keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 202/10.05.2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 202/10.05.2016
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 9320/14.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Lcal nr.88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, şi respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 294/04.03.2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr. 410 din 24.03.2015
În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 292/04.03.2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a managementului Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr.412 din 24.03.2015;
În conformitate cu Anexa 2 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art. 42 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara după cum urmează:
- nota finală 9,66
- continuarea managementului d-lui Attila Balazs, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara.


Art.2: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului German de Stat Timişoara după cum urmează:
- nota finală 9,91
- continuarea managementului d-lui Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat Timişoara.


Art.3: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara după cum urmează:
- nota finală 10
- continuarea managementului d-lui Pavel Dehelean, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare, Direcţia Economică, Serviciul Juridic şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism
- Directiei Tehnice
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Proces_Verbal_Evaluare_TGST_2016.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE sc2016 819) -o$.oh Dl[ PROCES — VERBAL privind întrunirea Comisiei de evaluare a managementului Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr. 292 din 04.03.2016 Comisia de evaluare a managementului Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara este constituită din: - d-na Stela Maria Matioc, manager cultural, Primaria Sibiu, fost Sef de Serviciu Marketing, Teatrul Naţional Radu Stanca, Sibiu; - d-na Georgeta Medinschi, pictor şi scenograf, - d-na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare, din partea autorității. Managerul evaluat este dl. Lucian Vărşăndan, Directorul Teatrului German de Stat Timişoara. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informațiile din raportul de activitate înregistrat cu nr SC2016/004494/24.02.2016, sunt aferente perioadei: 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, reprezentând a treia evaluare. Comisia s-a întrunit astăzi, data 08.04.2016 la sediul Teatrului German de Stat Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2 din Timişoara. Membrii comisiei au semnat Declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, au studiat raportul de activitate al Teatrului German de Stat Timişoara, înregistrat cu nr SC2016/004494/24.02.2016, au luat la cunoştinţă Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.77 din data 01.03.2016, au luat la cunoştinţă grila-cadru de notare, precum şi referatele-analiză elaborate de compartimentele de specialitate, conform regulamentului. In urma notării Comisiei, dl Lucian Vărşăndan a obţinut următoarele note: MEMBRU PUNCTAJ/ NOTĂ FINALĂ (PROBA I+ PROBA II/2) Stela Maria Matioc Lola) m < Lot Sote) Alina Pintilie d 1 (Neu, | Georgeta Medinschi

REZULTAT FINAL 4, all Mou. Wu ) (NOTA FINALĂ MEMBRU 1 + NOTA FINALĂ MEMBRU d + NOTA FINALĂ MEMBRU 3/3) În urma notei obținute, Comisia de evaluare propune | stă u e fa a, CONS E Stib- ÎS N Modei SAN STELA Mitoc. 1 MT, SECETA Mebra şi Jup ANA “Tau Stie db.

Atasament: Proces_Verbal_Comisie_TMST_2016.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE sc2016- RLoX - 08.0 PROCES — VERBAL privind întrunirea Comisiei de evaluare a managementului Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr. 292 din 04.03.2016 Comisia de evaluare a managementului Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara este constituită din: - d-na Stela Maria Matioc, manager cultural, Primaria Sibiu, fost Sef de Serviciu Marketing, Teatrul Naţional Radu Stanca, Sibiu; - d-na Georgeta Medinschi, pictor şi scenograf; - d-na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare, din partea autorității. Managerul evaluat este dl. Balăzs Attila, Directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din raportul de activitate înregistrat cu nr. SC2016/004282/23.02.2016, sunt aferente perioadei: 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, reprezentând a treia evaluare. Comisia s-a întrunit astăzi, data de 08.04.2016 la sediul Teatrului German de Stat Timişoara, str. Mărăşeşti nr.2 din Timişoara. Membrii comisiei au semnat Declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, au studiat raportul de activitate al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, înregistrat cu nr. SC2016/004282/23.02.2016, au luat la cunoştinţă Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.77/01.03.2016, au luat la cunoştinţă grila- cadru de notare, precum şi referatele-analiză elaborate de compartimentele de specialitate, conform regulamentului. În urma notării Comisiei, dl Balăzs Attila a obţinut următoarele note: MEMBRU PUNCTAJ/ NOTĂ FINALA (PROBA I+ PROBA IIl2) Stela Maria Matioc 450 Ig o _r— Alina Pintilie 4 50 Georgeta Medinschi

