Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 205/15.04.2014
privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-9583/10.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Minuta privind dezbaterea publică a Regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, înaintată cu adresa nr.SC2014-6721/24.03.2014 de căre Biroul Asistare Consiliu Local;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului.României nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului.nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
Având în vedere prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 19 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, respectiv gestiune delegată, prin operatori selectaţi prin licitaţie publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune.

Art.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr.4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_10_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa 10 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

Situaţie de lucrări bilunară cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în

perioada …………. Nr. ctr.

OPERAŢIE

UM Cantitatea

Tarif unitar fără TVA

Total valoare

1. Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap

2. Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder Lei/cap

3. Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân în adapost Lei/cap/zi

4. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi Lei/cap/zi

5. Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor fără stăpân aflaţi în adăpost. Lei/cap/zi

6. Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei Lei/cap

7. Deparazitare inernă, externă, vaccinare polivalentă antirabică obligatorie Lei/cap

8. Eutanasierea câinilor fără stăpân Lei/kg

9. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

10. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

11. Operatiunile de sterilizare chimică Lei/cap

12. Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea câinilor Lei/kg

13. Mici tratamente necesare – de urgenţă Lei/kg

14. Capturarea şi transportul altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

15. Cazarea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/zi

/

16. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

Lei/cap/zi

17. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică aflate în adăpost. Lei/cap/zi

18. Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

19. Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/zi

20. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

Lei/cap/zi

21. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mare aflate în adăpost. Lei/cap/zi

22. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică .(Felis sp) Lei/cap

23. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică.(Felis sp) Lei/cap

24 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică

25 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului Lei/cap

26 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap

27 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într- un incinerator autorizat.

Lei/kg

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Cazurile de boală 2. Revendicări 3. Adopţii 4. Cereri de adopţii la distanţă 5. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 6. Alte animale intrate în adăpost

Atasament: Anexa_5_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

Antetul Adresa: Telefonul:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ....../......... Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. Data ...................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ....................................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, .........................................

Atasament: Anexa_4_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

CONSILIUL LOCAL ..................... Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Adresa: Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ....../.........

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/ domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine. Data ............ Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ........................................ Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ...............................................

Atasament: Anexa_1.pdf

 

Anexă nr.1 la H.C.L. nr.__________________

STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din

Municipiul Timişoara

I. Introducere II. Situaţia la ora actuală III. Beneficiile concesionării IV. Metodologia de lucru V. Descrierea activităţii VI. Motive care justifică realizarea delegării gestiunii serviciului de gestionare a câinilor

fără stăpân VII. Procedura de delegare a gestiunii VIII. Durata estimată a contractului

I. INTRODUCERE

Prin activităţile serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, se urmăreşte realiza următoarele etape: a) identificarea câinilor comunitari, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire; b) întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor comunitari; c) deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; d) identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor comunitari, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei; e) cazarea, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor fără stăpân în adapost şi curăţenia adăposturilor temporare; f) întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; g) revedicarea şi adopţia; h) adopţia la distanţă; i) eutanasia câinilor comunitari de către personal specializat al operatorului, cu respectarea prevederilor legale; j) neutralizarea cadavrelor provenite din eutanasia câinilor comunitari; k) operaţiunile de sterilizare; l) îngrijirea post-operatorie după sterilizarea câinilor.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân sunt:

- Instituţii publice, unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara; - Cetăţenii din municipiul Timişoara, având în vedere arealul domeniului public pe care se va desfăşura serviciul, respectiv:

− spaţii verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă); − în toate cartierele Municipiului Timişoara;

 

− pe toate căile de acces şi drumuri publice din Municipiul Timişoara; − terenuri virane din Municipiul Timişoara; − malurile canalului Bega, liziera Pădurii Verzi, Grădina Zoologică; − zone demolate şi neconstruite; − în alte locuri, în situaţii de urgenţă, când se acţionează în baza unor dispoziţii legale; − în alte cazuri solicitate de concedent.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; b) dezvoltarea durabilă a serviciilor specifice; c) protecţia cetăţenilor, animalelor, în general a mediului înconjurător.

Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a Municipiului Timişoara; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân .

II. SITUAŢIA LA ORA ACTUALĂ În Municipiul Timişoara, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân a funcţionat până în

data de 28.02.2014 pe baza contractului nr. SC2006-15384/31.07.2006 pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în Municipiul Timişoara, prin concesiune.

Ca urmare a modificărilor legislative, respectiv Legea 258 /2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, s-a impus adoptarea unor noi strategii pentru soluţionarea problemelor referitoare la câinii fără stăpân. Pentru a putea continua activitatea este necesară scoaterea la licitaţie a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara.

III. BENEFICIILE CONCESIONĂRII

Prin realizarea unui proces de licitaţie deschisă pentru concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân se vor putea obţine: - creşterea calităţii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorită selecţionării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, dotările tehnice proprii şi respectarea indicatorilor de performanţă; - semnalarea aspectelor ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor; - cetăţenii Municipiului Timişoara vor avea siguranţa mai mare pe domeniul public, nemaifiind agresaţi de câinii fără stăpân; - Municipiul Timişoara are nevoie de un adăpost pentru câinii fără stăpân, modern şi dimensionat de o asemenea manieră încât să poată să se adapteze la evoluţia activităţii, atât ca şi număr de câini, cât şi la schimbările de sezoane;

 

- posibilitatea să se poată adăposti temporar, contra cost şi animale adoptate la distanţă; - atragerea de fonduri de la organizaţii, fundaţii, cu care se vor putea păstra câinii şi peste termenul stabilit de legislaţie; - utilizarea unor soluţii moderne pentru prinderea câinilor, astfel încât să nu fie chinuiţi.

IV. METODOLOGIA DE LUCRU

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân s-au folosit ca metodologie de lucru: - sesizări telefonice primite de la persoane fizice şi juridice; - audienţe la primar, viceprimar, şef serviciu; - articole de presă referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân; - aplicarea legislaţiei în vigoare.

V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân care prezintă un grad ridicat de pericol social.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ- teritorială în care funcţionează.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza activităţile prezentate în Capitolul I INTRODUCERE, conform unui caiet de sarcini specific, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

VI. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Motive de ordin legislativ

Legislaţia în domeniul delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, este reprezentată de:

• Ordonanţa Guvernului Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

• Hotărârea Guvernului nr. 955 din 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258 /2013,

• Legea Nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

• Legea Nr. 391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

• Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor, • Legea Nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004

privind protecţia animalelor,

 

• Ordonanţa Guvernului Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

• Legea Nr. 101/2006 privind salubrizarea localităţilor , cu modificările şi completările ulterioare,

• Legea Nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare.

• Hotărâre Guvernului nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

• Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 27 din data: 28.01.2014 privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. 

Motive de ordin economico-financiar Argumentele care stau la baza concesionării prin licitaţie publică a serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, constau în: a) necesitatea amenajării unui adăpost pentru câinii fără stăpân, care să respecte şi să funcţioneze pe baza tuturor prevederilor legale în vigoare, b) angajarea de forţă de muncă, personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi, implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în oraş. c) realizarea de licitaţie deschisă se va putea obţine selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicată) a serviciilor. d) posibilitatea de a obţine tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată, va permite Primăriei Municipiului Timişoara să reducă costurile pentru această activitate. e) încasarea anuală de la concesionar a unei redevenţe, conform prevederilor Caietului de Sarcini, de către Primăria Municipiului Timişoara. Motive legate de protecţia mediului a) Adăpostul de animale va fi în conformitate cu legislaţia în vigoare, fapt care va duce la eliminarea posibilităţilor de poluare a mediului (materialele utilizate la tratamentele medicale vor fi trimise la incinerare, de asemenea şi cadavrele la societăţi specializate pentru preluarea acestora) b) Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, doar pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara. c) Criteriile de selecţie vor favoriza ofertanţii care deţin certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001 şi certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului.

VII. PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII

Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân sunt : Etapa 1 – aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gestionarea câinilor fără stăpân de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Etapa 2 – organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor. Etapa 3 – negocierea şi semnarea contractului cu cel mai bun ofertant. Realizarea obiectivului activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân, se va efectua pe spaţiile verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă), în toate cartierele, pe toate căile de acces, malurile canalului Bega, liziera Pădurii Verzi, Grădina Zoologică, în incinta instituţiilor publice, organizaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ, zone demolate şi neconstruite din Municipiul Timişoara, etc., respectiv în toate cele menţionate la CAPITOLUL I. 

 

Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi beneficiarii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru).

Beneficiarul va înainta programul de lucrări lunare ca urmare a propunerilor de lucrări şi a monitorizărilor efectuate de către operator.

Pentru organizarea acţiunii şi urmărirea execuţiei, operatorul va întocmi un Program de lucru de eşalonare a lucrărilor cu specificarea zonelor şi datelor calendaristice de acţiune, care va fi adus la cunoştinţa beneficiarului.

Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile.

VIII. FEZABILITATE ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân vor urmări să realizeze un raport calitate/cost

cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele se pot ajusta şi/sau modifica anual în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, cu aprobarea Consiliului Local. Tarifele pentru activităţile specifice se pot ajusta cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorului, în raport cu evoluţia parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare însoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli. Pentru activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, parametrul de ajustare va fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior solicitării.

Ca urmare a sumelor ce se vor aloca în buget se propune demararea procedurii de achiziţie a „activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara”, având în considerare faptul că valoarea achiziţiei se estimează la 4.200 mii lei, cu T.V.A. (3.387 mii lei, fără T.V.A.):

Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesionare care urmează să fie achiziţionate este de 3 ani.

Conform prevederilor art. 25 şi urm. din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică.

Trebuie avut în vedere faptul că nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei (deoarece soluţionarea integrală a problemelor, la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă, variază în funcţie de nivelul de trai al populaţiei: multe din animalele de companie fiind abandonate din cauza lipsei de posibilităţi materiale a celor ce au fost stăpân, condiţiile favorabile de reproducere, factori ce ţin de agresivitatea animalelor, îmbolnavirea lor şi cei de mediu sau reacţia cetăţenilor faţă de aceste animale), iar operaţiunea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara se va desfăşura conform unui program lunar de servicii propus şi avizat de Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, conform monitorizării prealabile efectuate de contractant, ca urmare a Programului de urgenţe în urma sesizărilor cetăţenilor sau autosesizării beneficiarului).

Astfel, conform datelor avute din situaţiile plăţilor efectuate pentru aceste servicii în ultimii 3 ani (2011 - 1.390.931,55 lei cu T.V.A.; 2012 - 1.897.392,87 lei cu T.V.A.; 2013 - 1.790.067,77 lei cu T.V.A.) avem un total de 5.078.392,19 lei cu T.V.A.). S-a realizat o fundamentare de preţ conform art. 28 aliniatul (1) paragraful a). din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică. Menţionăm că pentru această fundamentare s-au luat în calcul tarifele existente în baza de date a Primăriei Municipiului Timişoara, la care s-a aplicat o diminuare

 

de 20%, conform solicitărilor conducerii Primăriei Municipiului Timişoara, avute ca obiectiv în vederea scăderii costurilor totale pe acest obiect de activitate.

Au rezultat valorile: • anuale estimate la 1.128.944,00 lei fără T.V.A., respectiv 1.399.890,56 lei cu T.V.A. • pe 3 ani estimate la 3.386.832,00 lei fără T.V.A., respectiv 4.199.671,68 lei cu T.V.A.

Aceste componente şi servicii se încadrează conform regulamentului nr. 2151/2003, de modificare a Regulamentului nr. 2195 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice în: CPV 85323000 - 9: Servicii de sănătate comunitară.

IX. OBIECTIVE

Obiective de exploatare Obiective de exploatare pe care trebuie să le atingă activităţile de gestionare a câinilor fără

stăpân în Municipiul Timişoara, care fac obiectul concesiunii sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare, ecarisaj; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; e) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Obiective de ordin economic Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, se va organiza şi va funcţiona având în vedere

să se realizeze un raport calitate/preţ cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele percepute de operator conform ofertei de preţ, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare, în baza unor formule de calcul aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Obiective de mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condiţiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Operatorul răspunde de activitatea prestată în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării mediului pe toată perioada derulării contractului. Cerinţe de calitate

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi UE de mediu este posibilă numai cu investiţii financiare substanţiale în dotări tehnice performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal instruit şi suficient adecvat pregătirii din punct de vedere profesional. Conform art. 23 alin.2 din Legea nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

- gestiune directă; - gestiune delegată.

 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii publice, cărora autoritatea publică le încredinţează gestiunea serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct sau prin una din următoarele proceduri:

- licitaţie publică deschisă - procedură la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

- negociere directă - procedură prin care unităţile administrativ-teritoriale negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

La licitaţia organizată pentru delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, ofertanţii trebuie să prezinte copia autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei sanitar-veterinare în termen de valabilitate, autentificate la notariat. Prin aceasta se dovedeşte că operatorul este atestat de autoritatea competentă; sau autorizaţie de participare în cazul în care societatea este în curs de obţinere a licenţei.

Prin Hotărârea nr. 94 din 28.03.2006, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, a animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj din Municipiul Timişoara.

Având în vedere cele arătate în cuprinsul acestui studiu privind achiziţia activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, propunem delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara prin organizarea unei licitaţii publice deschise.

VIII. DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Durata estimată a contractului este de 3 ani.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Daniel Marius CORAŞ

ŞEF BIROU SALUBRIZARE, Gabriela Adina BUMBU

COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Alexandra PINTEA

 

Atasament: Referat.pdf

1 Cod FO 53-01, ver. 2

REFERAT

privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără

stăpân din Municipiul Timişoara

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice.

Potrivit art.23 alin.2 din actul normativ mai sus menţionat gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată.

Conform prevederilor art.30 alin.1 din acelaşi act normativ, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate sau numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Potrivit prevederilor art.31 alin.2 din acelaşi act normativ, alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit art.2 alin.4 din O.U.G.nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Din studiul de oportunitate au reieşit motivele de ordin economic, social, financiar şi de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara pentru o perioadă de 3 ani.

Având în vedere cele expuse PROPUNEM:

- aprobarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, respectiv gestiune delegată, prin operatori selectaţi prin licitaţie

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL AVIZE MEDIU BIROUL SALUBRIZARE COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE SC2014- 9583/10.04.2014

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

2 Cod FO 53-01, ver. 2

publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune. - aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din proiectul de hotărâre. - aprobarea Caietului de sarcini a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din proiectul de hotărâre. - aprobarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre. -aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei 4 parte integrantă din proiectul de hotărâre. VICEPRIMAR SECRETAR Dan Diaconu Ioan Cojocari

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU Adrian Bere-Semeredi DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec.Smaranda Haracicu

ŞEF BIROU SALUBRIZARE Adina Bumbu

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Victor Cătălin Birda

Avizat juridic Alin Stoica

Red./Dact. V.B.C.

Atasament: Anexa_9_caietul_de_sarcini.pdf

1

Anexa 9 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

Rapoarte de activitate zilnice cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân

Nr. ctr.

OPERAŢIE

UM Cantitatea realizată

1. Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap

2. Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder Lei/cap

3. Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân în adapost Lei/cap/zi

4. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi Lei/cap/zi

5. Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor fără stăpân aflaţi în adăpost. Lei/cap/zi

6. Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei Lei/cap

7. Deparazitare inernă, externă, vaccinare polivalentă antirabică obligatorie Lei/cap

8. Eutanasierea câinilor fără stăpân Lei/kg

9. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

10. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

11. Operatiunile de sterilizare chimică Lei/cap

12. Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea câinilor Lei/kg

13. Mici tratamente necesare – de urgenţă Lei/kg

14. Capturarea şi transportul altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

15. Cazarea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/zi

/

16. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

Lei/cap/zi

17. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică aflate în adăpost. Lei/cap/zi

18. Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

19. Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/zi

20. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

Lei/cap/zi

21. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mare aflate în adăpost. Lei/cap/zi

22. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică .(Felis sp) Lei/cap

23. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică.(Felis sp) Lei/cap

24 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică

25 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului Lei/cap

26 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap

27 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat.

Lei/kg

2

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Autovehiculele utilizate ( numărul de înmatriculare, copie foaie de parcurs conform legii) 2. Numele şi prenumele echipei de capturare 3. Numerele unice de identificare atribuite cânilor la intrarea în adăpost. 4. În cazul câinilor capturaţi identificaţi prin microcip, sau alte mijloace de identificare prin

care se poate stabili identitatea proprietarului, se va trasnmite codul de înregistrare. 5. Cazurile de boală 6. Revendicări 7. Adopţii 8. Cereri de adopţii la distanţă 9. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 10. Alte animale intrate în adăpost

Data: intocmirii şi semntura operatorului semnătura autorizată

Atasament: Anexa_2_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

INFORMAŢII MINIME

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de

capturare) 3. Informaţii privind cazarea:

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost; b) data şi ora cazării în adăpost; c) caracteristicile individuale ale animalului; d) numărul unic al cuştii; e) starea de sănătate a animalului: 1. clinic sănătos [] 2. semne clinice []

4. Informaţii privind eutanasierea: a) motivul eutanasierii; b) substanţa utilizată pentru eutanasiere; c) numele persoanei care realizează eutanasia.

5. Informaţii referitoare la adopţie: a) nr. de identificare; b) numărul fişei de adopţie. 6. Informaţii medicale: a) data deparazitării; b) data vaccinării antirabice; c) data sterilizării; d) persoanele care au instrumentat manoperele.

6. Medic Veterinar

Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura .................. Parafă L.S.

Atasament: Anexa_1_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informaţii despre câine a) Numărul de identificare (dacă există) b) Rasa c) Sex: M F d) Culoare e) Semne particulare f) Talie: [] mică (sub 10 kg) [] mijlocie (11-20 kg) [] mare: (peste 20 kg) g) Stare generală: [] foarte proastă [] proastă [] moderată [] bună [] foarte bună

2. Informaţii privind capturarea: a)Ziua ......... luna ....... anul ...................... b)Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................ c)Ora capturării:

3. Informaţii privind echipa de capturare:

Indicativ mijloc de transport ......................................... Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura ..................

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr._______

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din

Municipiul Timişoara, prin concesiune

CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. Art.2 (1) Autoritatea concedentă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Judeţ Timiş. (2) Caietul de sarcini împreună cu anexele nr. 1- 10, Regulamentul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, fac parte integrată din prezenzul caiet de sarcini. Art.3 Serviciul care face obiectul licitaţiei este serviciului pentru de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL II LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

Art.4 Activităţile aferente prestării serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân, se desfăşoară atât la punctul de lucru al concesionarului cât şi pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, iar capturarea câinilor se face în următoarea ordine: a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice; b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL III DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza Municipiului Timişoara, presupune următorele activităţi: Art.5 (1) Identificarea câinilor fără stăpân, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire. Pentru cunoaşterea situaţiei numerice a populaţiei canine, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape şi efectuarea următoarelor acţiuni:

− identificarea habitatelor unde trăiesc câinii fără stăpân pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara;

2

− estimarea anuală a populaţiei totale de câini din municipiu, utilizând mijloace statistice acceptate, cu precizarea proporţiei de câini pe forme de proprietate (câini în proprietatea şi la domiciliul locuitorilor; câini aparţinând societăţilor comerciale; instituţiilor publice; unităţilor de învăţământ şi militare etc.);

− estimarea mărimii populaţiei de câini fără stăpân, identificarea provenienţei şi a habitatelor preferate;

− aprecierea raportului dintre sexe, a ratei de înmulţire şi a ratei de înlocuire. (1) Informaţiile se vor colecta prin mai multe canale: de la serviciile veterinare legal constituite

de stat/private din municipiu, prin observare directă, prin chestionare, alte informaţii şi date din diverse surse, etc. Aceasta presupune sectorizarea teritoriului, alegerea riguroasă a eşantioanelor şi prelucrarea statistică a datelor.

