Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. prin administrator Orlandi Laura, şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 270/21.05.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. prin administrator Orlandi Laura, şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019-1948 din 07.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-1948 din 07.05.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri,Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic CT2019 - 1948/07.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2019 - 1948/07.05.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.698 din 10.07.2018, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială NOVATIO, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889, alin.1, din Codul Civil;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art.78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. N.Andreescu nr.42, înscris în C.F. nr.445717 Timişoara, cu suprafaţa de 3145 mp, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C.TIMIOR COLLANT S.RL. prin administrator Orlandi Laura.
Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la art.1 din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. TIMIOR COLLANT S.RL.;
- Mass-mediei locală.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CT2019 - 1948 / 07.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT

S.RL. prin administrator Orlandi Laura și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara

Prin adresa nr.CT2019-1948/23.04.2019, completată cu adresa nr.CT2019-2067/06.05.2019, dl. Cionca Adrian Ioan, reprezentant al SC NEW RPC SRL, respectiv SC RPC-TLI SRL, conform Contractului de constituire drept de superficie autentificare nr.640/04.07.2018 la Notar public Bulgăr Vlad-Ioan, solicită trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului destinat pentru stradă, înscris în CF 445717 Timișoara cu suprafața de 3145 mp.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr. 698 din 10.07.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială NOVATIO, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, prin care S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. prin administrator ORLANDI LAURA, proprietar tabular al terenului înscris în CF 445717 Timișoara, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia în favoarea Municipiului Timișoara și că terenul nu este grevat de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F.nr. 445717 Timişoara a fost notată declarația autentificată privind renunțarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Conform prevederilor Legii 213/1998, art.8 ”(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.”

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. N.Andreescu nr.42, înscris în C.F. nr. 445717 Timişoara, cu nr. cad.445717 în suprafaţă de 3145 mp și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.  PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA                                                                 Cod FO53‐03,Ver.2 

— = romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST CT2019 - 1948 / 07.05.2019

               RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT

S.RL. prin administrator Orlandi Laura și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara

              Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 1948 / 07.05.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT S.RL. prin administrator Orlandi Laura și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, facem următoarele precizări: Terenul situat în str. N.Andreescu nr.42, înscris în CF 445717 Timișoara (provenit din dezmembrarea parcelei înscrise în CF 419887 Timișoara, C.F. vechi nr. 3424 Freidorf), cu nr. cad.445717 (nr.top.vechi 419/a, 419/b/3, 504/24/1, 420/a/2/b/1) și suprafața de 3145 mp, este destinat pentru stradă conform planșei nr.05-Obiective de utilitate publică, anexă la HCL 121/2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal ”Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara”, având ca beneficiar pe S.C.TIMIOR COLLANT S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 390/2014, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. top. vechi 419/a, 419/b/3, 504/24/1, 420/a/2/b/1, înscris în CF 419887 Timișoara, a fost introdus în baza de date integrată a OCPI Timiș și au fost atribuite numere cadastrale noi, conform Referatului de admitere la cererea nr.218517/27.10.2017.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil și Ordinul 700/2014, art.78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015, în C.F.nr. 445717 Timişoara a fost notată Declarația autentificată nr. 698 din 10.07.2018 la Uniunea Națională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială NOVATIO, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, privind renunțarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

— = romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �

Conform prevederilor Legii 213/1998, art.8 ”(1) Trecerea bunurilor din domeniul

privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.”    În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului destinat pentru stradă, înscris în C.F.445717 Timișoara, cu nr. cad.445717 și suprafața de 3145 mp, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT S.RL. prin administrator Orlandi Laura și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF