Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/26.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 226/26.05.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-10974/ 25.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmite de către SC IPROTIM SA şi SC DOSETIMPEX SRL;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 48 din 25.05.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.105/24.03.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru anul 2009;
În conformitate cu prevederile art. 13, art. 19, litera (a) şi art. 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) si alin. (4) lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru anul 2009, prevăzuţi în Anexele 1-21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Direcţia Edilitară si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_7.pdf

ANEXA NR.7 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 7

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ALEEA CRISTALULUI, NR.1- ALEEA F.C.RIPENSIA, NR.10-12”

1. Aleea Cristalului, nr.1, bl.74; 2. Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___ 2452,65313_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2133,7054_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____ 4____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 9280,36___ m2 arie utilă __ 140__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __1066,85027_ mii lei - buget local: 30% din C+M __ 640,11026_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M _ 426,74010_mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Aleea Cristalului, nr.1, bl.74: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____990,47175____ mii lei B. Construcţii montaj: _____850,79218_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 3687,37___ m2 arie utilă

__ 52__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____425,39609_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____255,23765_____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 170,15843____ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1462,18138___ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1282,90836____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 4_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 5593___ m2 arie utilă __ 88__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 641,45418____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 384,8725_____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____256,58167_____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa1.pdf

ANEXA NR.1 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 1

“REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI NR. 1- 2”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____985,36__ mii lei 2. Construcţii montaj: ____811,85__mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ______2,3_____ luni 4. Capacităţi realizate: _4132,0_ m2 arie utilă ___47__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ____405,92__ mii lei - buget local: 30% din C+M ____243,55__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 62,38__mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa2.pdf

ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 2

“REABILITARE TERMICĂ BLOC PIATRA CRAIULUI, NR. 1”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___1287,59867__ mii lei 2. Construcţii montaj: ___1097,37797___mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ______3_____ luni 4. Capacităţi realizate: __5208,84__ m2 arie utilă ____84__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __548,68898_ mii lei - buget local: 30% din C+M __329,21339_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M__219,47559___mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 3

“REABILITARE TERMICĂ BLOC STR. LENAU , NR. 10”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ----888,39 mii lei 2. Construcţii montaj: ----722,79 mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ---- 2 luni 4. Capacităţi realizate: ----4254,4 m2 arie utilă ---- 42 apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ----361,395 mii lei - buget local: 30% din C+M -----216,837 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M --144,558 mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa4.pdf

ANEXA NR.4 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 4

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CETATE-TRAIAN-ELISABETIN” 1. Str. Coriolan Bredicianu, nr.13-15; 2. Str. 1 Decembrie1918, nr.20; 3. Str. Petre Râmneanţu, nr.15/A; 4. Str. Petre Râmneanţu nr.6; 5. Str. Zlatna, nr.6,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___1922,06598__ mii lei 2. Construcţii montaj: ___1662,58950__mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____4______ luni 4. Capacităţi realizate: __6464,25___ m2 arie utilă __108__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___831,29475____ mii lei - buget local: 30% din C+M ___498,77685____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M__332,51779____mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Coriolan Bredicianu, nr.13-15: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __703,66503__ mii lei B. Construcţii montaj: __611,64053__mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ___ 1,5__ luni D. Capacităţi realizate: _2200___ m2 arie utilă

___45____apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __305,82026__ mii lei - buget local: 30% din C+M __183,49215__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M _122,32810__ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. 1 Decembrie1918, nr.20: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __291,00386___ mii lei B. Construcţii montaj: ___250,50392__mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ____1___ luni D. Capacităţi realizate: __947,2 __ m2 arie utilă

___16____apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __125,25196__ mii lei - buget local: 30% din C+M ___75,15117___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___50,10078____ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Petre Râmneanţu, nr.15/A: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___230,25084_ mii lei B. Construcţii montaj: ___199,35656_mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: _____1__ luni D. Capacităţi realizate: ___583,77_ m2 arie utilă

____12____apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___99,67828____ mii lei - buget local: 30% din C+M ___59,806968___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M _39,871312____ mii lei

4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Petre Râmneanţu nr.6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___298,90191___ mii lei B. Construcţii montaj: ___260,73470___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: _____1__ luni D. Capacităţi realizate: __1038,48__ m2 arie utilă

_____15___apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ____130,36735__ mii lei - buget local: 30% din C+M ______78,22041_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ____52,14694_ mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Zlatna, nr.6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____398,24435__ mii lei B. Construcţii montaj: ____340,35379__mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_ luni D. Capacităţi realizate: ___1694,8__ m2 arie utilă

_____20___apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____170,17689_ mii lei - buget local: 30% din C+M _____102,10613_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ____68,07075_ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa5.pdf

ANEXA NR.5 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 5

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI CALEA CIRCUMVALAŢIUNII, NR.26 – CALEA AL. I. CUZA, NR.8 ”

1. Calea Circumvalaţiunii, nr.26; 2. Calea Al. Ioan Cuza, nr.8.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2868,17_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2413,59_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____4____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 9000___ m2 arie utilă __ 141__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1206,80_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 724,10_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 482,69__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Calea Circumvalaţiunii, nr.26: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____1099,03____ mii lei B. Construcţii montaj: _____ 924,80___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 3500___ m2 arie utilă

__ 54__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____462,4000_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____277,4400____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___184,9600___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Calea Al. Ioan Cuza, nr.8: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1769,14 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1488,80_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 5500 __ m2 arie utilă __ 87__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 744,4000____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 446,6400____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____297,7600____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa_6.pdf

ANEXA NR.6 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 6

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI STR. STELELOR, NR.6 – CALEA TORONTALULUI, NR.13”

1. Str. Stelelor, nr.6; 2. Calea Torontalului, nr.13.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2364,91488_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2046,77137_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____3____ luni 4. Capacităţi realizate: __7198,4___ m2 arie utilă __132__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _1023,385685_ mii lei - buget local: 30% din C+M _ 614,031411_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M _ 409,354274_mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Stelelor, nr.6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____747,85668___ mii lei B. Construcţii montaj: _____648,91285___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,5___ luni D. Capacităţi realizate: __ 2411,2___ m2 arie utilă

__ 44__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____324,456425____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____194,673855___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___129,78257___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Calea Torontalului, nr.13: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1617,05820____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1397,85852____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 4787,2___ m2 arie utilă __ 88__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 698,92926____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 419,357556___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 279,571704___mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa8.pdf

ANEXA NR.8 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 8

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI BV.GENERAL DRAGALINA, NR.42- STR.BUREBISTA, NR.10”

1. Bv.General Dragalina, nr.42; 2. Str. Burebista, nr.10.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___1281,68660_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____1075,16326_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____2____ luni 4. Capacităţi realizate: __4691,1___ m2 arie utilă __72__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___537,58163_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___322,54897_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __215,03265__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Bv.General Dragalina, nr.42: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____581,93896____ mii lei B. Construcţii montaj: _____485,50343___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 2183,1___ m2 arie utilă

__ 32__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____242,75171_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____145,65102____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M_____97,10068___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Burebista, nr.10: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 699,74764_____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 589,65983_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 2508___ m2 arie utilă __ 40__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 294,82991____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 176,89794____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____117,93196____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa9.pdf

ANEXA NR.9 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 9

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI BV.16 DECEMBRIE 1989, NR.47 – STR. ANA IPĂTESCU, NR.16; STR. FRUCTELOR, NR.8 ”

1. Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47; 2. Str. Ana Ipătescu, nr.16-Fructelor, nr.8.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___3433,93_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2920,79_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____5____ luni 4. Capacităţi realizate: __10605,58___ m2 arie utilă __ 176__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1460,40_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 876,24_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 584,15__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____1716,96____ mii lei B. Construcţii montaj: _____1460,39___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 5302,70___ m2 arie utilă

__ 88__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____730,1950_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____438,1170____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____292,0780___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Ana Ipătescu, nr.16-Fructelor, nr.8: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1716,96 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1460,39_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 5302,88__ m2 arie utilă __ 88__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 730,1950____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 438,1170____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____292,0780____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa10.pdf

ANEXA NR.10 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 10

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CIRCUMVALAŢIUNII” 1. Intrarea Zenit, nr.8; 2. Str. Dinu Lipatti, nr.2; 3. Str. Salciei, nr.2, sc.A,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2019,09_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____1706,65_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____4____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 7.352___ m2 arie utilă __ 100__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___853,325_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 511,995_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 341,33__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Intrarea Zenit, nr.8: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____205,40____ mii lei B. Construcţii montaj: _____173,62___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 767,00__ m2 arie utilă

__ 10__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____86,8100_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 52,0860____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 34,7240___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Dinu Lipatti, nr.2: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1408,28 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1190,31_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 5405,00__ m2 arie utilă __ 70__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 595,1550____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 357,0930___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 238,0620____mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Salciei, nr.2, sc.A: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 405,41 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 342,72_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1180,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 171,3600____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 102,8160____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,5440____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa11.pdf

ANEXA NR.11 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 11

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA BUCOVINEI” 1. Str. Constantin Stere, nr.18; 2. Str. Iancu Flondor, bl. E17; 3. Str. Bucovinei, nr. 40; 4. Str. C-tin Stere, nr.10, bl.18,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___1805,64_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____1545,95_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ____3,3_____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 5.936,00___ m2 arie utilă __ 90__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___772,97_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 463,78_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 309,20__mii lei

DIN CARE: 1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Constantin Stere, nr.18: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____602,90____ mii lei B. Construcţii montaj: _____516,19___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1,7____ luni D. Capacităţi realizate: __ 2000,00__ m2 arie utilă

__ 30__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____258,0950_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____154,8570____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 103,2380___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Iancu Flondor, bl. E17: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 388,69 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 332,79_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1400,00__ m2 arie utilă __ 19__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 166,3950____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 99,8370___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 66,5580____mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Bucovinei, nr. 40: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 404,94 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 346,70_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1 _____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1336,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 173,3500____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 104,0100____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 69,3400____mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. C-tin Stere, nr.10, bl.18: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 409,11 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 350,27_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1200,00__ m2 arie utilă __ 21__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 175,1350____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 105,0810____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 70,0540____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa12.pdf

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 12

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA TORONTALULUI” 1. Str. Hotinului , nr. 1 ; 2. Str. Învăţătorului, nr 5; 3. Str. Dropiei ,nr.7 ; 4. Calea Torontalului , nr.14, bl.7B ,sc.A+B .

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA) 1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ----2781,89 mii lei 2. Construcţii montaj: ----2369,08 mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ---- 5 luni 4. Capacităţi realizate: ---- 8320 m2 arie utilă ---- 140 apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ---1184,54 mii lei - buget local: 30% din C+M --- 710,724 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M --473,816 mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Hotinului,nr.1: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: --- 394,62 mii lei B. Construcţii montaj: --- 336,08 mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: --- 1 luni D. Capacităţi realizate: --- 1120 m2 arie utilă --- 20 apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M --- 168,04 mii lei - buget local: 30% din C+M ---- 100,824 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M --- 67,216 mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Învăţătorului, nr. 5: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ---- 394,62 mii lei B. Construcţii montaj: ---- 336,08 mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ----- 1 luni D. Capacităţi realizate: ----- 1600 m2 arie utilă ----- 20 apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ---- 168,04 mii lei - buget local: 30% din C+M ---- 100,824 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ---- 67,216 mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Dropiei, nr.7: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ----1186,13 mii lei B. Construcţii montaj: ---- 1010,06 mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: --- 3 luni D. Capacităţi realizate: --- 4000 m2 arie utilă --- 60 apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ----505,03 mii lei - buget local: 30% din C+M ---- 303,018 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M --- 202,012 mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Calea Torontalului, nr.14 , bl. 7B, sc. A+B A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ----806,52 mii lei B. Construcţii montaj: ----686,87 mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ---- 2,2 luni D. Capacităţi realizate: ----1600 m2 arie utilă ---- 40 apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ----343,435 mii lei - buget local: 30% din C+M ----206,061 mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ---137,374 mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa13.pdf

ANEXA NR.13 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 13

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA LIPOVEI –CALEA ARADULUI”

1.Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94; 2.Str. Verde, nr.10, bl.130; 3.Str. Leandrului, nr.21, bl.21; 4.Str. Perlei, nr.10; 5.Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103; 6.Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100; 7.Str. Răsăritului, nr.10,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2345,25___ mii lei 2. Construcţii montaj: ___2024,31____mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ___5___ luni 4. Capacităţi realizate: _6640__ m2 arie utilă __119__apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1012,15___ mii lei - buget local: 30% din C+M __ 607,29___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___404,862_mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __425,28__ mii lei B. Construcţii montaj: __367,07__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1,2__ luni D. Capacităţi realizate: _1400,0 __ m2 arie utilă __22__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __183,535 _ mii lei - buget local: 30% din C+M __110,121_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+ M __ 73,414__ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Verde, nr.10, bl.130: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __394,34___ mii lei B. Construcţii montaj: __340,38___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __1040,00__ m2 arie utilă __20__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___170,19___ mii lei - buget local: 30% din C+M __102,114___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __68,076___ mii lei 3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Leandrului, nr.21, bl.21 A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __302,15___ mii lei B. Construcţii montaj: __260,80___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __800,00__ m2 arie utilă

__15__apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __130,40___ mii lei - buget local: 30% din C+M __78,24___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __52,16___ mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Perlei, nr.10: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___373,25___ mii lei B. Construcţii montaj: ___322,18___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ___1,2__ luni D. Capacităţi realizate: _1000,00_ m2 arie utilă __19_ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __161,09__ mii lei - buget local: 30% din C+M __96,654__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __64,436__ mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __313,42___ mii lei B. Construcţii montaj: __270,53__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __800,00__ m2 arie utilă ___16__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___135,265_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___81,159__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___54,106__ mii lei 6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __318,68___ mii lei B. Construcţii montaj: ___275,07___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __800,00___ m2 arie utilă ___16__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __137,535__ mii lei - buget local: 30% din C+M __82,521__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___55,014__ mii lei

7. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Răsăritului, nr.10: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __218,13__ mii lei B. Construcţii montaj: _188,28__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __0,8__ luni D. Capacităţi realizate: __800,00___ m2 arie utilă __11__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __94,14__ mii lei - buget local: 30% din C+M _56,484___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __37,656__ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa14.pdf

ANEXA NR.14 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 14

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA TIPOGRAFILOR”

1. Str. Titan, nr.9, sc. B+C; 2. Str. Titan nr.6, sc A,B - Tapia nr.13, sc.C; 3. Str. Golescu, nr..8,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __2212,07___ mii lei 2. Construcţii montaj: __1895,13___mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ___4___ luni 4. Capacităţi realizate: _5780_ m2 arie utilă _110__apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __947,56__ mii lei - buget local: 30% din C+M __568,54__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __379,03__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Titan, nr.9, sc. B+C: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __807,23__ mii lei B. Construcţii montaj: __691,60__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __2,3__ luni D. Capacităţi realizate: _1600,00_ m2 arie utilă __40__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __345,80_ mii lei - buget local: 30% din C+M __207,47_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+ M __138,32 __ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Titan nr.6, sc A,B - Tapia nr.13, sc.C: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __1000,68___ mii lei B. Construcţii montaj: __857,26___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __2,2__ luni D. Capacităţi realizate: __2800,00__ m2 arie utilă __50__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___428,63___ mii lei - buget local: 30% din C+M ___257,178__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __171,452___ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Golescu, nr..8 A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __404,16___ mii lei B. Construcţii montaj: __346,27___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1,2__ luni D. Capacităţi realizate: __1380,00__ m2 arie utilă

__20__apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___173,135__ mii lei - buget local: 30% din C+M ___103,881__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___69,254__ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa15.pdf

ANEXA NR.15 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 15

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI LIDIA-GIROC-SOARELUI” 1.Str. Mareşal Averescu, nr.35, bl.99 2.Str. Lidia, nr.104, sc.B+C 3.Calea Martirilor, nr.37, sc.A+B 4.Str. Uranus, nr.27, bl.87 5.Str. Versului, nr.6 6.Str. Nicolae Ilieşu, nr.8 7.Str. Orion, nr.2 8.Str. Balanţei, nr.18

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___3381,12_ mii lei Construcţii montaj: ____2875,75_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____5____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 12731___ m2 arie utilă __ 185__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1437.87_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 862,72_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 575,16__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Mareşal Averescu, nr.35, bl.99: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____309,77____ mii lei B. Construcţii montaj: _____263,48___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1312,00__ m2 arie utilă

__ 15__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 131,7400_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 79,0440____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 52,6960___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Lidia, nr.104, sc.B+C: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 404,66 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 344,19_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,7_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1465,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:

- buget de stat: 50% din C+M _____ 172,0950____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 103,2570___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,8380____mii lei 3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Calea Martirilor, nr.37, sc.A+B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 398,51 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 338,96_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,8_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1465,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 169,4800____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 101,6880___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 67,7920____mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Uranus, nr.27, bl.87: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 233,23 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 198,38_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1360,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 99,1900____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 59,5140___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 39,6760____mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Versului, nr.6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 223,45 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 190,06_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1023,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 95,0300____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 57,0180___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 38,0120____mii lei 6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Nicolae Ilieşu, nr.8 : A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 404,13 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 343,74_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1020,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 171,8700____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 103,1220___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,7480____mii lei

7. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Orion, nr.2: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 402,65 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 342,48_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1360,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 171,2400____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 102,7440___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,4960____mii lei 8. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Balanţei, nr.18: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1004,72 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 854,46_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 2,2_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 3726,00__ m2 arie utilă __ 50__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 427,2300____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 256,3380___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 170,8920____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa16.pdf

ANEXA NR.16 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 16

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA REBREANU”

1. Str. Cosminului, nr. 27 2. Str. Cosminului, nr.31, sc. A+B 3. Bv. Liviu Rebreanu, nr.132, sc. A+B 4. Str. Diaconu Coresi, nr.119, bl.3 5. Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 88 6. Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 107

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___3378,14___ mii lei 2. Construcţii montaj: ___2928,70___mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: __5__ luni 4. Capacităţi realizate: _6960_ m2 arie utilă __170__apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __1464,35__ mii lei - buget local: 30% din C+M __878,61__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __585,74__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Cosminului, nr. 27: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __799,2__ mii lei B. Construcţii montaj: __692,73__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __2__ luni D. Capacităţi realizate: __1200,0_ m2 arie utilă __40__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _346,365__ mii lei - buget local: 30% din C+M _207,819__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+ M _138,546 _ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Cosminului, nr.31, sc. A+B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___589,06__ mii lei B. Construcţii montaj: ___510,72__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1,7__ luni D. Capacităţi realizate: __1200,00__ m2 arie utilă __30__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___255,36__ mii lei - buget local: 30% din C+M __153,216___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __102,144___ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Bv. Liviu Rebreanu, nr.132, sc. A+B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __791,68___ mii lei B. Construcţii montaj: __686,39___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __2__ luni D. Capacităţi realizate: __2400,00__ m2 arie utilă

_40__apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___343,195__ mii lei - buget local: 30% din C+M __205,917___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __137,278___ mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Diaconu Coresi, nr.119, bl.3: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___799,46___ mii lei B. Construcţii montaj: __693,14___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1,8__ luni D. Capacităţi realizate: __1200,00_ m2 arie utilă __40_ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __346,57__ mii lei - buget local: 30% din C+M __207,942__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __138,628__ mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 88: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __200,75___ mii lei B. Construcţii montaj: __174,05__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: _0,7_ lună D. Capacităţi realizate: __880,00__ m2 arie utilă __10__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __87,025__ mii lei - buget local: 30% din C+M ___52,215__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___34,81__ mii lei 6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 107: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __197,99___ mii lei B. Construcţii montaj: ___171,66___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __0,5__ luni D. Capacităţi realizate: __880,0_ m2 arie utilă __10___ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __85,83__ mii lei - buget local: 30% din C+M __51,498__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___34,332__ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa17.pdf

ANEXA NR.17 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 17

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA PLĂVĂŢ II” 1. Str. Azuga, nr.1, bl.17; 2. Str. Martir D-tru Jugănaru, nr.25; 3. Str. Aron Cotruş, nr.2, bl. D9/6; 4. Str. Martir D-tru Jugănaru, nr.27; 5. Str. Meziad, nr.2;

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2565,71_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2226,13_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____4____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 6560,00___ m2arie utilă __ 131__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1113,06_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 667,839_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 445,22__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Azuga, nr.1, bl.17: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____576,85____ mii lei B. Construcţii montaj: _____500,48___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1600,00__ m2 arie utilă

__ 30__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____250,2400_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____150,1440____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 100,0960___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Martir D-tru Jugănaru, nr.25: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____375,69____ mii lei B. Construcţii montaj: _____325,97___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 800,00__ m2 arie utilă

__ 19__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____162,9850_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 97,7910____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 65,194___ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Aron Cotruş, nr.2, bl. D9/6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____623,58____ mii lei B. Construcţii montaj: _____541,05___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1,5_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1600,00__ m2 arie utilă

__ 32__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____270,5250_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 162,3150____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 108,2100___ mii lei

4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Martir D-tru Jugănaru, nr.27: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____591,56____ mii lei B. Construcţii montaj: _____513,27___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1,7_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1360,00__ m2 arie utilă

__ 30__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____256,6350_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 153,9810____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 102,6540___ mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Meziad, nr.2: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____398,03____ mii lei B. Construcţii montaj: _____345,35___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1200,00__ m2 arie utilă

__ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____172,6750_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 103,6050____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 69,0700___ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa18.pdf

ANEXA NR.18 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 18

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA ŞAGULUI-ELISABETIN” 1.Str. Gavril Musicescu, nr.1A, bl.15/2; 2.Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.B; 3.Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.A; 4.Str. Zarand, nr.3-5-7-9,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2885,03_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2481,32_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____5____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 7120___ m2 arie utilă __ 149__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1240,66_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 744,40_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 496,26__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gavril Musicescu, nr.1A, bl.15/2: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____799,04____ mii lei B. Construcţii montaj: _____687,23___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1440,00__ m2 arie utilă

__ 40__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 343,615_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 206,169____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 137,446___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 272,23 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 234,14_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 0,7_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1120,00__ m2 arie utilă __ 14__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 117,07____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 70,242___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 46,828____mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.A: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 296,32 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 254,86 _____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 0,8_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1120,00__ m2 arie utilă __ 15__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 127,43____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 76,458___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 25,486____mii lei

4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Zarand, nr.3-5-7-9: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1517,44 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 1305,09_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 3440,00__ m2 arie utilă __ 80__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 652,545____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 391,527___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 261,018____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa19.pdf

ANEXA NR.19 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 19

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DÂMBOVIŢA”

1. Bv. Dâmboviţa, nr.22A; 2. Str. Filateliei, nr.6; 3. Str. Filateliei, nr.1; 4. Str. Ana Ipătescu, nr.9; 5. Str. Ion Slavici, bl.18; 6. Str. Cutezătorilor, nr.2, sc. A+B

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2550,57___ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2201,03___mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ___5___ luni 4. Capacităţi realizate: __6680_ m2 arie utilă __129__apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1100,51___ mii lei - buget local: 30% din C+M __660,31 __ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __440,21__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Bv. Dâmboviţa, nr.22A: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __413,22__ mii lei B. Construcţii montaj: __356,60__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: _1000,0__ m2 arie utilă __21__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __178,30_ mii lei - buget local: 30% din C+M __106,98_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+ M __ 71,32__ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Filateliei, nr.6: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __391,01___ mii lei B. Construcţii montaj: ___337,43__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __960,00__ m2 arie utilă __20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___168,715___ mii lei - buget local: 30% din C+M __101,229___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __67,486___ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Filateliei, nr.1 A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __197,69___ mii lei B. Construcţii montaj: ___170,60__ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __0,7__ luni D. Capacităţi realizate: __800,0__ m2 arie utilă

__10__apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___85,30__ mii lei - buget local: 30% din C+M ___51,18__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ___34,12__ mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Ana Ipătescu, nr.9: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___402,94___ mii lei B. Construcţii montaj: __347,72____ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ___1,2__ luni D. Capacităţi realizate: _960,0__ m2 arie utilă __20_ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __173,86__ mii lei - buget local: 30% din C+M __104,316__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __69,544__ mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Ion Slavici, bl.18: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___361,32__ mii lei B. Construcţii montaj: __311,81 __ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __1__ lună D. Capacităţi realizate: __1040,00__ m2 arie utilă ___18__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __155,905__ mii lei - buget local: 30% din C+M __93,543___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __62,362___ mii lei 6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Cutezătorilor, nr.2, sc. A+B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: __784,39___ mii lei B. Construcţii montaj: ___676,87___ mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: __2__ luni D. Capacităţi realizate: ___1920,0__ m2 arie utilă __40___ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __338,435__ mii lei - buget local: 30% din C+M __203,061__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __135,374___ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa20.pdf

ANEXA NR.20 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 20

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA PÂRVAN” 1.Str. Corneliu Coposu, nr.32, sc. A+B 2.Str. Virgil Birou, nr.3 3.Str. Mioriţa, nr.2, bl.3 4.P-ţa Bihor, nr.14 5.Str. Socrate, nr.15, sc. A+B

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___2573,15_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____2203,12_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____5____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 8.658,5___ m2 arie utilă __ 217__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___1101,56_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 660,936_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 440,624__mii lei

DIN CARE: 1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Corneliu Coposu, nr.32, sc. A+B: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____395,85____ mii lei B. Construcţii montaj: _____338,92___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______2,2 _____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1321,00__ m2 arie utilă

__ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____169,4600_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 101,6760____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 67,784___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Virgil Birou, nr.3: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 303,77 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 260,08_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,2_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 770,50__ m2 arie utilă __ 15__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 130,0400____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 78,0240___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 52,0160____mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Mioriţa, nr.2, bl.3: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 1072,05 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 917,91_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 2 _____ luni D. Capacităţi realizate: __ 4075,00__ m2 arie utilă __ 141__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 458,9550____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 275,3730____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 183,5820____mii lei 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) P-ţa Bihor, nr.14: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 401,19 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 343,49_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 950,00__ m2 arie utilă __ 20__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 171,7450____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 103,0470____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,698____mii lei 5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Socrate, nr.15, sc. A+B : A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 400,29 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 342,72_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,4_____ lună D. Capacităţi realizate: __ 1542,00__ m2 arie utilă __ 21__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 171,3600____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 102,8160____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 68,5440____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Anexa21.pdf

ANEXA NR.21 LA H.C.L. nr___________________

LOT NR. 21

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DACIA” 1. Str. Burebista, nr.1 2. Str. Burebista, nr.3

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ___1522,18_ mii lei 2. Construcţii montaj: ____1272,05_mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: _____4,3____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 5600___ m2 arie utilă __ 74__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M ___636,02_ mii lei - buget local: 30% din C+M ___ 381,61_ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __ 254,42__mii lei

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Burebista, nr.1: A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: _____1026,67____ mii lei B. Construcţii montaj: _____857,99___mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______3_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 4000,00__ m2 arie utilă

__ 50__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 428,995_____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 257,397____ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___ 171,598___ mii lei 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Burebista, nr.3 A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____ 495,46 ____ mii lei B. Construcţii montaj: ____ 414,06_____mii lei C. Durata de realizare a investiţiei: ______ 1,5_____ luni D. Capacităţi realizate: __ 1600,00__ m2 arie utilă __ 24__ apartamente E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M _____ 207,03____ mii lei - buget local: 30% din C+M _____ 124,218___ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 82,812____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI LĂCRĂMIOARA PLETEA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ APROBAT SERVICIUL ENERGETIC PRIMAR BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.________________din_____________

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi, având în componenţă un

total de 75 de blocuri de locuinţe, cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru anul 2009

Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţei reprezintă documentul elaborat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pe baza programelor locale aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale şi transmise de coordonatorii locali, la care finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

- 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie;

- 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

- 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Reducerea consumurilor de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al imobilelor.

Prin HCL nr.105/24.03.2009 s-a aprobat Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru anul 2009, ce include un număr de 75 de blocuri de locuinţe, cu 2556 de apartamente. Pentru adoptarea unor soluţii tehnice unitare şi scurtarea perioadelor de elaborare a documentaţiilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor de intervenţie, cele 75 de blocuri de locuinţe au fost grupate în 21 de loturi, în funcţie de tipurile de proiecte, perioada de construire, sistemul similar de realizare constructivă a anvelopei şi de regimul de înălţime, după cum urmează: 1. REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI NR. 1- 2

1. Piaţa Mărăşti, nr.1-2 2. REABILITARE TERMICĂ BLOC STR. PIATRA CRAIULUI, NR. 1

1. Str. Piatra Craiului, nr.1 3. REABILITARE TERMICĂ BLOC STR. LENAU, NR. 10

1. Str. Nikolaus Lenau, nr.10 4. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CETATE-TRAIAN-ELISABETIN

1. Str. Coriolan Bredicianu, nr.13-15 2. Str. 1 Decembrie1918, nr.20 3. Str. Petre Râmneanţu, nr.15/A 4. Str. Petre Râmneanţu nr.6 5. Str. Zlatna, nr.6

5. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI CALEA CIRCUMVALATIUNII, NR. 26 - CALEA AL. I. CUZA NR. 8

1. Calea Circumvalaţiunii, nr.26 2. Calea Al. Ioan Cuza, nr.8

6. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI STR. STELELOR, NR. 6 - CALEA TORONTALULUI, NR. 13

1. Str. Stelelor, nr.6 2. Calea Torontalului, nr.13

7. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ALEEA CRISTALULUI, NR.1 -ALEEA FC. RIPENSIA, NR. 10- 12

1. Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 2. Aleea FC Ripensia nr.10-12

8. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI BV.GENERAL DRAGALINA,NR . 42 – STR. BUREBISTA, NR. 10

1. Str. General Dragalina, nr.42 2. Str. Burebista, nr.10

9. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI BV.16 DECEMBRIE1989, NR.47-STR. ANA IPĂTESCU, NR.16; STR. FRUCTELOR, NR.8

1. Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 2. Str. Ana Ipătescu, nr.16-Fructelor, nr.8

10. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CIRCUMVALAŢIUNII 1. Intrarea Zenit, nr.8 2. Str. Dinu Lipatti, nr.2 3. Str. Salciei, nr.2, sc.A

11. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA BUCOVINEI 1. Str. Constantin Stere, nr.18 2. Str. Iancu Flondor, bl. E17 3. Str. Bucovinei, nr. 40 4. Str. C-tin Stere, nr.10, bl.18

12. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA TORONTALULUI 1. Str. Hotinului, nr.1 2. Str. Învăţătorului, nr.5 3. Str. Dropiei, nr. 7 4. Calea Torontalului, nr.14, bl.7B, sc.A+B

13. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA LIPOVEI-CALEA ARADULUI 1. Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 2. Str. Verde, nr.10, bl.130 3. Str. Leandrului, nr.21, bl.21 4. Str. Perlei, nr.10 5. Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103 6. Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100 7. Str. Răsăritului, nr.10

14. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA TIPOGRAFILOR 1. Str. Titan, nr.9, sc. B+C 2. Str. Titan nr.6, sc A,B - Tapia nr.13, sc.C 3. Str. Golescu, nr..8.

15. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA LIDIA-GIROC-SOARELUI 1. Str. Mareşal Averescu, nr.35, bl.99 2. Str. Lidia, nr.104, sc.B+C 3. Calea Martirilor, nr.37, sc.A+B 4. Str. Uranus, nr.27, bl.87 5. Str. Versului, nr.6 6. Str. Nicolae Ilieşu, nr.8 7. Str. Orion, nr.2 8. Str. Balanţei, nr.18

16. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA REBREANU 1. Str. Cosminului, nr. 27 2. Str. Cosminului, nr.31, sc. A+B 3. Bv. Liviu Rebreanu, nr.132, sc. A+B 4. Str. Diaconu Coresi, nr.119, bl.3 5. Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 88 6. Str. Dr. Ion Mureşan, nr. 107

17. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA PLĂVĂŢ II 1. Str. Azuga, nr.1, bl.17 2. Str. Martir D-tru Jugănaru, nr.25

3. Str. Aron Cotruş, nr.2, bl.D9/6 4. Str. D-tru Jugănaru, nr.27 5. Str. Meziad, nr.2

18. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA ŞAGULUI - ELISABETIN 1. Str. Gavril Musicescu, nr.1A, bl.15/2 2. Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.B 3. Str. Cornel Grofşoreanu, nr.14, sc.A 4. Str. Zarand, nr.3-5-7-9

19. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DÂMBOVIŢA 1. Bv. Dâmboviţa, nr.22A 2. Str. Filateliei, nr.6 3. Str. Filateliei, nr.1 4. Str. Ana Ipătescu, nr.9 5. Str. Ion Slavici, bl.18 6. Str. Cutezătorilor, nr.2, sc. A+B

20. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA PÂRVAN 1. Str. Corneliu Coposu, nr.32, sc. A+B 2. Str. Virgil Birou, nr.3 3. Str. Mioriţa, nr.2, bl.3 4. P-ţa Bihor, nr.14 5. Str. Socrate, nr.15, sc. A+B

21. REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DACIA 1. Str. Burebista, nr.1 2. Str. Burebista, nr.3

Având în vedere faptul că documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmite de către SC IPROTIM SA şi SC DOSETIMPEX SRL au obţinut avizul de la Comisia Tehnico - Economică, propunem spre aprobarea Consiliului Local Timişoara indicatorii tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIE EDILITARĂ SORIN GRINDEANU MARIUS ONEŢIU ŞEF SERVICIU ENERGETIC ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA CONSILIER ADRIAN HUMĂ

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

Red/Dact. H.A. FP 53-01, ver.1 Ex.1