Art.6 (1) Întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor fără stăpân, în vederea constituirii unei baze de date. După identificarea habitatelor câinilor fără stăpân, aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, este necesare întocmirea unui grafic săptămânal sau lunar pe zile pentru deplasarea şi ridicarea câinilor din locaţiile stabilite.

(2) Graficul poate fi modificat ori de câte ori este necesar, la solicitarea telefonică a autorităţii contractante sau în caz de urgenţe apărute oriunde pe raza Municipiului Timişoara (câinii care sunt agresivi sau au temperament de haită, locaţia: zona Centrală şi zonele pericentrale ale Municipiului Timişoara şi animale accidentate, captive sau care produc disconfort cetăţenilor. Baza de date se va constitui conform reglementărilor sanitar veterinare în vigoare pe suport electronic sau pe hârtie.

(3) Operatorul va prezenta la sfârşitul fiecărui an contractual, un Raport statistic comparativ cu anul precedent, privind numărul câinilor şi a altor animale capturate (exemplu: animalelor de fermă, animalelor de companie), capturate pe raza Municipiului Timişoara, locaţia exactă de unde au fost ridicate animalele. Art.7 (1) Deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate sunt în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. (2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. (3) Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens. Fiecare echipaj va fi compus dintr-un şofer şi doi prinzători şi vor purta echipament de protecţie adecvat. Şoferii trebuie să facă dovada că au urmat cursurile de pregătire şi au obtinut certificatul de competenţă profesională pentru şoferii şi însoţitorii de pe vehicule care transportă animale vii. Fiecare şofer trebuie să fie instruit să recunoască semnele evidente de boală şi să acorde primul ajutor cainilor capturaţi. (4) Operatorul deţine cel puţin trei autovehicule autorizate sanitar veterinar cu care echipajele de intervenţie pentru capturarea câinilor şi altor animale, se vor deplasa pe raza Municipiului Timişora conform planului şi a graficului de acţiune privind capturarea animalelor fără stăpân. (5) Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului cainelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. (6) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare. (7) Transportarea acestora la adăpost se face cu respectarea următoarelor:

− câinii docili pot fi transportaţi în autovehicule închise de tip camionetă; − câinii se vor transporta în cuşti individuale;

3

− cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic;

− se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului; − câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă; − autovehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva

intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă separată pentru câinii bolnavi.

− autovehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.

− autovehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor;

− şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi; − se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite

tranchilizarea câinilor în suferinţă;

Art.8 (1) Identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor fără stăpân, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei. Operatorul are obligaţia respectării tuturor reglementărilor legale, în special a celor sanitar-veterinare în vigoare şi presupune următoarele:

− personalul specializat care după capturarea animalelor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara va completa formularul individual de capturare conform anexei nr.1 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

− personalul veterinar aflat sub contract de prestări servicii cu operatorul, va prelua fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stapân la adăpost şi împreună cu aceştia vor completa informaţiile minime privind câinele fără stăpân intrat în adăpost conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

− medicul veterinar verifică dacă câinii capturaţi sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân, intraţi în adăpost, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

− fiecare câine fără intrat în adăpost va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic;

− număr unic de identificare se va aloca şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat;

− alte metode de identificare acceptate de normele sanitare veterinare în vigoare cum este cea cu microcip transponder, se va aplica câinilor fără stăpân, a tuturor animalelor care nu sunt supuse eutanasierii.

− crearea şi gestionarea unei baze de date pentru evidenţa numărului de câini sau alte animale, fluxul de animale în adăpost (intrări-ieşiri);

Art.9 (1) Cazarea, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor şi curăţenia adăposturilor, fără stăpân în adapost. Câinii fără stăpân la intrarea în adăpostul operatorului vor fi triaţi şi cazaţi în boxe individuale sau comune în funcţie de starea de sănătate a animalului, starea fiziologică, talie şi vârstă, grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. (2) Este de preferat cazarea câinilor fără stăpân capturaţi în aceeaşi zi, în boxe vecine sau boxe comune după caz. (3) Hrănirea câinilor fără stăpân se va face doar cu hrană uscată conform standardelor sanitare veterinare în vigoare respectând indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea şi modul de administrare a mâncării speciale pentru câini. Administrarea hranei se va face în vase curate şi special concepute pentru administrarea hranei uscate. Numărul vaselor cu hrană introduse în fiecare boxă va corespunde cu numărul câinilor cazaţi în acea boxă. Bolurile cu hrana uscată, vor fi ridicate

4

imediat după consumarea hranei. Hrana uscată se va administra zilnic de cel puţin 3 ori pe zi la căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, de 2 ori la căţei cu vârstă între 12 săptămâni şi 12 luni şi cel puţin 1 dată pe zi la cei cu vârsta de peste 12 luni. (4) Apa se va asigura la discreţie în vase care vor fi amplasate în aşa fel încât să nu permită murdărirea apei. (5) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. (6) În cazul în care există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare, beneficiarul poate: - prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă; - sau/şi extinde activităţile şi în cazul pisicilor sau a altor animale de companie şi agrement găsite libere pe domeniul public al Municipiului Timişoara, conform tarifelor cuprinse în anexa nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Art.10 (1) Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor. Toţi câinii intraţi în adăpost sunt evaluaţi din punct de vedere clinic de un medic veterinar constituit conform legilor veterinare în vigoare. Acesta va întocmi o Fişă individuală de observaţie a fiecărui animal în parte, aceasta constituind un document medical. Toate documentele medicale se vor arhiva pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. (2) Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar. (3) Examinarea câinilor fără stăpân din adăpost se va face periodic, ori de câte ori este necesar. În cazul câinilor adoptaţi, operatorul serviciului pentru de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiul Timişoara, va efectua microciparea, vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea şi completarea carnetului de sănătate a câinilor fără stăpân. (4) Vaccinarea va fi efectuată doar cu vaccin antirabic, conform normelor sanitar veterinare în vigoare, celelalte valenţe ale vaccinării vor fi efectuate la cererea noului proprietar, pe cheltuiala sa. (5) Mici tratamente necesare – de urgenţă se vor efectua tratamente pentru afecţiuni respiratorii, digestive şi neurologice în baza fişei de observaţii completate de medicul veterinar organizat în condiţiile legii, al adăpostului. (6) Cheltuielile sanitar-veterinare pentru câinii adoptaţi din adăpostul operatorului vor fi suportate de autoritatea contractantă. (7) În cazul câinilor adoptaţi la distanţă, cheltuielile de întreţinere cuprind cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar – veterinară. La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă: identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui. În cazul în care animalele adoptate la distanţă se vor îmbolnăv, tratamentele sau consumabile medicale veterinare necesare, vor fi suportate de către adoptatorul la distanţă. Art.11 (1) Revedicare şi adopţia. Având în vedere prevederile art.20 din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din oferta de tarife conform anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (2) La suma datorată conform Art.11 alin. (1) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de identificare prin microcipare, în situaţia în care câinele nu este identificat prin microcipare, precum şi sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

5

− Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

− Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris);

− Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris);

− Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz; (3) La revendicare unui câine, proprietarul va completa Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie-angajament conform anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (4) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Art.12 (1) Adopţia la distanţă, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, prin completarea unei declaraţii – angajament conform anexei nr. 6 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (2) Adopţia la distanţă, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilităţile suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăpost peste perioada prevăzută de art.4 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă, adică de 14 zile lucrătoare. (3) Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. (4) În vederea respectării cerinţelor legale, se impune stabilirea taxei pentru adopţia la distanţă. La stabilirea acestor cheltuieli de întreţinere în adăpost, potrivit prevederilor art.26 alin.3, se vor lua în calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale. (5) Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează: − deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie; − cazarea câinilor fără stăpân; − asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi; − întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân; − identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este

cazul, şi realizarea unei baze de date; − operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din

specia câine (Canis familiaris); − operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine

(Canis familiaris); − îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul;

Art.13 (1) Eutanasia câinilor comunitari şi neutralizarea cadavrelor. Eutanasia este un act medical veterinar ce va fi efectuat numai de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi are contract de prestări servicii cu operatorul. Eutanasiile se vor efectua conform prevederilor Ghidului de eutanasie aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. (2) Câinii cu fracturi sau alte afecţiuni grave similare vor fi eutanasiaţi în cel mai scurt timp pentru a evita suferinţa nejustificată a animalelor în cauză; (3) Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă;

6

(4) Împuternicitul Primarului conform legii, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul concesionarului, pentru câinii comunitari care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, va emite o decizie de eutanasie conform anexei nr. 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini; (5) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi de către Colegiul Medicilor Veterinari în listele medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, liste postate pe sit-ul Colegiul Medicilor Veterinari şi în baza unei cereri scrise (6) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate să asiste la operaţiunile de eutanasiere efectuate de către operator, va transmite o solicitare scrisă în acest sens acestuia sau autorităţii publice locale. (7) Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsini, carne, fărină proteică şi de alte produse. (8) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să încheie un contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitatate autorizată conform prevederilor legale sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilorilor legale în vigoare. (7) Pisicile sau alte animale capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, vor putea fi eutanasiate cu acordul Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitar veterinare în vigoare. Art.14 Operaţiunile de sterilizare. (1) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.

