keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 26/29.07.2016
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-17928/21.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Solicitarea Arhiepiscopiei Ortodoxă Română a Timişoarei - Mitropolia Banatului, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-017712/20.07.2016, prin care a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviciipublice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu.Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver.2

REFERAT privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului

Aurel Gheorghe Ardeleanu

Prin iniţiativa Arhiepiscopiei Ortodoxă Română a Timişoarei – Mitropolia Banatului,

conform solicitării înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-017712 din

20.07.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului

Timişoara, domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu.

Din solicitarea menţionată si CV-ul domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu, prezentam

principalele repere ale activitatii desfasurate de domnia sa:

Domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu s-a născut la 26.04.1936, în Timişoara. Ca studii, a

urmat Şcoala Medie Tehnică de Construcţii din Timişoara. În anul 1963 a absolvit Facultatea

de Arte Plastice Timişoara, iar în anul 1981 Institutul Naţional de Arte Plastice „Nicolae

Grigorescu” din Bucureşti, Secţia muzeologie.

A fost profesor de desen la liceul din Recaş, judeţul Timiş, conservator la Centrul

Judeţean al Creaţiei Polulare Timiş, inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultură

Timiş al judeţului Timiş, şi, în paralel, profesor de sculptură la Şcoala de Arte din Timişoara.

În calitate de sculptor, este autorul a 51 de busturi în cadrul unui amplu

proiect: Portretul, o lume, monumente si statui expuse în spaţii publice din ţară şi din

străinătate, dintre acestea 22 pe raza oraşului Timişoara (6 în Parcul Bisericii Ortodoxe

Române din Iosefin, 5 Aleea Personalităţilor, 3 Opera Română, 2 Parcul Rozelor, Regina

Maria, Al. Mocioni, Colonel Virgil Economu, A.I.Cuza, I.Monoran, V.Birou),lor adăugându-se

alte circa 50 de portrete aflate în colecţii particulare a unor personalităţi timişorene în viaţă din

varii domenii: literatură, artă, ştiinţă, cultură, istorie, culte, etc.

Domnia sa este singurul sculptor român care are o lucrare (bustul lui Lucian Blaga, la

Estoril), expusă pe teritoriul public al Portugaliei şi este sculptorul primului bust dezvelit în

memoria unui martir timişorean al Revoluţiei (L.Cismarik, Gătaia).

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE NR.SC2016-17928/21.07.2016

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

Cod FP 53-01, ver.2

În calitate de scriitor, dramaturg şi prozator, a debutat, publicistic în „Drapelul Roşu”,

în 1966, scenic cu piesa Coroană pentru Doja (1972), editorial în 1982 cu romanul „Ploaia de

nisip”, plastic, cu basorelieful „Muzicanţii”, pe faţada căminului cultural din Româneşti, Timiş,

în anul 1967. A colaborat la revistele literare: „Orizont”, „România literară”, „Transilvania”,

„Tribuna” etc. Toate scrierile sale au la bază arealul banatic, romanul „Ploaia de nisip” fiind

dedicat în exclusivitate naşterii unuei colonii a cartierului Fabric.

„Coroană pentru Doja” este considerată una dintre cele mai puternice drame

contemporane, conform Istoriei Dramaturgiei Române Contemporane. Reputatul critic

dramatic Prof.Univ.dr.Mircea Morariu califică Piesa “Napoleon, Soldatul şi Femeia” -“una din

cele mai izbutite piese româneşti, apărute după 1990”.

A obţinut, în anul 2009, prestigiosul premiu I.L.Caragiale al Academiei Române,

pentru piesa „Leoaica rănită”.

Este autor a 4 piese reprezentate pe scenele unor teatre profesioniste din ţară

(Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Satu-Mare).

A constituit Asociaţia Artiştilor Plastici “ Romul Ladea” a Casei de Cultură a

municipiului Timişoara al cărui membru de onoare este.

Pentru activitatea artistică desfaşurată cu daruire si pasiune a câştigat numeroase premii

şi a reusit sa promoveze pozitiv în plan international imaginea României.

Având în vedere toate elementele enumerate mai-sus, propunem:

acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Aurel Gheorghe

Ardeleanu, personalitate a activităţii artistice (dramaturg, prozator şi sculptor) timişorene si

româneşti.

Viceprimar, Dan Diaconu Avizat juridic,

Director, Direcţia Comunicare Alina Pintilie Consilier, Roxana Constantin