Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/28.11.2016 privind diminuarea suprafetei de 3327mp, inscrisa in CF 403119 Timisoara, (CF vechi 77747), nr. top. 30875/1, proprietar Statul Roman cu suprafata de 417mp rezultand o suprafata de 2910 mp conform documentatiei tehnice de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA Proiect nr 8147/a/2011

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 206/28.11.2016
privind diminuarea suprafetei de 3327mp, inscrisa in CF 403119 Timisoara, (CF vechi 77747), nr. top. 30875/1, proprietar Statul Roman cu suprafata de 417mp rezultand o suprafata de 2910 mp conform documentatiei tehnice de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA Proiect nr 8147/a/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 27451/09.11.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea cu nr. CT2014-006870/19.12.2014 a S.C Eficient SA cu sediul in Timisoara Str. Barnutiu nr .1, ap 1 prin care solicita diminuarea suprafetei de teren inscrisa in CF 403119 Timisoara de la suprafata (inscrisa in CF) de 3327mp, la suprafata de 2910 rezultata din masuratori;
Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 768/22.03.2013;
Avand in vedere documentatia tehnica de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA Proiect nr 8147/a/2011
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba diminuarea suprafetei de 3327 mp, inscrisa in CF 403119 Timisoara, (CF vechi 77747), nr. top.30875/1, proprietar Statul Roman cu suprafata de 417 mp rezultand o suprafata de 2910 mp conform documentatiei tehnice de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA Proiect nr. 8147/a/2011 pentru dezmembrarea terenului mai sus menţionat în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 100/16 septembrie 2014, a Curţii de Apel Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- SC Eficient SA;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROU CLADIRI NICOLAE ROBU NR. ………………………………………………………… REFERAT Se propune spre analiză şi avizare comisiilor II, III ,IV, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara,cererea cu nr CT2014-006870/19.12.2014 a S.C Eficient SA cu sediul in Timisoara Str. Barnutiu nr .1, ap.1 prin care solicita diminuarea suprafetei de teren inscrisa in CF 403119Timisoara de la suprafata de 3327 mp (inscrisa in CF) la suprafata de 2910mp rezultata din masuratori. In vederea intabularii Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 768/22.03.2013 ,prin care se retrocedeaza vechiului proprietar suprafata de 318 mp din nr top 30875/1s-a procedat la determinarea suprafetelor nr. top 30875/1 prin masuratori topografice efectuate in teren.In urma masuratorilor s-a constatat ca suprafata determinata la teren este mai mica cu 417 mp fata de suprafata inscrisa in CF 403119Timisoara (CF vechi 77747) . Terenul ce urmeaza a-si modifica suprafata este inscris in CF 403119 Timisoara si are nr top 30875/1 proprietatea Statului Roman .Aceasta suprafata a rezultat ca urmare a exproprierii partiale a gradinilor aferente imobilelor aflate in strazile Pompiliu Stefu nr.28A,nr.30,nr.32 ,str.Almajului nr.12,nr.14,nr.16,nr.18,nr.20,nr.22 si Mehedinti nr.29,nr.31 conform Detaliului de Sistematizare din zona, comasarii acestor terenuri si apoi substituirii intr-un singur nr topografic 30875/1. Aceste diferente (417mp)pot fi explicate in sensul in care operatiile de expropriere se efectuau cu precizie pentru imobilele ramase proprietarilor ,restul de suprafata urmand a se expropria fara o masuratoare foarte precisa prin comasare suprafetelor ramase .

Apoi la imobilul din str. Mehedinti ,nr. 29 inscris in CF 9905Timisoara compus din 2 numere topografice 22955 si 22956 s-a expropriat partial teren pentru deschiderea str. Martir Anton Florian dupa cum urmeaza : -top 22955 in suprafata de 1291 mp s-a impartit in 22955/1=691mp; 22955/2=400mp; -top 22956 in suprafata de 626 mp s-a impartit in 22956/1=500 mp; 22956/2=126 mp;

Nr.topo 22950/1 si 22956/1 s-au inscris in CF 9905 Timisoara ramanand la vechiul proprietar ,iar parcelele cu nr. top 22956/2 si 22955/2 s-au transcris in CF 10281 ca proprietar Statul Roman.

In aprilie 1992 suprafata cu nr topografic 22955/1 si 22956/1 s-a rectificat la 1325 mp respectiv 592 mp ingloband in suprafata si cele 2 numere expropriate ,fara sa se diminueze suprafata nr top 30875/1; Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM

Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa

se aprobe diminuarea suprafetei de 3327mp,inscrisa in CF 403119Timisoara, (CF vechi 77747), nr. top.30875/1, proprietar Statul Roman cu suprafata de 417mp, rezultand o suprafata de 2910 mp conform documentatiei tehnice de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA ,Proiect nr 8147/a/2011.

                         VICEPRIMAR Imre FARKAS

DIRECTIA URBANISM D.C.T.D.D. DIRECTOR EXECUTIV pt.DIRECTOR ,

Emilian Sorin CIURARIU Laura KOSZEGI

SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ BIROUL CLADIRI SI CADASTRU Calin N. PIRVA Stefan BRIHAC

REFERENT DE SECIALITATE Gh.Buzarnescu Serviciul Juridic,

FP 53- 01, ver. 1