REZULTAT FINAL 4 „bb [loc tou ori 14) Ante j (NOTA FINALĂ MEMBRU 1 + NOTA FINALĂ MEMBRU 2 + NOTA FINALĂ MEMBRU 3/3) În urma notei obţinute, Comisia de evaluare propune: une d Wc d Aa Le le. a d. id A. Todea PR O DO O DOO OU DUDU DO DOS D ODO GOOD O DE DD DO LO ODO DO DODI DOD O DOD DO DOO DDD ODO DO CEDO DE DO DUS DO DU DOC DO DOO DO IOD DOD DOD O DOC DD O DO OD CD PO ODO OC OCE SEEM. n - iu SINA SEÂGETA ES Not Za | JNA nuc N oh SL,

Atasament: Raport_Comisie_de_evaluare_TGST_2016.pdf

Raport de evaluare Lucian Vărșăndan — director Teatrul German de Stat Timişoara Privind în ansamblu viața culturală a Timișoarei pe parcursul anului 2015, putem observa rolul extrem de important și vizibil al Teatrului German de Stat, aflat sub conducerea domnului Lucian Vărşăndan. Din punct de vedere repertorial, se observă respectarea celor patru linii strategice asumate de domnul Lucian Vărşăndan în proiectul managerial. Astfel, au fost produse sau reluate pe parcursul anului 2015: spectacole-eveniment, spectacole pe texte ale dramaturgiei de expresie germană, montări dedicate copiilor și tinerilor și, nu în ultimul rând, comedii și teatru muzical. Parte din aceste montări au beneficiat de regia unor mari nume ale teatrului românesc şi nu numai: Helmut Sturmer, Alexandru Dabija sau Bocsardi Laszlo (toţi în 2015) — dar şi a unor creatori din tânăra generaţie aflaţi în momentul de faţă “pe val” — Andreea Gavriliu. Coerenţa gândirii repertoriale se reflectă și în vizibilitatea Teatrului German de Stat la nivel naţional și internaţional, prin reprezentarea unor spectacole pe scenele din ţară și străinătate și prezenţa în cadrul festivalurilor de profil. De menţionat faptul că, anul 2015 a însemnat pentru Teatrul German de Stat și prezenţa cu două producții în cadrul celui mai important festival de dramaturgie din ţară: Festivalul Naţional de Teatru București (FNT 2015). Este vorba despre spectacolele: Moliendo Cafe (în regia lui Silviu Purcărete) și Electra (în regia lui Bocsărdi Lăszl6). Producțiile Teatrului German de Stat din Timișoara au intrat și în vizorul juriului UNITER. Astfel, doi dintre actorii distribuiţi în spectacolul Electra (cu premiera în 2015) sunt înscrişi pe lista nominalizaţilor UNITER: Ida Jarcsek — Gaza nominalizată pentru “cea mai bună actriţă în rol secundar” pentru rolul Clitemnestra și Konstantin Keidel — “cel mai bun actor în rol secundar” pentru Moşneagul. Un capitol important în activitatea TGST, sub conducerea managerului Lucian Vărşăndan este educația. Și aici se poate remarca o dublă intenţie: cea de „educare” a publicului adult și cea de educare a publicului în formare alcătuit din copii și tineri. Prima intenţie se referă la ancorarea spectatorilor indigeni la realitățile teatrale naţionale și europene. În acest sens, în 2015, a avut loc cea de a cincea ediție a Festivalului Eurothalia un eveniment gândit ca fiind “singurul festival din Timișoara axat pe teatrul european”. Publicul prezent în sălile TGST au asistat la spectacole semnate de nume esenţiale ale creaţiei teatrale europene: Oskaras Korsunovas sau Wim Vandekeybus, dar și la noi abordări teatrale venite din spațiul teatral românesc. (Teatru-Spălătorie din Chişinău, de Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea şi de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara)

În ceea ce priveşte educarea publicului tânăr și foarte tânăr se remarcă atât crearea unui repertoriu coerent dedicat acestei categorii de public, cât și sprijinirea teatrului școlar și de tineret în limba germană. De remarcat faptul că, Festivalul Eurothalia a însemnat și “scoaterea” spectacolelor din spaţiile convenţionale (unul dintre spectacolele Eurothalia s-a jucat în Hala Industrială Hașdeu). Găsirea unui nou spaţiu de joc fiind de altfel și una dintre problemele pe care le sugerăm întru soluţionare actualului manager al TGST ținând cont de faptul că Teatrul German împarte spaţiul de repetiție și de joc cu Teatrul Maghiar “Csiky Gergely”. Se remarcă, de asemenea, și preocuparea pentru perfecţionarea trupei TGST. Astfel, în 2015 se continuă un proiect de perfecţionare iniţiat în 2009. Este vorba despre Școala de vară de la Gărâna - un program de formare şi dezvoltare artistică ce constă în organizarea de ateliere cu actori ai TGST și studenţi ai secţiei de actorie în limba germană de la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru prima oară în 2015, au asistat la Școala de vară membri ai trupelor de teatru de tineret de expresie germană. Atelierele au fost coordinate de Stephan Perdekamp și Sarah Victoria de la Centrul P.E.M. din Hamburg, Germania, de conf. univ. dr. Miklâs Băcs, de la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, asistat de Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu, din Bucureşti. Pentru tot ce s-a făcut până acum şi pentru proiectele ce trebuie continuate , consider că este în logica firească a lucrurilor ca manageriatul acestei instituţii să fie continuat de domnul Lucian Vărşăndan. Georgeta Medinschi : (poz scenograf, Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara Timișoara -8 Aprilie 2016

Raport de evaluare În conformitate cu prevederile Ordinului 2799/ 2015, art.7, lit.(h), s-a elaborat prezentul Raport de evaluare. Membrii comisiei au obligaţia de a analiza solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii acestui raport și stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul; Criteriile de evaluare stabilite au fost: NR | Criteriile de evaluare ale raportului de activitate și ale interviului Punctaj : Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent; Îmbunătăţirea activităţii instituţiei; Organizarea/ sistemul organizaţional al instituţiei; 4 Situaţia economico-financiară a instituţiei; 2 5 ; i ; , 2 Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; 6 1 Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioada de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. TOTAL 10 În urma analizării raportului de activitate asupra managementului Teatrului German de Stat Timișoara în anul 2015 al domnului Lucian M. Vărșăndan și a referatelor de analiză, nr. 7668 din 29.02.2016 privind activitatea artistică, nr. 6280 din 14.03.2016 privind situaţia financiară, nr. 7789 din 30.03.2016 privind analiza juridică și referatul analiză privind activitatea de resurse umane f.n. precum și a interviului direct realizat la data de 8.04.2014, putem concluziona: Managementul instituției s-a derulat în conformitate cu criteriile de performanţă asumate în cadrul contractului de management, criterii și indicatori care au fost uneori chiar și depășiți. Se dovedeşte că instituția face eforturi de a gestiona cât mai eficient fondurile alocate dar are și rezultate remarcabile în ceea ce privește veniturile atrase. Pe plan naţional, în mediile de specialitate, Teatrul German de Stat Timișoara este considerat drept unul din primele 5 teatre din țară și cu siguranţă, cel mai bun teatru de limbă germană

datorită repertoriului abordat, al regizorilor valoroşi atrași și nu în ultimul rând al calităţii deosebite al trupei de actori. În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, din referatul de analiză privind activitatea de resurse umane reiese că există anumite nemulțumiri din partea membrului secretariatului comisiei de evaluare care a întocmit raportul. Pentru a evita orice nelămuriri în acest sens, managerului i-au fost puse întrebări suplimentare, în cadrul interviului, pe această temă. Răspunsurile au fost de natură să înlăture orice îndoială cu privire la reaua credință a managerului de a nu ocupa posturile vacante (vezi proces verbal) sau de a nu promova personalul. Recomand ca pe viitor, să existe un dialog deschis între manager și Serviciul Resurse Umane, un dialog mediat de o terță persoană din cadrul autorității finanţatoare pentru a se găsi soluții pentru că, până la urmă țelul este comun: binele cultural al comunităţii locale. În condiţiile în care Timișoara are mari șanse să câștige titlul de Capitală Culturală Europeană apreciez că instituţiile culturale trebuie sprijinite să se dezvolte din timp pentru a putea derula în anul 2021 un program de calitate la standarde europene. Prin urmare, nota finală acordată a fost 10 (zece) cu recomandarea continuării contractului de management. Stela M. Matioc Membru Comisie prin Dispoziţia nr. 292/04.03.2016 =

RAPORT întocmit pentru evaluarea managementului Teatrului German de Stat Timişoara pentru anul 2015 În anul 2015, Teatrul German de Stat Timişoara a avut un număr de 113 reprezentații, din care 7 premiere. Din cele 113 de reprezentații, 95 au avut loc la sediu, iar în deplasare 18. Numărul cumulat de spectatori în anul 2015 a fost de 11.066. Premierele Teatrului German de Stat Timişoara în 2015 au fost: 1. 25 ianuarie 2015, premiera spectacolului „Electra”, după Euripide şi Eschil, în regia lui Bocsărdi Lăszlo; 2. 7 martie 2015, premiera spectacolului „Hotel PM”, un spectacol de teatru-dans de Andrea Gavriliu; 3. 15 martie 2015, premiera spectacolului „Mai uşor cu bunicuţa regia Simonei Vintilă; 4. 10 mai 2015, premiera spectacolului „Bremen” de Peca Ştefan, în regia lui Alexandru Dabija 5. 25 iunie 2015, avanpremiera spectacolului „Fuchsiada”, după Urmuz, instalaţie teatrală imaginată de Helmut Stirmer, asistat de Silviu Purcărete; în 18 septembrie 2015, premiera spectacolului „Fuchsiada”, după Urmuz; 6. 4 octombrie 2015, premiera spectacolului de dans contemporan „Simuliert”, de Sergiu Matiş, o coproducție Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi TGST,; 7. 12 decembrie 2015, premiera spectacolului „De fapt e frumos” de Volker Schmidt. 1” de Lev Kazarnovskis, în Activitatea Teatrului German de Stat Timişoara în 2015 a cuprins pe lângă premiere, şi alte proiecte, proprii sau în parteneriat cu alte instituţii. Astfel, în perioada 14 - 19 aprilie 2015 a avut loc cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret în Limba Germană, organizată de către Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timişoara în colaborare cu TGST şi cu sprijinul Municipiului Timișoara, al Consiliului Judeţean Timiş şi al Fundaţiei Landului Baden-Wiirttemberg pentru Cultura $vabilor Dunăreni. În 13 mai 2015 trupele de teatru şcolar şi de tineret NiL ale Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara au organizat, în colaborare cu TGST, „Ziua lungă a teatrului şcolar şi de tineret NiL”. Foarte importantă este şi Şcoala de vară de la Gărâna, aflată la cea de-a patra ediţie, un stagiu de perfecţionare dedicat trupei teatrului . În 2015 stagiul a avut loc în perioada 23 august - 6 septembrie 2013. Între 8 - 15 octombrie 2015, Teatrul German de Stat Timisoara a organizat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, cea de-a V-a ediţie a Festivalului European de Teatru „Eurothalia”, festival care s-a bucurat de un mare succes de public aducând pe scena şi în spaţii alternative piese importante puse în scenă de mari nume ale teatrului european. Teatrul German de Stat Timişoara a efectuat în anul 2015 deplasări în ţară şi în străinătate, ocazie cu care a promovat cultura timişoreană în țară şi în străinătate. Astfel, în perioada 12- 14 martie 2015, teatrul a prezentat spectacolul „Pescăruşul” de Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Yuri Kordonsky, pe scena Teatrului Municipal din Esch-sur-Alzette, Luxemburg. În 8 aprilie 2015, spectacolul Teatrului German de Stat Timisoara, „Mai uşor cu bunicuţa!”, comedie de Lev Kazarnovskis, s-a jucat la Casa de Cultură din Sânnicolau Mare, în 17 octombrie 20153, spectacolul „Cu inima acasă” susţinut de soliştii şi orchestra teatrului a participat la acţiunea „Kirchweih” la Gărâna, în 31 octombrie — 1 nov. 2015, au avut loc repetiţii generale cu public

pentru spectacolul de dans contemporan „Simuliert”, de Sergiu Matiş, o coproducție Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi Teatrul German de Stat Timişoara, în sala de spectacole a Centrului Naţional al Dansului Bucureşti. Teatrul German de Stat Timişoara a participat la festivaluri naţionale şi internaţionale: e în 13 martie 2015 la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret din Varazdin, ediţia a 12-a, Croaţia, în cadrul căruia trupa de teatru şcolar NiL a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara a prezentat, în colaborare cu Teatrul German de Stat Timisoara, spectacolul „Cei doi Pierrot” , de Edmond Rostand; e în perioada 23- 25 martie 2015, spectacolul „Moliendo cafe”, în regia lui Silviu Purcărete (coproducție Teatrul German de Stat Timişoara şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara) a avut trei reprezentații în cadrul celei de-a 3-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru „Reflex” de la Sfântu Gheorghe; e în 30 mai 2015, spectacolul „Moliendo cafe”, în regia lui Silviu Purcărete (coproducţie Teatrul German de Stat Timisoara şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara), a fost prezentat în cadrul celei de-a 8-a ediţii a Festivalului Euroregional de Teatru Timişoara TESZT; e în 9 iunie 2015, spectacolul „Hânsel şi Gretel”, în regia Simonei Vintilă, a fost prezentat în cadrul Festivalului Artelor Timişorene, festival organizat de Primăria Muncipiului Timişoara; e în 19 iunie 2015, trupa de teatru şcolar NiL a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara a prezentat, în colaborare cu TGST, spectacolul „Cei doi Pierrot” de Edmond Rostand, în cadrul celei de-a 15-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret în Limba Germană din Osijek, Croaţia; e în 16 august 2015, spectacolul „Electra”, după Euripide şi Eschil, în regia lui Bocsărdi Lăszld a fost prezentat la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului ,„Theaterstock” de la Bacău; e în 2 august 2015, spectacolul de teatru-dans „Hotel PM”, o producţie a TGST s-a jucat în cadrul Festivalului Naţional de Teatru pentru Adolescenţi „T4T”; e în 25 septembrie 2015, TGST a participat la Colocviul Teatrelor Minorităţilor Naţionale de la Gheorgheni cu spectacolul „Electra”, după Euripide şi Eschil, în regia lui Bocsărdi Lăszl; e în perioada 27 - 30 octombrie 2015, teatrul a participat cu spectacolul „Electra“ după Eschil şi Euripide, în regia lui Bocsârdi Lăszlo şi „Moliendo caf€“, în regia lui Silviu Purcărete, o coproducție a Teatrului German de Stat Timişoara şi a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely“ Timişoara, la Festivalul Naţional de Teatru (FNT) 2015 de la Bucureşti şi a susţinut spectacole pe scenele Teatrului Naţional şi Teatrului Bulandra din Bucureşti. În anul 2015 activitatea Teatrului German de Stat Timişoara a fost răsplătită cu premii şi distincţii, după cum urmează: e Daniela Tărăâk şi Georg Peetz, actori ai Teatrului German de Stat Timisoara, au fost nominalizați la Premiile Uniunii Teatrale din România (UNITER) 2015. Daniela Tărăk a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriţă în rol principal” pentru rolul Sally

Bowles din musicalul „Cabaret”, iar Georg Peetz la secţiunea „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru rolul Conf&rencier din acelaşi spectacol; e În 23 martie 2015, Răzvan Mazilu a fost desemnat câştigătorul celei de-a XV-a ediții a Galei Premiilor Radio România Cultural la categoria Teatru. Distincția i-a fost acordată pentru valorizarea în dimensiune contemporană a musicalurilor „Cabaret”, producţie a TGST, şi „West Side Story”, producţie a Festivalului Naţional de Teatru (FNT); e În 22 octombrie 2015, spectacolul de teatru-dans „Hotel PM“, producţie a teatrului, a câştigat două premii la Festivalul de Teatru Piatra Neamţ PLEDEZ PENTRU TINE(RI): Premiul pentru cea mai bună scenografie, precum şi Premiul special al juriului; e În 30 octombrie 2015, teatrul a fost distins cu Premiul de excelenţă pentru activitate culturală în cadrul celei de-a 22-a ediţii a Galei Excelenței în Afaceri — Topul Firmelor din Judeţul Timiş 2014; e În 7 decembrie 2015, teatrologul Andreea Andrei, membră a echipei compartimentului de dramaturgie al Teatrului German de Stat Timişoara şi, din 2015, coordonator artistic al Festivalului European de Teatru „Eurothalia“, a fost distinsă cu Premiul „Pro Cultura Timisiensis“ al Consiliului Judeţean Timiş; e în 14 decembrie 2015, actorii Isolde Cobeţ, Olga Tărăâk şi Konstantin Keidel au fost laureați ai Galei Excelenței Municipiului Timişoara, organizată de Primăria Municipiului Timişoara, în considerarea contribuţiei lor la promovarea valorilor culturale ale oraşului. Ca şi în anii trecuţi, Teatrul German de Stat Timişoara s-a bucurat de un important impact mediatic, dosarul de presă ataşat raportului de activitate stând mărturie despre modul în care mass-media culturale şi de informaţii, atât cele naţionale şi internaţionale (din spaţiul de circulaţie al limbii germane) au înţeles să îl promoveze, ca o instituţie culturală de prestigiu care face cinste acestui oraş. În calitate de membru al Comisiei de evaluare, propun continuarea managementului d-lui Lucian Vărşăndan la Teatrul German de Stat Timişoara. Timişoara Membru al Comisie de evaluare, 08.04.2016 Cain Pintil e N

