Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului situat în Timişoara str. Circumvalaţiunii nr.1, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L.

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 269/21.05.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului situat în Timişoara str. Circumvalaţiunii nr.1, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-10332 din 23.04.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-10332 din 23.04.2019, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic SC2019 - 10332/07.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10332/23.04.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr..CT2019-1754 din 15.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L., cu sediul în Timişoara str. Ardealului nr.70, reprezentantă prin domnul Campanelli Adamantonio, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalaţiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.199 din 05.04.2019, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici "Braşoveanu Mihaela", de către Notar Public, Braşoveanu Mihaela ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalaţiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101 m.p., care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. Tim Cardenas S.R.L.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menţionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. Tim Cardenas S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2019-10332 din 23.04.2019 EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului situat în Timișoara str. Circumvalațiunii nr.1, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de

către S.C. TIM CARDENAS S.R.L.

Prin adresa nr.CT2019-1754 din 15.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către

S.C. TIM CARDENAS S.R.L., reprezentată legal prin domnul Campanelli Adamantonio, ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalațiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Prin, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.199 din 05.04.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici ”Brașoveanu Mihaela”, de către Notar Public, Brașoveanu Mihaela, proprietarul tabular al imobilului-teren înscris în C.F. nr.447400-Timișoara, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială, înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.447400- Timişoara, a fost notată Declaraţia autentificată sub nr.199 din 05.04.2019, de renunţare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalațiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum. PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Imre Farkas

DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST Nr. SC2019-10332 din 23.04.2019 RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului situat în Timișoara str. Circumvalațiunii nr.1, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de

către S.C. TIM CARDENAS S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2019-1754 din 15.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L., cu sediul în Timişoara str. Ardealului nr.70, reprezentantă prin domnul Campanelli Adamantonio, prin care ne înștiințează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalațiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-10332 din 23.04.2019, a Primarului Municipiului Timișoara ;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.199 din 05.04.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici ”Brașoveanu Mihaela”, de către Notar Public, Brașoveanu Mihaela, proprietarul tabular al imobilului-teren înscris în C.F. nr.447400-Timișoara, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.447400-Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului şi înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinaţia imobilului-teren este, “teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.8, alin.1 şi a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Circumvalațiunii nr.1, înscris în C.F. nr.447400-Timişoara, în suprafaţă de 101 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum.

DIRECTOR, CONSILIER,

Mihai Boncea Ilie Dumbravă Cod FO 53-01, Ver.1