keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/12.07.2011 privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara

12.07.2011

Hotararea Consiliului Local 255/12.07.2011
privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier TRAIAN STOIA, cu nr. SC2011 - 014549/06.07.2011;
Având în vedere Referatul nr. SC2011-14549/08.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba functionarea Liceului de arte plastice din Timisoara in spatiul Şcolii cu clasele I-VIII nr.9 din Timisoara, Bv. L. Rebreanu nr.35.

Art.2: Se aproba functionarea claselor primare ale Scolii cu clasele I-VIII nr.9 in spatiul Scolii cu clasele I - VIII nr. 25 din Timisoara, str.Cosminului nr. 42.

Art.3: Se aproba prorogarea termenelor prevazute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, Bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, pana la emiterea unei noi hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind realizarea obiectivului de investitie.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Inspectoratului Scolar al Judeţului Timis;
- Liceului de Arte Plastice Timişoara;
- Şcolii cu clasele I-VIII nr.9;
- Scolii cu clasele I - VIII nr. 25;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

DE Vicar MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU —= BAZE SPORTIVE BIROUL TEHNIC dr.ing. (hegrghe Ciuhandu Nr. 8C2011-14549/08.07.2011. REFERAT Privind proiectul de hotarare initiat de dl. consilier municipal TRAIAN STOIA privind desfasurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara. DL. consilier municipal Traian Stoia prin adresa nr. SC2011 — 014549/06.07.2011 propune Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare prin care sa se aprobe : - . - functionarea Liceului de arte plastice din Timisoara in spatiul Şcolii cu clasele.I-... ' VIII nr.9 de pe bv. L.Rebreanu nr.35; - functionarea claselor primare ale Scolii cu clasele I-VIII nr.9 in spatiul Scolii cu clasele I — VIII nr. 25 de pe str. Cosminului nr. 42; - prorogarea termenelor prevazute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si :- realizarea obiectivului. de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, pana la emiterea: unei noi . hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind realizarea obiectivului de investitie. Conform Dispoziţiei nr.4582 din 31.08.2007 a Inspectoratului Scolar. Judeţean Timiş, începând cu 01 septembrie 2007 unitatea de învățământ Şcoala cu clasele I-VIII nr.9 din Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, bv. L.Rebreanu nr.35, s-a-comasat cu Liceul de Arte Plastice din Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, bv. M.Eminescu nr.2. Denumirea noii unități de învățământ este Liceul de Arte Plastice din Timişoara cu sediul în Timişoara, bv. L.Rebreanu nr.35 şi bv. M.Eminescu nr.2, Locaţia de pe bv. M.Eminescu nr.2 a fost închiriată de către Liccul de Arte: Plastice Timişoara de la Fundația Caritatea Bucureşti conform Contractului nr.1/21.02.2007 care a fost completat cu Actele Adiţionale nr.3/04.12.2008, nr.4/19.06.2009 şi:nr.5/27.09.2010 din care rezultă că valabilitatea contractului expiră la 30.09.2011, chiria lunară fiind de 31.600 euro pentru construcții (3160 mp.) şi teren (3603 mp.) a! Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prin adresa nr.4624/20.05.2011 face cunoscut Primăriei Municipiului Timişoara că susţine desfăşurarea procesului de învăţământ a Liceului de Arte Plastice Timişoara în locaţia de pe bv. L.Rebreanu nr.35. Faţă de cele prezentate, Propunem: 1. Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe : - functionarea Liceului de arte plastice din Timisoara in spatiul Şcolii cu clasele I- VIII nr.9 de pe bv. L.Rebreanu nr.35; - functionarea claselor primare ale Scolii cu clasele I-VIII nr.9 in spatiul Scolii cu clasele I- VIII nr. 25 de pe str. Cosminului nr. 42;

- prorogarea termenelor prevazute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala-nr:9;bv- Rebreanu, nr.35; Timisoara, pana la emiterea Unei noi hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind realizarea obiectivului de investitie. VICEPRIMAR, Pt. DIRECTOR, Ing. A Or, ec. 4 Avizat: DIRECŢIA ECONOMICĂ, -: - SERVICIUL JURIDIC, p cod. FP-61,