Art.15 Îngrijirea post-operatorie dupa sterilizarea câinilor.În cazul adoptiei câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul operatorului, autoritatea contractantă - Municipiul Timişoara, este obligată conform legilor în vigoare să sterilizeze câinii fără stăpân daţi spre adopţie din bugetul local.În urma sterilizărilor este necesară asigurarea unui mumăr maxim de zile de îngrijire postoperatorii după cum urmează:

− masculi sterilizaţi prin orhidectomie: 3 zile post operatoriu; − femele sterilizate prin ovariectomie sau ovariohisterectomie: 6-8 zile post operator;

Art.16 Programe de informare şi educaţie a cetăţenilor. (1) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, are obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.1 operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi: a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi; 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 3. programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân; b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a); c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. (3) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.

7

(4) Activităţile descrise se realizează şi prin editarea de materiale publicitare cu diverse precizări legale, cât şi sfaturi de îngrijire şi întreţinere a animalelor, organizarea de dezbateri publice, organizarea de târguri de adopţie, cursuri, expoziţii, chestionare etc. Art.17 Tarifele practicate pentru activităţile prevăzute la art. 5 - 15 la prezentul caiet de sarcini sunt cele prezentate în oferta de tarife conform anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV PROGRAMUL PRESTAŢIEI

Art.18 (1) Toate activităţile prevăzute la cap. III vor fi executate în conformitate cu programele de prestaţie întocmite de beneficiar pe baza informărilor operatorului şi a sesizărilor înregistate la Primăria Municipiului Timişoara, astfel încât acestea să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân. (2) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante, pe locaţiile precizate la Art.4 din prezentul caiet de sarcini. (3) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00. (4) Zile de sâmbăta, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei lunii, în intervalul orar 10,00- 14,00 se vor organiza târguri de adopţie canină. (5) duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

CAPITOLUL V CONDIŢII DE CALITATE

Art.19 Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate: − continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor

contractuale; − corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; − controlul calităţii serviciului prestat; − ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; − respectarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea a câinilor fără stăpân de pe raza

Municipiului Timişoara şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă; − prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului; − asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; − asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal instruit şi în număr suficient; − neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor se face fie prin încheierea

unui contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilaţiei în vigoare;

− asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

8

Art.20 Operatorul va prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii după cum urmează: − Certificare a sistemului de management al calităţii (ISO 9001/2001 sau echivalent). − Certificare a sistemului de management al mediului (ISO 14001/2004 sau echivalent).

Art.21 Operatorul va prezenta dovada deţinerii autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei sanitar veterinare, pentru activităţile prevăzute la capitolul III (doar pentru a căror prestare este necesară autorizarea potrivit legislaţiei în vigoare). Art.22 Operatorul va prezenta dovada înregistrării legale a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului (certificatul constatator emis de ORC care să aibă înscrise domeniile de activitate cu cod CAEN corespondente pentru activităţile care fac obiectul contractului, cu declararea cel puţin a unui punct de lucru pentru aceste activităţi desfăşurate pe raza judeţului Timiş). Art.23 Operatorul va prezenta dovada experienţei similare prin încheierea în perioada anterioară, a cel puţin două contracte de prestare a serviciului pentru gestionarea populaţiei canine.

CAPITOLUL VI DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI

Art.24 Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, şi echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului prestaţiei. Art.25 Dotări specifice. Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare: a) spaţiu de cazare pentru animale (padocuri, canisite) conform O.U.G nr. 155/2001 actualizată,

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, minim 2.000 mp;

b) spaţiu de cazare autorizat pentru animale mari (de fermă) minim 100 mp; c) spaţiu de cazare pentru pisici minim 50 de capete; d) cabinet veterinar autorizat în cadrul adăpostului; e) spaţiu administrativ ce va cuprinde: magazie pentru materiale, vestiare, birouri, etc. f) spaţii adecvate de stocare temporară a deşeurilor de origine animală provenite din activitatea de

neutralizare a cadavelor animaliere povenite din obiectul caietului de sarcini şi a celor provenite din eutanasierea populaţiei canine;

g) instalaţii de incinerare a deşeurilor de origine animală, provenite din activitatea de neutralizarea cadavrelor animaliere, a celor provenite din eutanasierea populaţiei canine autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar, sau deţinerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

h) spaţii frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare saupredarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora

Art.26 Deţinerea de personal de specialitate. Ofertantul va face dovada încadrării următoarelor categorii de personal: − medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari / cu contract de prestări servicii

veterinare; − conducători auto – posesori ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe

vehicule care transportă animale vii (muncitori pentru capturare câini) – 9 persoane; − îngrijitor – minim 5 persoane; − dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren, dotat cu două linii

telefonice şi deservit de un operator;

9

− persoana desemnată pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie sau revendicare în cadrul programului stabilit (10,00 – 18,00)

− personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria Municipiului Timişoara, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc).

Art.27 (1) Dotări cu utilaje, instalaţii şi echipamente. Operatorul va deţine în proprietate spaţii special amenajate (boxe cu cuşti) pentru adăpostirea în condiţii corespunzătoare a câinilor fără stăpân capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara (2) Adăpostul va avea o capacitatea mai mare de 500 locuri, cu asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie electrică, etc, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată). Adăpostul va fi autorizat de Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi trebuie să fie situat la o distanţă de minim 2 km maxim 15 km de Municipiul Timişoara (în extravilan – pentru a nu crea disconfort cetăţenilor), pentru a facilita accesul populaţiei în adăpost în cadrul programului stabilit şi pentru a uşura şi încuraja adopţiile şi revendicările în cazul câinilor pierduţi. (3) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 6 (şase) autovehicule, din care: − 4 (patru) autovehicule vor fi folosite pentru transportul animalelor vii; − 1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră; − 1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

Se va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate (proprietate, leasing sau închiriere) şi a autorizării acestora din punct de vedere sanitar veterinar.

CAPITOLUL VII TEHNOLOGII

Art.28 Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi functionare a serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân: capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc. Art.29 Operatorul trebuie să prezinte planul de control, monitorizare şi dispecerizare a activităţilor. Art.30 Operatorul va asigura următoarele cerinţe minime: a) Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal propriu şi –sau

autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără stăpân, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân;

e) prestarea activităţii pe raza Municipiului Timişoara; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de

operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate la mijloacele şi instalaţiile deţinute,

cu forţe proprii şi/sau cu terţi; h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a

acestora; i) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor

competente, conform reglementărilor în vigoare; j) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

10

k) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract;

l) indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt precizaţi în Regulamentul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara

m) condiţiile tehnice au caracter obligatoriu pe întreaga durată a contractului; n) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.

CAPITOLUL VIII VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII

Art.31 (1) Beneficiarul va verifica bilunar şi prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Operatorul va întocmi raporte de activitate zilnice conform anexei nr. 9 la prezentul caiet de sarcinii. Rapoartele zilnice se vor transmite prin format eletornic până cel târziu la ora 10 a zilei urmăroare. 2) Beneficiarul, prin persoana împuternicită, va verifica întocmai ca situaţile de lucrări bilunare conform anexei nr. 10 la caietul de sarcinii (care va însoţi facturile bilunare) să cuprindă toate raporte de activitate zilnice în format printat şi semnate de către operator, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa nr. 8 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Art.32 Beneficiarul în urma verificărilor efectuate va întocmi procese-verbale de constarea FO44- 03, ver.1, în care se va consemna aspectele constatate şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Art.33 La sfârşitul fiecărei luni beneficiarul întocmeşte un raport, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele de activitate zilnice, din situaţiile de lucrări bilunare şi din verificările efectuate de către beneficiar, precm si modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Art.34 (1) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi garantează material şi financiar, calitatea şi cantitatea serviciilor prestate. (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor, precum şi pentru verificarea periodică a persoanelor care au adoptat animale din cadrul adăpostului pentru îndeplinirea condiţiilor din Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie-angajament, care se regăsesc în anexele nr. 4 şi 5, parte integrată din prezentul caiet de sarcini şi pentru programele de informare şi educaţie a cetăţenilor.

CAPITOLUL IX CONDIŢII DE EXPLOATARE

I. Condiţii tehnice Art.35 Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi. II. Obiective de exploatare Art.36 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele: − îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

11

− promovarea calităţii şi eficienţa serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; − dezvoltarea durabilă a serviciilor; − protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; − gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; − dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionare a câinilor fără

stăpân; − menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. − protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în

concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. − satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; − continuitatea serviciului.

III. Obiective de ordin economic Art.37 (1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Tarifele sunt cele prezentate în oferta de tarife conform anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (4) Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni, după care pot fi ajustate. (5) Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea preţului privind prestarea serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, ce se va putea realiza începând cu anul doi de contract conform clauzelor prevăzute mai jos:

− Pentru primele 12 luni de contract preţurile unitare determinate conform situaţilor de lucări rămân ferme în lei.

− Prima ajustare se va opera la 12 luni după semnarea contractului. Ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face pe baza evoluţiei indicilor de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica, in condiţiile art. 97 din HG nr. 925/2006.

