Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 241/20.12.2016
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6491/13.12.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art. 112, alin (3), lit. b) şi art. 118, alin (2);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, repubicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Aprobat, Direcția de Asistență Socială Comunitară Primar Nr. ______________________________ Nicolae Robu

REFERAT cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2017

Direcția de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu

public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială și îndeplinește o serie de alte atribuții stabilite prin art. 115 din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale.

Conform art. 112 alin (3), lit. b) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile publice locale ”  în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanțare”. La art. 118, alin (2) din legea 292/2011 se precizează ” Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale […]cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Potrivit Art. 119, alin (2) din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale ”Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate şi de calitate, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de acțiune în domeniu”. Prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și Planul Operațional de implementare a strategiei. În realizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2017, s-a pornit de la obiectivele generale și obiectivele specifice cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor legale, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2017 cuprinde părți referitoare la:

 Servicii sociale existente furnizate prin intermediul serviciului public de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, acreditat ca furnizor public de servicii sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 Programul de subvenționare, unde sunt menționate servicii sociale acordate de furnizori privați din municipiului Timișoara locuitorilor orașului și pentru care furnizorii privați primesc subvenții din bugetul local al municipiului Timișoara. Subvențiile pentru servicii sociale, pe anul 2017, se acordă în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 725/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001, HCLMT nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2017 și HCLMT nr. 219/28.11.2016 privind modificarea HCLMT nr. 101/20.09.2016;

 Programul de contractare a fost stabilit aplicând prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 140, alin (4) și ale HCLMT nr. 220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală. Astfel s-a consultat Registrul electronic al serviciilor sociale licențiate în baza Legii 197/2012 și furnizate în municipiul Timișoara, iar aplicând criteriile stabilite prin HCLMT nr. 220/28.11.2016, s-a ajuns la concluzia că există trei tipuri de servicii sociale care îndeplinesc toate criteriile stabilite prin hotărârea consiliului local: centre de tip respiro destinate persoanelor adulte cu dizabilități, locuințe protejate destinate persoanelor adulte cu dizabilități și centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități. În momentul în care autoritatea publică locală va încheia, cu un furnizor de servicii sociale, un contract de achiziție publică a serviciilor sociale, Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiată cu același furnizor de servicii sociale în baza Legii 34/1998 încetează;

 Servicii sociale propuse pentru a fi înființate, fie prin intermediul serviciului public de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, fie prin intermediul programului de subvenționare. În cazul serviciilor sociale propuse a fi înființate prin intermediul programului de subvenționare s-a ținut cont de prevederile HCLMT nr. 101/20.09.2016.

Direcția de Asistență Socială Comunitară a municipiului Timișoara a întreprins demersuri de consultare a furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor în ceea ce privește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în anul 2017. Au fost consultați 19 furnizori de servicii sociale (publici și privați), aceștia fiind toți furnizorii de servicii sociale care acordă servicii licențiate în municipiul Timișoara și patru asociații reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale. Furnizorii de servicii sociale și asociațiile reprezentative ale beneficiarilor nu au avut observații cu privire la documentul transmis spre consultare.

S-a asigurat respectarea art. 118, alin (3) din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale prin transmiterea propunerii de Plan de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în anul 2017, consiliului județean, în format electronic.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 112, alin (3), lit. b) și art. 118, alin (2), ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM

1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din

bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2017, conform anexei; Viceprimar Director executiv Imre Farkas Maria Stoianov Direcția economică a PMT Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate Director executiv Șef serviciu Steliana Stanciu Gabriela Râmneanțu Serviciul juridic al PMT Întocmit, Angela Ciupa-Rad

Atasament: plan_de_actiune.pdf

Servicii sociale furniza serviciul public de asistență Direcţia de Asistenţă Socială Com �
SERVICII SOCIALE EXISTENTE Obiectiv general* OG V: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru asigurarea accesului tuturor la educație primară, secundară de calitate și la servicii de alfabetizare O. G. VI: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru sprijinirea măsurilor de ocupare a forței de muncă și a măsurilor privind economia socială în rândul grupurilor vulnerabile Anexă la HCLMT nr Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local te de Obiectiv specific** OS 3.Diversificarea serviciilor sociale de suport pentru diminuarea abandonului școlar a copiilor provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv etnia roma OS1.Creșterea accesului persoanelor tinere și adulte, provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie roma și a persoanelor cu dizabilități, la măsurile de ocupare a forței de muncă OS 2.Dezvoltarea capacității serviciului public de asistentă socială de Furnizorul de servicii sociale Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenţie Socială Anul 2017 socială — unitară Tip serviciu Categorii de Numărul Numărul Bugetul social (cf. beneficiari beneficia beneficia estimat Nomenclator) ri 2016 ri 2017 lei/an Centrul dezi Copii în dificultate 54 55 620.565 „Sf. Nicolae” aflați în situația de 8891CZ-C-Il separare de familia lor Servicii de Persoane aflate în 15 25 39.300 asistență situație de nevoie, comunitară tineri și adulți 8899CZ-PN-V Surse de finanțare Buget local Buget local �

OG VIII: Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului OG X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora a identifica și evalua persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv de etnie roma și persoane cu dizabilități, care sunt eligibili pentru a fi încadrați într-o întreprindere de economie socială OS1. Creșterea capacității serviciilor de suport a familiei și copilului OS 6. Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a copiilor cu dizabilități OS 1: Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale 0S2: Susținerea implicării active a persoanelor vârstnice în viața societății Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecţia Copilului si Familiei Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Căminul pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi si Copii 8899CZ-F-I Centre de zi pentru copii cu dizabilități 8891CZ-CIII Serviciu de Îngrijire la domiciliu 8810ID-I Servicii de îngrijire la domiciliu cf. L17/2000 art.13 Centrul dezi pentru persoane vârstnice 8810CZ-V-Il Centru rezidențial persoane vârstnice 8730 CR-V-I Copii si părinții acestora aflați in dificultate si pericol de separare Copii cu dizabilități Persoane vârsinice Persoane vârstnice 70 58 61 58 74 60 70 50 65 82 75 195.000 858.780 819.000 459.000 413.191 2.000.000 Buget local Buget local Buget local Buget local Contribuții beneficiari Sponsori �

OG XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate. 0.G. XII: Diversificarea serviciilor de suport și de menținere activă a persoanelor care suferă de tulburări ale stării de sănătate mintală 05.2. Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități. 0S1: Dezvoltarea de servicii care să ofere sprijin la nivel comunitar persoanelor care suferă de tulburări ale stării de sănătate mintală: 052. Creșterea capacității serviciilor de reabilitare și îngrijire pe termen lung a persoanelor care suferă de Persoane Vârstnice Timisoara Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare şi Intervenţie Socială Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal 8810 ID-IV Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V Persoane vârstnice suferind de boli cronice (Alzheimer, Parkinson, recuperare accident vascular cerebral) Persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav Persoane cu dizabilități Persoane cu probleme de sănătate mintală (boala Alzheimer, psihoze) Persoane cu tulburări ale stării de sănătate mintale 30 640 35 15 15 35 700 40 25 20 210.000 20.483.000 240.000 150.000 31.440 Buget local Buget local +surse asigurate din cote defalcate conform legii anuale a bugetului de stat Buget local Buget local Buget local �

tulburări ale stârii de sănătate mintală �
OG.AIIl Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială OG XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială şi prevenire timpurie 05.1 Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare) 0S1. Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen luna 0S3 Consolidarea componenței de locuire a intervențiilor care vizează persoanele care ies din penitenciare, instituții de îngrijire a copilului, aziluri, spitale, victime ale violenței domestice și dependența de droauri Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenţie Socială Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenţie Socială Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Servicii asistență comunitară 8899CZ-PN-V Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V Servicii asistență comunitară 8899CZ-PN-V de de Persoane aflate în risc de excluziune socială Persoane aflate în situație de nevoie Persoane fără adăpost Persoane aflate în situație de nevoie 140 30 25 180 40 30 282.960 62.880 47.160 Buget local Buget local Buget local �

Sporirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de locuire 0S1: Identificarea nevoilor și a intervențiilor prioritare pentru grupurile vulnerabile mentionate 052 Continuarea asigurării serviciilor de evaluare socială pentru accesul la o locuință socială. Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare şi Intervenţie Socială Direcţia de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenţie Socială PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V Servicii sociale, acordate de furnizori privati, propuse a fi finantate prin programul de subventionare Obiectiv general 0.G. V: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru asigurarea accesului tuturor la educație primară, secundară de calitate și la servicii de alfabetizare Obiectiv specific OS3: Diversificarea serviciilor sociale de suport pentru diminuarea abandonului școlar a copiilor provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv etnia roma Furnizorul de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România prin Centrul de zi Casa Olarului Arhiepiscopia Timișoarei prin Centrul de zi pentru copii Antimis Tip serviciu social (cf. Nomenclator) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinţi 8891 CZ-C-ll Centre dezi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinti Persoane aflate în 25 42 66.024 situație de nevoie, în special cele din grupuri vulnerabile Persoane aflate în 25 43 67.596 situație de nevoie, în special din grupuri vulnerabile Categorii de Numărul Numărul Bugetul beneficiari beneficia beneficia estimat ri 2016 ri 2017 lei/an Copii din familii în 31 31 349.773 dificultate Copii din familii în 25 25 189.348 dificultate Buget local Buget local Surse de finanțare Buget local Buget local �

0.G. X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora 0.G.XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate. OS 1. Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale OS2.Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Timișoara Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Timișoara prin Serviciul de îngrijire la dorniciliu pentru persoane vârstnice Fundația Pentru Voi prin Centrul de zi Orizonturi noi, Centrul de zi Ladislau Tacsi și Centrul de zi Împreună Fundația Pentru Voi prin Locuinţă protejată Dora Locuinţă protejată Laura Locuintă proteiată 8891 CZ-C-ll Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 8810 ID-l Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 8810 ID-l Centre dezi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-l Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități — Persoane vârstnice 25 Persoane vârstnice 50 Persoane adulte cu 170 dizabilități intelectuale Persoane adulte cu 22 dizabilități intelectuale 25 50 170 22 195.000 233.400 3.298.332 475.398 Buget local Buget local Buget local Buget locali �

0.G. XIII: Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc În sărăcie și risc de excluziune socială 0.S. 1.Creșterea calității vieţii persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie, inclusiv a persoanelor de etnie roma, prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare) Ovidiu Locuinţă protejată Casa Cristian Locuinţă protejată Dina pentru adulți cu dizabilităti Fundația Pentru Voi prin Centrul respiro Asociația Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană Areopagus prin Centrul de zi Cris- du pentru persoane seropozitive Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Timișoara prin Cantina socială Aurelian Balint Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța României prin Cantina socială mobilă Mana Locuinţe protejate 8790 CR-D-VII Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități — Centre respiro 8790 CR-D-VI Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-l Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 8899 CPDH-I Persoane adulte cu 5 dizabilități intelectuale Persoane adulte, cu 20 dizabilități, seropozitive Persoane singure și 100 familii în risc de sărăcie 75 123.727 124.848 100 480.000 360.000 Buget local Buget local Buget local Buget local �

0.G. XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială și prevenire timpurie 0.G. XV: Creșterea capacității de asistență a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție 0.S. 1. Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung 0.5.3. Consolidarea componentei de locuire a intervențiilor care vizează persoanele care ies din penitenciare, instituții de îngrijire a copilului, aziluri și spitale, victime ale violenței domestice și dependenți de droauri 0.S. 1. Plasarea unui accent special pe finanțarea și dezvoltarea continuă a serviciilor de suport Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Cantina socială Timișoara Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Azil de noapte "Pater Jordan” Fundația Timișoara '89 prin Centrul de găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost Asociaţia Evanghelistică și de Caritate lsus Speranța României prin Centrul Frații lui Onisim - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 8790 CR-PFA-I Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 8790 CR-PFA-I Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 8790 CRT-I 0 Persoane fără adăpost 70 Persoane fără adăpost 40 Tineri care au crescut 18 în sistemul de protecție a copilului f0 336.000 Buget local 70 420.000 Buget local 40 240.000 Buget local 18 108.000 Buget local �

Servicii sociale, acordate privaţi, propuse a fi finantate prin programul tinând cont de �
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie Serviciul de ocrotire a tinerilor dezinstitutionalizati 0.G. XVII: Dezvoltarea 0.S.3. Constituirea Federația Caritasa Centre Victime ale violenței 10 10 165.600 Buget unor servicii sociale unor intervenții la Diecezei Timișoara rezidențiale de domestice (femei și local personalizate, nivel local care să prin Adăpost pentru îngrijire și copii) acordate în vină în sprijinul femei victime ale asistență pentru comunitate, pentru alte grupurilor violenţei domestice victimele grupuri vulnerabile: vulnerabile Casa Maria a violenței în persoane dependente menționate apostolilor farnilie de consum de (domestice) — substanțe, victime ale Centre de traficului de ființe primire în regim umane, persoane de urgență private de libertate, 8790CR-VD-I victime ale violenței domestice, persoane infectate cu virusul HIV/SIDA PROGRA UL DE CONTRACTARE*** de furnizori de contractare orevederile HCLMT nr. 220/28.11.2016 Obiectiv general Obiectiv specific Tip serviciu social (cf. Nomenclator) Categorii de Bugetul estimat Surse de beneficiari finantare 0.G.XI: Diversificarea OS2.Consolidarea Centre respiro 8790 CR-D-VI Persoane adulte cu 4.000.000 lei/an Buget serviciilor oferite defin serviciilor de dizabilități local comunitate pentru asistență în persoanele cu comunitate a Locuinţe protejate 8790 CR-D-VII dizabilități și oferirea persoanelor cu de asistență familiei, în dizabilități scopul păstrării persoanelor cu Centre de zi 8899 CZ-D-l dizabilități în comunitate. �

Prin intermediul serviciului public de asistență socială — Direcţia de Asistent Prin intermediul programului de subvenționare �
SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI INFIINȚATE Î. Obiectiv general OG XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate. Il. Obiectiv general OBIECTIV GENERAL VIII: Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului OBIECTIV GENERAL X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora Obiectiv specific OS. 1. Inființarea de servicii sociale noi destinate prevenirii instituționalizării și păstrării persoanei cu dizabilități în comunitate. Obiectiv specific OS 6. Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a copiilor cu dizabilități OS1.Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale Furnizorul servicii sociale Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap. Tip serviciu Nomenclator) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 8891 CZ- C-illl de Tip serviciu social (cf Categorii de beneficiari social (cf. Nomenclato r) Il. Servicii de asistenta si suport 8899 SC-D-I Persoane cu dizabilităţi, Categorii de beneficiari Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 8891 CZ-C-VI Centre rezidențiale medico-sociale 8710 CRMS-I Persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 10 ă Socială Comunitară Numărul potențialilor beneficiari 280 Numărul potențialilor beneficiari 20 15 Bugetul estimat 1.344.000 Bugetul estimat 243.120 90.000 Surse de finanțare Buget local Surse de finantare Buget local Buget local �

OBIECTIV GENERAL XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate. OBIECTIV GENERAL XIII: Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială OBIECTIV GENERAL XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială și prevenire timpurie OBIECTIV GENERAL XVII: Dezvoltarea unor servicii sociale personalizate, acordate în OG 2.Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități OS1.Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie, inclusiv a persoanelor de etnie roma, prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare) OS 1.Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung OS 3.Constituirea unor intervenții la nivel local care să vină în sprijinul grupurilor Servicii specializate fa domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv prin echipa mobilă 8810 ID -llll Servicii de asistență și suport 8899 - SC-D-l Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, etc.) 8790- CR-PD-I Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială 8899 CZ - PFA -Ill Echipa mobilă 8899 SIS Locuinţe protejate 8790 CR-VD-ill Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie Persoane cu dizabilități, 10 persoane aflate în situație de dependență 10 Alte categorii de persoane 10 în situații de dependență Persoanele fără adăpost 20 Persoane fără adăpost, 20 persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale, etc. Victimele violenței în 5 farnilie (domestice) Victime ale violenței în 15 familie și agresori 48.000 Buget local 48.000 60.000 Buget local 96.000 Buget local 96.000 Buget local 30.000 Buget local 72.000 Buget local �
11 �

comunitate, pentru alte. vulnerabile 8899 CZ -VD-i grupuri vulnerabile: menționate persoane dependente de consum de Centre de zi de integrare-reintegrare Persoane toxico- 20 96.000 Buget substanțe, victime ale socială dependente, pentru local traficului de ființe 8899 CZ-AD-ill persoane cu diferite umane, persoane adicții: droguri, alcool, alte private de libertate, substanțe toxice etc. victime ale violenței domestice, persoane infectate cu virusul HIV/SIDA "Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și a Planului Operațional de implementare a strategiei, aprobate prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 ** Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și a Planului Operațional de implementare a strategiei, aprobate prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 ***Un furnizor privat de servicii sociale care a optat pentru a solicita subvenție, prin intermediul programului de subvenționare, va renunța la subvenție în momentul în care optează pentru programul de contractare Director Întocmit, Maria OV Angela Ciupa-Rad Emese Esztero Camelia Giosan Mariana Ciurcaș Andreea Manolache Daniela Lung Mihaela Buzilă-Petrescu lolanda Răducan 12 