Viorica-Gianina, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea șagului nr.203, înscris în C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea Șagului nr.203, înscris în C.F. nr.447493-Timişoara, în suprafaţă de 93 m.p., reprezentând terenuri intravilane pentru drum ;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.278 din 14.05.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici ”Brașoveanu Mihaela”, de către Notar Public, Brașoveanu Mihaela, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin doamna Tuducan Viorica-Gianina, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.447492-Timişoara, respectiv în C.F. nr.447493-Timișoara, a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timişoara Calea Șagului nr.203, înscrise în, C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., repectiv C.F. nr.447493-Timișoara, în suprafață de 93 m.p. şi totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de tereuri intravilane pentru drum. PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Imre Farkas

DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST Nr. CT2019-2239 din16.05.2019 RAPORT de SPECIALITATE, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2019-2239 din 14.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. Obresia Holding S.R.L., reprezentată prin Tuducan Viorica-Gianina, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea șagului nr.203, înscris în C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea Șagului nr.203, înscris în C.F. nr.447493-Timişoara, în suprafaţă de 93 m.p., reprezentând terenuri intravilane pentru drum ;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.278 din 14.05.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici ”Brașoveanu Mihaela”, de către Notar Public, Brașoveanu Mihaela, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin doamna Tuducan Viorica-Gianina, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.447492-Timişoara, respectiv în C.F. nr.447493-Timișoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţiile proprietarului şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravian pentru drum”, în temeiul art.8, alin.1 şi a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timişoara Calea Șagului nr.203, înscrise în, C.F. nr.447492-Timişoara, în suprafaţă de 408 m.p., respectiv C.F. nr.447493-Timișoara, în suprafață de 93 m.p., care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L. şi totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de ”terenuri intravilane pentru drum”.

DIRECTOR, CONSILIER,

Mihai Boncea Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1