Consiliul Local Timisoara

Hotararea 249/23.04.2013 privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 249/23.04.2013
privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 -10977 /18.04.2013 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere Convenţia privind finanţarea şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", încheiată între Primăria Municipiului Timişoara - cu nr. SC2011-22344 din 06.10.2011 şi Ministerul Mediului şi Pădurilor - cu nr. 6125 din 21.12.2011.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiuilui Timişoara nr.195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa internă pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara" numită prin Dispoziţia Primarului nr.1181/03.05.2011 şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- Membrilor echipei interne pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_buget_multianual_Subprogram_Cladire_Educationala_Multifunctionala.pdf

BUGET MULTIANUAL

pentru Subprogramului „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”,

derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii

în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

Nr.

crt. Proiect

Valoare

totală cu

TVA (mii lei)

Sursa de finanţare

Sume

cheltuite

anii

anteriori (mii lei)

2013 2014

Finanţare

Ministerul

Mediului şi

Schimbărilor

Climatice (mii lei)

Buget local al

Municipiului

Timişoara (mii lei)

Total (mii lei)

Buget local

Municipiul

Timişoara (mii lei)

Buget

Ministerul

Mediului şi

Schimbărilor

Climatice (mii lei)

Total (mii lei)

Buget local

Municipiul

Timişoara (mii lei)

Buget

Ministerul

Mediului şi

Schimbărilor

Climatice (mii lei)

1 Subprogramul „Clădire

educaţională

multifuncţională la

Grădina Zoologică

Timişoara”

6.331.67 2.475,49

3.856,18 43,3 300,0 300,0 0,0 5.988,37 3.512,88 2.475,49

RESPONSABIL ECHIPĂ DE IMPLEMENTARE SUBPROGRAM, RESPONSABIL FINANCIAR SUBPROGRAM,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI Mariana – SANDU - ANDREI

Atasament: Referat_HCL-_aprobare_buget_multianual__subprogram_Cladire_Educationala_Multifunctionala.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMANIA SE APROBĂ,

JUDETUL TIMIS PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU

DIRECŢIA DE MEDIU

SC2013- /16.04.2013.

REFERAT

privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării Subprogramului

„CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ”

Municipiul Timişoara implementează un proiect co-finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi

Schimbărilor Climatice, în cadrul Subprogramului „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina

Zoologică Timişoara”, derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în

vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, conform Convenţiei încheiate între

Primăria Municipiului Timişoara – cu nr.SC2011-22344 din 06.10.2011 şi Ministerul Mediului şi

Schimbărilor Climatice – cu nr. 6125 din 21.12.2011. În vederea semnării acestei convenţii s-a adoptat

Hotărârea Consiliului Local nr.83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului

Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 s-a aprobat reactualizarea

documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională

multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de

execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului de la bugetul local al

municipiului Timişoara cu suma de 3.856.174,83 lei (851.064,85 Euro) şi a cheltuielilor neeligibile ale

investiţiei, pe toata durata de implementare a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la

Grădina Zoologică Timişoara".

Valoarea totală a investiţiei este de 6.331.669,83 lei, respectiv 1.397.411,13 Euro (1 Euro = 4,5310 la data

de 18.11.2012), conform principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi a Devizului General.

Sumele necesare implementării subprogramului presupun avansarea sumelor necesare executării lucrărilor,

Ministerul Mediului şi Schimărilor Climatice urmând să asigure rambursarea cheltuielilor pe baza cererilor

şi documentelor doveditoare certificate de către Primăria Municipiului Timişoara.

Bugetul municipiului Timişara aprobat alocă pentru anul 2013, în vederea executării investiţiei suma de

300 mii lei. În vederea demarării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor de construcţie şi a serviciilor

subprogramului, este necesară aprobarea bugetului multianual.

PROPUNEM în acest sens aprobarea bugetului multianual pentru Subprogramului „Clădire educaţională

multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”, propus în anexa la prezentul referat.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Dan DIACONU Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A SUBPROGRAMULUI, AVIZAT JURIDIC,

Consilier Iudit BERE – SEMEREDI Caius ŞULI

Referent Mariana SANDU ANDREI