− Formula de ajustare este: V = V(0) x C(A)

în care: V - reprezintă valoarea ajustată a preţului unitar ofertat; V(0) - reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea financiară; C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat, considerând indicii de inflaţie aferenţi primului an de contract. (6)Actualizarea preţului va fi solicitată beneficiarului de către operator, având la bază calculul conform formulelor de ajustare de mai sus, cu situaţile de lucrări şi documentele justificative în anexă. (7) Operatorul se obligă să execute serviciului prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini. (8) Operatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţii, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractate. (9) Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (10) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). IV Obiective de mediu

12

Art.38 Pe perioada derulării contractului de delegare prin concesiune operatorul va respecta condiţiile de mediu impuse prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului. Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului. Art.39 Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare operatorul va: − deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului

desfăşurate; − deţine personal specializat cu protecţia mediului; − gestiona deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei specifice

în vigoare în domeniul managementului deşeurilor; − pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de

reglementare.

CAPITOLUL X INVESTIŢII

Art.40 (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciului pentru gestionare câinilor fără stăpân, ca urmare a modificărilor legislative, cad îexclusiv în sarcina operatorului.Operatorul va prezenta concepţia proprie de modernizare şi dezvoltare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi va prezenta un program de investiţii concret în acest sens. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului se amortizea de către aceştia pe durata derulării contractului de delegare.

CAPITOLUL XI DURATA CONCESIUNII

Art.41 (1) Durata pentru care se concesionează serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, este de 3 ani. (2) Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional, cu acordul părţilor, în condiţiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art.42 Operatorul îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori.

CAPITOLUL XII REDEVENŢA

Art. 47 (1) Redevenţa este de minim 0,5 % din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestate în Municipiul Timişoara. (2) Plata redevenţei se face prin Ordin de Plată în contul beneficiarului deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara şi care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii. (3) Pentru neplata redevenţei la termenul stabilit beneficiarul va percepe penalităţi de întârziere în conformitate cu legislaţia în vigoare privind creanţele bugetare şi contractul de delegare, urmând ca la sfârşitul anului să se facă regularizarea acesteia.

13

CAPITOLUL XIII CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art.48 (1) În termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, delegatul constituie cu titlu de garanţie de bună execuţie o sumă fixă în procent de 5 % din pretul contractului fără TVA din valoarea anuală a contractului. (2) Garanţia de buna execuţie în cuantum de ............................lei, se depune de către delegat la o bancă care are sediul/filiala în localitatea Timişoara, într-un cont purtător de dobânda din care delegatarul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat în baza contractului. (3) În urma unei prelevări de penalităţi din acest cont, delegatul va depune în termen de 30 de zile diferenţa necesară până la concurenţa sumei stabilite de.........................lei sau întreaga sumă dacă aceasta a fost prelevată în totalitate. (4) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie se face prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară şi se va transmite în copie delegatarului. (5) Contul de garanţie de bună execuţie va fi liber de orice sarcini sau clauze impuse de delegat sau bancă, care să facă imposibilă prelevarea penalităţilor stabilite şi datorate delegatarului. Art. 49 - Delegatarul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat din neplata redevenţei; b) delegatul renunţă la prestarea serviciilor, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de delegatar. c) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL XIV

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE Art.50 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către cencesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care cocesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţii.

14

CAPITOLUL XV SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢII

Art.51 Pentru încălcarea condiţiilor de execuţie a operatorului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorul va fi sancţionat după cum urmează: a) Neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în termen de maximum 14 zile de la data comunicării sau în termen de 24 ore în cazul urgenţelor se sancţionează cu 2% din contravaloarea prestaţiei ce trebuia executată, calculată de la data comunicării şi până la executarea efectivă a solicitării. b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 15 solicitări ale Primăriei Municipiului Timişoara, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întarziere sau îndeplinirea vreunei formalităţti prealabile. Art.54 (1) Se aplică penalităţi în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; d) 40 din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de beneficiar delegatului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai delegatarului şi ai delegatului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

CAPITOLUL XVI DISPOZIŢII FINALE

Art.55 La licitaţia organizată pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara pot participa doar operatori care fac dovada că au personal atestat de către organele sanitar veterinare.

15

Art.56 Operatorul este obligat să respecte Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Art.57 Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. Art.58 Ofertanţii pot oferi suplimentar şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

ŞEF BIROU SALUBRIZARE Adina Gabriela BUMBU

COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Alexandra PINTEA

Dac. V.B.

Atasament: Anexa_3.pdf

1   

Anexă nr. 3 la H.C.L.nr._____________

REGULAMENTUL

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

Generalităţi Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

• Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată; • Ordonanţa nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.3/09.01.2003;

• Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 227/2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

• Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002;

• Ordonanţă de urgenţă nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi – cu modificările şi completările ulterioare;

• Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004;

• Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor – cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.205/2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.9/11.01.2008;

• Ordinul nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; Art.2 În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii: a) câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau

în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

b) deţinător de câine - proprietarul câinelui, precum şi orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulţi câini;

c) câine cu potenţial periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: - Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor;

2   

- Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

d) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private şi orice caine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop;

e) sterilizare – operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a câinilor; f) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior

câinele; g) abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public,

fără hrană, adăpost şi tratament medical; h) eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor fără stăpân care

sunt bolnavi cronici şi incurabili ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile şi în termenele stabilite de lege;

i) activitatea de ecarisare – activitate de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală în scopul incinerării, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

j) unitate de ecarisare – unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

k) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;

l) câine de rasă comună- orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; m) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în

condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sanatate; n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân – operator al

serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân- persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stăpân;

o) adăpost public - adăpost pentru câinii fară stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

p) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor;

q) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

r) adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanţă de urgenţă a Guvernului;

s) capturare - operaţiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;

t) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop controlul populaţiei de câini fără stăpân;

u) asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor-organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;

3   

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara Art.3 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul funcţionării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe domeniul public şi privat constituie obligaţia exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Prestarea serviciului se face în condiţii de transparenţă, prin asigurarea: a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale; b) continuităţii serviciului public; c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. Art.4 Administrarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân se organizează la nivelul municipiului Timişoara, după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul prestat şi tinându- se cont de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale municipiului, de starea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului, de posibilităţile de dezvoltare. Art.5 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân prestat trebuie să îndeplinească, la nivelul beneficiarilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliul local, prin prezentul regulament. Art.6 (1) Gestiunea serviciului se realizeaza prin gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune delegata a seriviciului pentru gestionarea câinilor făra stăpan se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Operatorul seriviciului pentru gestionarea câinilor făra stăpan va avea o structură dimensionată în funcţie de mărimea Municipiului Timişoara şi va asigura încadrarea a cel putin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere, iar identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, a cărui servicii sunt contractate de către acesta. (3) De asemenea, operatorul ţine evidenţa câinilor fără stăpân capturaţi pe raza Municipiului Timişoara, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân. Art.7 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor. Art.8 Prin Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara se realizează următoarele activităţi, în conformitate cu prevederile prezentului regulament: - capturarea câinilor fără stăpân; - transportul câinilor capturaţi în adapost; - cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea antirabica, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare in vigoare; - asigurarea tratamentului medical de urgenţă şi micilor tratamente câinilor aflaţi în adăpost ; - identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii; - eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili, ori care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăpost în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezentul regulament; - adopţia şi revendicarea câinilor; - estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire; - neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice colectate prin incinerare; - programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor. Art.9 Personalul veterinar încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele competenţe: a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite; b) preluarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi transportul animalelor;

4   

c) înregistrarea câinilor fără stăpân, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în Anexa nr.5 la prezentul regulament. Art.10 Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza evaluarii numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza municipiului, va întocmi un plan de acţiune pentru gestionarea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Planul de acţiune va conţine cel puţin următoarele elemente: a) prezentarea teritoriului (suprafaţă, număr locuitori); b) evaluarea numărului de câini fără stăpan sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului; c) prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport şi capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi la distanţă); d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire); e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse; f) planificarea acţiunilor (grafic anual al acţiunilor, defalcat pe luni); g) hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stapân; h) termene precise pentru aplicarea măsurilor; i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial. Art.11 Câinii fără stăpân capturaţi în Municipiul Timişoara vor fi transportaţi în adăpostul special amenajat al operatorului, unde vor fi cazaţi, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale. Art.12 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să asigure personal care să deservească permanent adăpostul pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor şi a hrănirii acestora, minim cu frecvenţa prevazută în Anexa nr.1 la prezentul regulament. Art.13 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia să asigure tuturor câinilor din adăpost, condiţii de cazare, hrană şi apă în cantitate suficientă, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile ulterioare şi cu prevederile din Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Art.14 Adăpostul special amenajat al operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va ţine registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data neutralizarii cadavrelor prin incinerare, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective. Art.15 (1) La intrarea în adăpost, operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara, prin personalul veterinar, preia fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, conform Anexei nr.6 la prezentul regulament, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân conform Anexei nr.7 la prezentul regulament. (2) Dupa înregistare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical de către medicul veterinar, organizat potrivit legii, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara. (3) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia ca la intrarea în adăpost, fiecare câine să primeasca un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului,

5   

medalionului inscripţionat.Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la Anexa nr.6 şi Anexa nr.7 la prezentul regulament. Art.16 La intrarea în adăpost, operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, prin medicul veterinar, după examinarea câinilor, va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini. Art.17 Adăpostul special amenajat al operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va deţine un număr suficient de cuşti de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniţi, animalele bolnave sau rănite vor fi izolate în cuşti adecvate si îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi cuşcă. Art.18 (1) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Timişoara este: a) Zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 10.00-18.00; b) Zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 - 14.00, ocazie cu care se vor organiza "Târguri de adopţie canină"; c) Duminica şi în sărbătorile legale, adăpostul este închis publicului vizitator. Art.19 În cuştile comune din adăpost vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în adăpostul public în aceeaşi zi. Art.20 Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un număr unic pe adăpost; numărul unic va fi inscripţionat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuştii. Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului de la Anexa nr. 6 la prezentul regulament. Art.21 La adăpostirea câinilor fără stăpân în adăpost se interzic următoarele: - nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 6-12 săptamâni; - nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 2 ori pe zi, căţeii cu vârsta cuprinsă între 12 saptămâni - 12 luni; - privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical; - cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi; - cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevăzute la Anexa nr.1 la prezentul regulament; - adăpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apă; - aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare a boxelor. Art.22 Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăpost, în cazul în care nu sunt respectate condiţiile minime de funcţionare prevăzute la Anexa nr.1 la prezentul regulament. Art.23 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara are obligaţia de a comunica lunar la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip. Art.24 Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Timişoara, cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. Sesizarea operatorului Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara Art.25 Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate: ⎯ Dispeceratului operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara; ⎯ Primăriei Municipiului Timişoara, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, prin corespondenţă electronică (inclusiv Serviciul de înregistrare online a reclamaţiilor pe www.primariatm.ro), cât şi prin sesizări telefonice şi Serviciul Call Center al Direcţiei de Mediu.

6   

Art.26 Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.). Art.27 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara va da curs reclamaţiilor în ordinea stabilită prin dispeceratul serviciului sau serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment. Art.28 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara este obligat să acţioneze de urgenţă în toate situaţiile în care se constată prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului ce impune o intervenţie promptă, rapidă. Art.29 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara se poate autosesiza cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi poate acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz;

Priorităţile de capturare pentru animalele fără deţinător sunt următoarele: − câinii agresivi; − femelele gestante; − femelele în perioada de reproducere; − animalele bolnave sau rănite.

Capturarea, transportul şi adăpostirea câinilor fără stăpân în adăpost Art.30 Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public sau privat al municipiului Timisoara se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare. Art.31 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va captura câinii în următoarea ordine: -câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice; -câinii care circulă liber, fără însoţitor, în toate locurile publice; -câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localitatii; (2) Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 la prezentului regulament. (3) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va asigura mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân care vor fi vizibil marcate cu denumirea „Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara”, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei şi ventilate corespunzător. (4) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân prin persoanele care capturează câini fără stăpân este obligat să respecte normele specifice de protecţie a muncii şi să fie instruite corespunzător. (5) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor substanţe stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, incadrat al operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara. (6) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonă. (7) Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie si a prezentului regulament. Art.32 La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se interzic următoarele: -lovirea, înţeparea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

7   

-manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile; -împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în custi sau imobilizaţi în lanţ; -capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor stupefiante şi psihotrope; -transportarea câinilor fara custi individuale de transport; -transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător. Art.33 In cadrul activitatii de capturare a cainilor fara stapan, imediat după capturarea acestora, personalul specializat al operatorului Serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara completează formularul individual de capturare conform modelului din Anexa nr.5 la prezentul regulament, cuprinzând informaţiile minime privind câinii fără stăpân capturaţi. Informarea populaţiei în vederea revendicării şi adopţiei câinilor fără stăpân din adapost Art.34 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, va promova adopţia şi revendicarea câinilor şi va informa constant populaţia din municipiu cu privire la programul de funcţionare a adăpostului pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa. (2) În vederea îndeplinirii acestei obligatii operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara desfăşoară următoarele activităţi: a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân din Municipiul Timişoara şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăpostului privat; panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1.data şi locul capturării fiecarui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi;

2.adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăpostului, adresele de e-mail precum şi numerele de telefon;

3.programul de vizitare a adăpostului din Municipiul Timişoara şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân. b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit a); c) organizarea periodica de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. Art.35 Câinii capturaţi, care sunt identificaţi prin microcipare, tatuaj sau crotaliere vor fi cazaţi separat, demarându-se în cel mai scurt timp procedurile de identificare a stăpânului/deţinătorului prin verificarea evidenţelor Registrului animalelor de companie, contactarea asociaţiilor chinologice, a Cărţii de Origine Române a A.Ch.R. pentru câinii de rasă, a organizaţiilor pentru protecţia animalelor, după caz. Fotografia acestor animale va fi postată în cel mai scurt timp posibil, înlăuntrul termenului de 72 de ore, pe pagina web a adăpostului, împreună cu toate caracteristicile individuale ale animalului şi informaţiile cu privire la posibilităţile de revendicare. Art.36 Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, că animalul se afla în custodia lor, au obligaţia sa se prezinte la adăpost, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, în termen de maxim 7 zile de la data anunţului. Art.37 În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionarii acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiul Timisoara. Achitarea sumelor de către deţinători se va face înainte de recuperarea câinelui revendicat din adăpost. Revendicarea şi adopţia Art.38 În termen de 14 zile, câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăpostului din municipiul Timisoara, pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

8   

a) În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare. b) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

c) câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului regulament; d) incredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare. e) revendicarea şi adopţia câinilor din adăpost de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii- angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr.4 a) şi Anexa nr.4 b) la prezentul regulament. f) Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat. Art.39 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru al adăpostului. Art.40 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să se asigure că adopţia câinilor din adăpost se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor; b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor; c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini; d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. Art.41 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara, cand da spre revendicare şi adopţie câini are obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari. Art.42 Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăpost. Art.43 (1) Câinii fără stăpân din adăpost pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăpost. În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpost, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare. (2) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a cainelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare. Art.44 Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei – angajament al cărei model este prevăzut în Anexa nr.4 a) şi Anexa nr.4 b) la prezentul regulament. Cererile de adopţie se adreseaza operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara si se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpost, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat. Art.45 În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada, pe care o prezintă operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, a proprietăţii sau posesiei unei suprafeţe de teren care

9   

să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008. Art.46 În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie sa facă dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pătraţi pentru fiecare câine adoptat, dovada care va fi prezentată operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara. Art.47 (1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpost şi îi adăposteşte într-un bloc de locuinţe, care apartine unei asociatii de proprietari, aceasta trebuie să prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara, la momentul depunerii cererii de adopţie, acordul asociaţiei de proprietari. (2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăpost şi îi adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la alin.1, în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul vecinilor. Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân din adăpost. Prelungirea perioadei de staţionare în adăpost a câinilor nerevendicaţi, neadoptaţi direct şi neadoptaţi la distanţă

Art.48 (1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii - angajament al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 8 din prezentul regulament. Formularul prevăzut la Anexa nr.8 poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor. (2) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia cu privire la câinii adoptaţi la distanţă care trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate. (3) După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin această procedură, operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptaţi pe durata respectării de către adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă. (4) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara este obligat să anunţe, în termen de 2 zile lucrătoare adoptatorului la distanţă orice situaţie care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat. Art.49 (1) Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost.Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile (2) Cheltuielile de intreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin hotărârea Consililui Local al Municipiului Timişoara. La stabilirea sumei prevăzute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale. (3) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă de către operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele şi implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. (4) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să utilizeze donaţiile efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi dupa caz, tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură. (5) Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau dacă acesta nu

10   

comunică decizia de a trata câinele şi implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. (6) Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană din adăpost, nu este limitat. (7) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să dea curs cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire. (8) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Timişoara, numărul celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăpost. (9) Pe perioada staţionării în adăpost, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanţă. (10) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare, pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare pentru întreţinerea lor. (11) Prelungirea termenului de cazare a animalelor în adăpost se face printr-o decizie a împuternicitului primarului Municipiului Timisoara, pentru fiecare câine în parte.

Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara

Art.50 (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate, participă prin reprezentanţii acestora, la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, efectuate de către operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, în baza unei solicitări scrise. (2) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara înregistrează solicitările asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru participarea la acţiunile prevăzute la alin (1). (3) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu. (4) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligatia să comunice informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile prevăzute la alin. (1), prin mijloace electronice şi vor fi publicate pe site-ul web al acestuia. (5) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii: a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) de către asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor; b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective. (6) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participa la activităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor respective. (7) În cazul în care există solicitări în ceea ce priveşte montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spaţiile de cazare a câinilor din adăpost, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara poate permite acest lucru. Examinarea medicală a câinilor bolnavi incurabil

11   

Art.51 (1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate la sosirea în adăpost.Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazaţi în adăpost se face periodic, de câte ori este necesar. (2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăpost. (3) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara are obligaţia să asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele respectivelor examene să fie arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. (4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă, în condiţiile prezentului regulament. (5) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor

Art.52 (1) Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi în condiţiile prevăzute in prezentul regulament. În acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar încadrat la operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată. (2) În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului (3) Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost. Art.53 (1) Câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăpost pot fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către Primarul Municipiului Timisoara, în termenul stabilit prin această decizie.Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat. (2) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezentul regulament. (3) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăpost. (4) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul Primarului Municipiului Timisoara a unui formular special al carui model este prevazut la Anexa nr.9 la prezentul regulament. (5) Împuternicitul Primarului Municipiului Timisoara emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăpostul operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. (6) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, organizat în condiţiile legii. Art.54 (1) Colegiul Medicilor Veterinari întocmeşte liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere.Listele în cauză, vor fi întocmite şi postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Timis. (2) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari precizaţi la alin.1. Art.55 Adăpostul are obligatia să deţină o sală de chirurgie sau mai multe, în functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceasta/aceste sală/săli se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.

