keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" -municipiul Timişoara

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 221/14.10.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" -municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 16019/17.09.2003 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.189/1998 priivnd finanţele publice locale , modificată;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE 2003- 189/10.03.2003 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Brigadierilor ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" în municipiul Timişoara conform Proiectului nr.P 01 / 2003 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, "Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de canalizare a străzii Brigadierilor.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_extindere_retea_de_canal.pdf

ANEXA la HCL nr………. ,, Extindere retea canal –strada Brigadierilor” - Municipiul Timisoara. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala a investitiei: 472.839,7 mii lei / 12.766,1 EURO - constructii-montaj : 400.286,2 mii lei / 10.807,3 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 472.839,7 mii lei / 400.286,2 mii lei 12.766,1 EURO / 10.807,3 EURO Durata de realizare a investitiei: 2 luni Capacitati: 157,00 ml retea de canal, D= 300 mm Red.CG Ex.1

Atasament: Referat_extindere_retea_de_canal.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA BIROUL HIDROTEHNIC Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timisoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere.

Retelele de canalizare existente nu acopera toate zonele construite, situatie întâlnita si pe strada Brigadierilor. Aceasta deficienta impune realizarea unei retele de canalizare pe acest traseu.

Mentionam ca în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr.RE2003- / 26.05.2003 încheiat de Primaria Municipiului Timisoara cu cetatenii domiciliati pe strada Brigadierilor, achizitionarea tubulaturii necesare realizarii retelei de canalizare se va face de catre cetateni.

Valoarea totala a investitiei “Extindere retea canal–strada Brigadierilor” este estimata la 472.839,7 mii lei (cu TVA), respectiv 12.766,1 Euro. Având în vedere faptul ca finantarea obiectivului “Extindere retea canal– strada Brigadierilor,” se face din bugetul local “Lucrari apa- canal cu contributia cetatenilor”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU RETELE PUBLICE DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU HIDROTEHNIC LUMINITA NASTASIU MARIUS ONETIU

CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC CHRISTINA GHERASIM

Red:CG Ex:2