12   

Art.56 Eutanasierea câinilor se face conform Ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie. Art.57 (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi din alte cauze în adăpost sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grăsimi, carne, făina proteică şi de alte produse. (2) În cadrul adăpostului, operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să deţină incinerator autorizat sanitar-veterinar, în vederea neutralizarii cadavrelor sau contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitatate autorizată conform legislaţiei în vigoare. Sterilizarea şi vaccinarea câinilor. Menţinerea igienei de către deţinători

Art.58 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara are obligaţia să sterilizeze câinii de rasă comună sau metişii revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost, precum şi femelele gestante. (2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adăpost se realizează cu prioritate. (3) Câinii fără stăpân din adăpost care nu aparţin rasei comune nu vor fi sterilizaţi în situaţia în care sunt revendicaţi sau adoptaţi. (4) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau metişi revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adapost se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele. (5) Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănatate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân de către medicul veterinar de liberă practică, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, organizat în condiţiile legii. (6) Este interzisă sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari. (7) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menţionate de medicul veterinar de liberă practică, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara organizat în condiţiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui şi în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân.

Evidenţele obligatorii în adăpost

Art.59 (1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are oblgaţia ca la sediul adăpostului să ţină o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numarului de animale moarte. (2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, încadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data şi locul capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinşi, revendicaţi, adoptaţi, menţinuţi în adăpost, adoptaţi la distanţă, eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numarul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective. (3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

13   

Art.60 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara va asigura la sediul adăpostului existenta următoarelor evidenţe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanţe utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfecţie. (2) Adăpostul va respecta prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare. Art.61 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara are obligaţia să păstreze Registrele speciale si Registrele de evidenta pe o perioadă de cel puţin 3 ani şi care vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente atunci când se efectuează inspecţiile oficiale sau la cererea acestora. Finanţarea Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara Art.62 Finanţarea cheltuielilor privind activitatea de capturare şi transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, tratamente medicale de urgenţă şi mici tratamente medicale, eutanasierea, identificarea şi înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din Municipiul Timisoara, neutralizarea cadavrelor animalelor, etc., potrivit tarifelor ce constituie anexă la contractul de delegarea a gestiunii, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului, în limita bugetului local anual. Art.63 Finanţarea şi realizarea investiţiilor pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel şi se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se vor preciza modul de repartiţie a bunurilor la încetarea din orice cauză a contractului. Indicatori de performanţă a serviciului pentru gestionarea câinilor fară stăpân Art.64 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. (4) Indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt prevăzuţi în Anexa nr.3 la prezentul regulament. (5) Activităţile serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor asigura: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; b) continuitatea serviciului; c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; e) protecţia şi conservarea mediului natural; f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

14   

Art.65 Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înscriu în caietul de sarcini, în prezentul regulament al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestuia. Art.66 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; b) să solicite ajustarea tarifului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art.67 Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele obligaţii: a) să respecte indicatorii de performanţă ai serviciului, precizaţi în prezentul regulament; b) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile; d) să pună în aplicare metode performante de managemet care să conducă la reducerea costurilor de operare; e) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi; f) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; g) să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării serviciului prevăzute de legislaţia în vigoare; h) de raportare lunară a activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Art.68 Utilizatorii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele drepturi: a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din aria de acoperire a operatorului; Art.69 Utilizatorii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, alţii decât autoritatea administarţiei publice locală, au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) în cazul adopţiei au obligaţia de a respecta prevederile actului de donaţie, precum şi a legislaţiei naţionale şi locale în domeniu; Dispozitii finale Art.70 Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timisoara, în conformitate cu prezentul regulament. Art.71 Ansamblul măsurilor de protecţie a animalelor fără stăpân, precum şi de prevenire a apariţiei sau creşterii numărului animalelor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţia Locală Timişoara, în strânsă colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, precum şi cu organizaţiile de protecţie a animalelor, asociaţiile chinologice şi feline sau orice persoană fizică sau juridică care îşi manifestă dorinţa de a se implica, pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput şi implementat în raport cu condiţiile concrete existente.

15   

Art.72 Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara se poate modifica şi completa în funcţie de modificările şi completările aduse legislaţiei în vigoare. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr.1

CONDIŢII MINIME pentru funcţionarea adăpostului pentru câini

A. Cazarea animalelor în adapostul operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara 1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile. 2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: a) stare de sănătate; b) vârsta; c) sex; d) grad de agresivitate. Femelele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. 3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate. 4. Pereţii dintre cuşti trebuie sa aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie sa împiedice scurgerea apei şi a dejectiilor de la o cuşca la alta. 5. Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele: a) cărămida tencuită şi vopsită; b) metal incastrat în beton; c) beton; d) plasă de sârmă. 6. Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm. 7. Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn. 8. Adăpostul trebuie sa aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări. 9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor. 10. În toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise. 11. Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor. B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale 1. Custile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime: a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp. 2. Locurile împrejmuite trebuie sa aibă următoarele dotări:

16   

a) să existe apă potabilă în permanenţă; b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuşcă; c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curaţate şi dezinfectate uşor; d) dacă spaţiile nu sunt încalzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri; e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curaţate şi dezinfectate uşor. 3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod. 4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie. 5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic. 6. Adăpostul va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea. C.Controlul bolilor 1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central. 2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar. 3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar. D.Hranirea câinilor şi curăţenia adapostului 1. Căţeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni pâna la 12 luni vor fi hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniţi o data pe zi. 2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat. 3. Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. 4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. 5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. E.Vehiculele 1. Adăpostul trebuie sa aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor. 2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie impotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie sa existe o cuşcă separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi. 3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon. 4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor. 5. Şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi. 6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferinta.

17   

Anexa nr.2

NORME

privind capturarea şi transportul câinilor A.Capturarea câinilor 1. Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens. 2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 3. Personalul operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat. 4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. 5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare. 6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina.Injectarea pe cale intramusculară a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute şi fiind puţin periculoasă pentru trecători. 7. O altă asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare. 8. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav. B.Transportul câinilor 1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adapost în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în cuşti individuale. 2. Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directă a animalului. 3. Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi custi din material plastic. 4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

18   

Anexa nr.3

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara

Nr. crt.

INDICATORI TRIMESTRUL TOTAL AN I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1 CONTRACTAREA SERVICIILOR PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FĂRĂ STĂPÂN a) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate

ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.2 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

b) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.a)care s-au dovedit justificate

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

d) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

10% 10% 10 %

10 %

10 %

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

10% 10% 10 %

10 %

10 %

f) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

g) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.f) care s-au dovedit justificate

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

h) procentul de solicitări de la lit. g) care au fost rezolvate în mai puţin de 2 zile calendaristice

80 %

80 %

80  % 

80  % 

80  % 

1.3 FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR  

a) numărul de reclamaţii privind facturarea

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

b ) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit justificate

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1.4 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) procentul de raspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

2.1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN AUTORIZAŢII PENTRU PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

2.2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpă proprie sau dacă au existat imbolnăviri din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţiii

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

19   

b) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

Nr. 0

c) numărul de sesizării privind cazurile de persoane muşcate de către câini fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Muicipiului Timişoara

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.c) care s-au dovedit justificate prin sentinţe ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

20   

Anexa nr.4 a)

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE CONSILIUL LOCAL ..................... Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Adresa: Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ____/____.____.201___

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) în ________________________,str.__________________________________________ nr._____, bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judeţul/sectorul___________________ telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________, eliberat(ă) de ________________________________________ la data de ___.___.______ mă angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj/identificare __________________________ adăpostit de serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a cainelui; 2. Să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___ Semnătura adoptatorului, Semnătura reprezentantului, ___________________ Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

____________________

21   

Anexa nr.4 b)

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE

CONSILIUL LOCAL ..................... Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Adresa: Telefon: Subscrisă societate ______________________________, cu sediul în _______________________, str._________________________________nr.______, sectorul/judeţul ________________, telefon ______________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ________________ sub nr.____________________ reprezentată de ___________________________________ în calitate de ___________________________, legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(ă) de _________________________________ la data de ____.____.______, se angajează să adopte un număr de ___________________câini, identificaţi cu numerele de tatuaj/număr identificare_____________________________________, adăpostiţi de serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___ Semnătura reprezentantului, Semnătura reprezentantului, societăţii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân _________________________ ________________________

22   

Anexa nr.5

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informaţii despre câine a) Numărul de identificare (dacă există) b) Rasa c) Sex: M F d) Culoare e) Semne particulare f) Talie: [] mică (sub 10 kg) [] mijlocie (11-20 kg) [] mare: (peste 20 kg) g) Stare generală: [] foarte proastă [] proastă [] moderată [] bună [] foarte bună

2. Informaţii privind capturarea: a)Ziua ......... luna ....... anul ...................... b)Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................ c)Ora capturării:

3. Informaţii privind echipa de capturare:

Indicativ mijloc de transport ......................................... Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura ..................                        

23   

Anexa nr.6

INFORMAŢII MINIME

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de

capturare) 3. Informaţii privind cazarea:

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost; b) data şi ora cazării în adăpost; c) caracteristicile individuale ale animalului; d) numărul unic al cuştii; e) starea de sănătate a animalului: 1. clinic sănătos [] 2. semne clinice []

4. Informaţii privind eutanasierea: a) motivul eutanasierii; b) substanţa utilizată pentru eutanasiere; c) numele persoanei care realizează eutanasia.

5. Informaţii referitoare la adopţie: a) nr. de identificare; b) numărul fişei de adopţie. 6. Informaţii medicale: a) data deparazitării; b) data vaccinării antirabice; c) data sterilizării; d) persoanele care au instrumentat manoperele.

6 Medic Veterinar

Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura .................. Parafă L.S.                            

24   

Anexa nr.7

Registrul de evidenţă a câinilor fără stapân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara

Nr. crt.

Data capturării

Sex

Adresă Caracteristici Număr unic de

identificare

Microcip/ crotaliu

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... n

             

25   

Anexa nr.8      

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr. ....../.........

[] Persoană juridică Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon ........, adresă de poştă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............, [] Persoană fizică Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, telefon ......., adresă de poştă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de ........., se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpost stabilite prin hotărârea consiliului local; 2. câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanţă ....................................

Semnătura reprezentantului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

..............................................  

               

26   

Anexa nr.9

CONSILIUL LOCAL ................................ Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr. ......./...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu număr unic de identificare ............... sau microcipat cu numărul .........., capturat de către Structura pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. . Data .................. Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) __________  

Atasament: Anexa_3_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

Registrul de evidenţă a câinilor fără stapân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara

Nr. crt.

Data capturării

Sex

Adresă Caracteristici Număr unic de

identificare

Microcip/ crotaliu

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... n

Atasament: Anexa_4.pdf

1

Anexă nr. 4 la H.C.L nr.___________

CONTRACT-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul

Timişoara, prin concesiune  

CAPITOLUL I PĂRŢI CONTRACTANTE În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economică, în calitate de delegatar şi S.C. ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de delegat au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân nr.............. din data de .............................., adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE Anexele contractului Art. 1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara; c) Tarifele pentru serviciile delegate. d) Garanţia de bună execuţie (instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară) e) propunerea tehnică şi propunerea financiară; f) graficul de îndeplinire a contractului; g) graficul de plăţi; (2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge şi efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părţi. CAPITOLUL III DISPOZIŢII SPECIALE

Nr. __________

2

Obiectul contractului Art.2 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, cât şi transmiterea pazei juridice a câinilor fără stăpân delegatului. Obiective Art.3 Obiectivele delegatarului: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; b) dezvoltarea durabilă a serviciului; c) gestionarea serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; c) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; d) respectarea cerinţelor din legislaţia în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Durata contractului Art. 4 Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. 5 - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a solicita delegatului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; b) de a sancţiona delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) de a refuza, în condiţii justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de delegat; d) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, pentru nerespectarea de către delegat a obligaţiilor contractuale; e) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă delegatul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea parametrilor de calitate asumaţi, în termenul stabilit de către delegatar prin notificare; f) de a verifica şi controla modul de realizare de către delegat a serviciului delegat, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; g) de a solicita daune-interese în cazul în care delegatul renunţă la prestarea serviciului; h) de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului. Art.6 - Delegatul are următoarele drepturi: a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de delegatar; b) de a propune ajustarea tarifului în condiţiile actelor normative în vigoare; c) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; d) să propună modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. Art. 7 - Delegatarul are următoarele obligaţii: a) să analizeze şi dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico- economice prezentată de delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de delegat prin prezentul contract; c) să notifice delegatului apariţia oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia. Art. 8 - Delegatul are următoarele obligaţii: a) prin prezentul contract preia paza juridică a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara.

b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum şi legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamente privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

3

c) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile serviciului delegat, precum şi indicatorii de performanţă ; d) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi caietului de sarcini a serviciului; f) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; h) să întreţină şi să asigure reparaţia autovehiculelor proprii cu personal autorizat şi modernizarea continua a bazei proprii; i) să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparaţii ale autovehiculelor proprii, executate cu forţe proprii şi/sau cu terţi; j) să realizeze un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora; k) să ţină evidenţa gestiunii serviciului şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; l) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract, precum şi conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori; n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; p) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului; r) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul; p) să respecte orice prevederi care derivă din legile şi reglementările în vigoare, precum şi din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; s) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; ş) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile; t) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). Nivelul şi plata redevenţei Art. 9 (1) Redevenţa este de (conf. Caiet de Sarcini) din valoarea facturilor încasate lunar de către delegat pentru serviciile prestate.. (2) Plata redevenţei se face prin Ordin de Plată în contul delegatarului deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara până în data ......................................... (de 20 a lunii, pentru luna anterioară). În acest sens, delegatul va întocmi şi înainta delegatarului un centralizator, în 2 exemplare, în care va înscrie: luna, serviciul prestat, valoarea facturilor emise pe luna respectivă, valoarea facturilor încasate şi redevenţa de plată dedusă din valoarea facturilor încasate. (3) Până la data de ___ a fiecărui an se va face regularizarea redevenţei pentru anul anterior luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise şi încasate pentru serviciile prestate în baza prezentului contract. (4) Redevenţa se datorează pentru toate sumele încasate în anul de referinţă indiferent de perioada în care au fost facturate. (5) Neplata redevenţei sau executarea cu întarziere a acestei obligaţii conduce la calcularea de majorări de întârziere de ____ din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, urmând ca după ____ zile de întârziere să fie executată garanţia bancară constituită în favoarea delegatarului.

4

Art.10 (1) În termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, delegatul constituie cu titlu de garanţie de bună execuţie o sumă fixă în procent de (5 % din pretul contractului fără TVA) din valoarea anuală a contractului. (2) Garanţia de buna execuţie în cuantum de ............................lei, se depune de către delegat la o bancă care are sediul/filiala în localitatea Timişoara, într-un cont purtător de dobânda din care delegatarul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat în baza contractului. (3) În urma unei prelevări de penalităţi din acest cont, delegatul va depune în termen de 30 de zile diferenţa necesară până la concurenţa sumei stabilite de.........................lei sau întreaga sumă dacă aceasta a fost prelevată în totalitate. (4) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie se face prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară şi se va transmite în copie delegatarului. (5) Contul de garanţie de bună execuţie va fi liber de orice sarcini sau clauze impuse de delegat sau bancă, care să facă imposibilă prelevarea penalităţilor stabilite şi datorate delegatarului. Art. 11 - Delegatarul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) delegatul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de delegat din neplata redevenţei; c) delegatul renunţă la prestarea serviciilor, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de delegatar. d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara. Indicatorii de performanţă Art.12 Indicatorii de performanţă se regasesc în Anexa nr. 3 Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara la prezentul contract şi au caracter minimal. Tarife Art.13 (1) Delegatul va presta serviciile la tarifele prezentate in oferta acceptata in urma licitatiei publice desfasurate. (2) Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 8 la caietul de sarcini

(3) Tarifele se vor ajusta în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Pentru tarifele ajustate şi aprobate prin hotărârea Consiliului Local se va încheia act adiţional la

contractul de delegare. Răspunderea contractuală Art.14 (1) Nerespectarea dovedita de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor, precum şi la despăgubiri, în funcţie de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la plata de daune-interese. Penalitati Art.15 (1) Se aplica penalitati in procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete

5

privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; d) 40 din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de beneficiar delegatului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai delegatarului şi ai delegatului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului. Sarcinile delegatului în domeniul investiţiilor Art. 16 (1) Investiţiile cad exclusiv în sarcina delegatului. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale delegatului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului. Forţa majoră Art. 17 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. (4) Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art. 18 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Art. 19 (1) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

6

(3) În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care delegatul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art. 20 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii. Art.21 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art.22 (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 23 Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; c) la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fară plata unei despăgubiri; d) în cazul falimentului delegatului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă; Art. 24 - (1) Delegatarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către delegat a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract. (2) Neexecutarea succesiva pe o perioada de 2 luni a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea lucrarilor delegate, specifice gestionarii cainilor fara stapan, da dreptul delegatarului sa procedeze la desfiintarea acestuia de drept fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata. Litigii Art. 25 (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul. CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Art. 26 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 27 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

7

Art. 28 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 29 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. şi a fost încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale. Art. 30 Limba care guvernează contractul este limba română.

DELEGATAR DELEGAT

Atasament: Anexa_6_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr. ....../.........

[] Persoană juridică Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon ........, adresă de poştă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............, [] Persoană fizică Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, telefon ......., adresă de poştă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de ........., se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul spec ializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local; 2. câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanţă ....................................

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

..............................................

Atasament: Anexa_7_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 7

la caietul de sarcini SC2014- / 2014

CONSILIUL LOCAL ................................ Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr. ......./...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu număr unic de identificare ............... sau microcipat cu numărul .........., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. . Data .................. Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) __________

Atasament: Anexa_8_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa 8 la caietul de sarcini SC2014- / 2014

Model OFERTĂ TARIFE

Nr. ctr.

OPERAŢIE U.M.

Cantitati estimate

anual

TARIF Lei fără TVA

Valuare estimata anual,

Lei fără TVA

1. Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap 3.000 2. Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder Lei/cap 2.700 3. Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân în adapost Lei/cap/zi 60.000

4. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi Lei/cap/zi 60.000

5. Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor fără stăpân aflaţi în adăpost. Lei/cap/zi 21.000

6. Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei Lei/cap 3.000 7. Deparazitare inernă, externă, vaccinare polivalentă antirabică obligatorie Lei/cap 1.000  8. Eutanasierea câinilor fără stăpân Lei/kg 2.000 

9. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

500 

10. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

500 

11. Operatiunile de sterilizare chimică Lei/cap 50 

12. Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea câinilor Lei/kg

1.000 

13. Mici tratamente necesare – de urgenţă Lei/kg 3.000 

14. Capturarea şi transportul altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

50 

15. Cazarea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/

zi / 1.500 

16. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public Lei/cap/

zi 1.500 

17. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică aflate în adăpost. Lei/cap/zi 500 

18. Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

30 

19. Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap/

zi 900 

20. Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public Lei/cap/

zi 900 

21. Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mare aflate în adăpost. Lei/cap/zi 300 

22. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică .(Felis sp)

Lei/cap 50 

23. Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică.(Felis sp) Lei/cap

50 

24 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică 50  25 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului Lei/cap 2.300  26 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap 6.000 

27 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. Lei/kg

49.980 

Preţ mediu ponde rat = Pmp

Se calculează ca media tarifelor de la toate activităţile prezentate în ofertă de la punctul 1 până la punctul 27, astfel: Σ (tarif serviciul 1 ÷ tarif serviciul 27) 27

TOTAL LEI FARA TVA / AN

L.S. Data:_____________ semnătura autorizată