Atasament: Raport_Comisie_de_evaluare_CCMT_2016.pdf

RAPORT DE EVALUARE pentru managementul CASEI DE CULTURĂ a municipiului TIMIŞOARA pe anul 2015 Studiind în amănunţime raportul de activitate prezentat de către managerul Casei de Cultură a municipiului Timişoara,prof.Pavel Dehelean,în vederea evaluării finale,mărturisesc că am rămas impresionat de bogata activitate desfăşurată de această instituţie de cultură,şi nu în ultimul rând de profesionalismul întocmirii acestui raport.Menţionez faptul că documentul prezentat este structurat în conformitate cu legislaţia actuală,cuprinzând toate sferele de activitate ale instituţiei,de la evoluţia acesteia în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea,colaborarea cu instituţii şi organizaţii de profil,terminând cu parteneriatele încheiate. Agenda culturală a Casei de Cultură din anul 2015,prin marile manifestări organizate în municipiul nostru,s-a dovedit a fi benefică pentru comunitatea locală,impactul cu participanţii foarte reuşit. De apreciat analiza permanentă a mediului intern şi extern,stabilindu-se cu precizie punctele tari,punctele slabe,precum şi oportunităţile specifice existente pe raza municipiului nostru.Acest lucru a contribuit la stabilirea unor strategii şi obiective precise,permiţând desfăşurarea tuturor activităţilor propuse,rezultatele fiind pe măsură.Mai putem remarca faptul că a existat în management o colaborare colegială permanentă cu toate instituţiile de cultură şi artă

2 de pe raza municipiului nostru. Rezultatele meritorii obţinute se datorează şi formaţiilor artistice proprii „colective artistice remarcate în ţară şi străinătate, Am remrcat cu multă satisfacţie susţinerea permanentă a activităţilor Casei de Cultură, atât financiar cât şi logistic de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Timişoara. Datorită muncii laborioase a managerului instituţiei,a angrenării colectivului de salariaţi în implementarea programelor stabilite,efectul punctelor slabe sesizate prin analiza SWOT,nu au avut un impact negativ de remarcat. La obţinerea rezultatelor foarte bune obţinute în perioada de raportare am remarcat două elemente esenţiale: -Conceptul managerial modern în organizarea tuturor manifestărilor şi activităţilor intreprinse, -susţinerea marilor manifestări cultural-artstce pe o perioadă de mai mulţi ani a contribuit la tradiţionalismul acestora,ele actualmente au devenit simboluri ale culturii bănăţene pe plan naţional şi internaţional.Casa de Cultură prin conţinutul activităţilor ce le-a desfăşurat de-a lungul anilor are o contribuţie importantă la păstrarea autenticităţii folclorului românesc,combătând cu fermitate poluarea şi chiciul în artele tradiţionale.Actualmente formaţiile artistice precum:Ansamblul”Timişul”,corala”Carmina Dacica”,fanfara”Big Beng”,cenaclul arttistic"Romul Ladea” etc. au contribuit la formarea unei imagini remarcabile a acestei instituţii. Am mai reţinut faptul că prin varietatea manifestărilor oferite,numărul participanţilor a crescut an de an.Participarea masivă a tineretului la manifestările cultural- artistice organizate,la cercurile artistice,la vernisaje,etc,ne face să

4 rirea platoului de spectacole cu o copertină modernă flexibilă. Din raportul prezentat,reiese că indicatorii culturali şi financiari au fost îndepliniţi integral,bilanţul anual s-a încheiat în termeni pozitivi.Bazaţi pe realizările anului 2015,proiectele şi programele propuse pentru perioada 2016-2018 sunt bine structurate şi orientate,acoperând necesităţile culturale ale Timişoarei.Consider că în viitor trebuie să se acţioneze mai mult împreună cu celelalte instituţii culturale din Timişoara,cu ceilalţi factori care se ocupă de întocmirea şi desfăşurarea programelor pentru câştigarea competiţiei „Timişoara,Capitală Europeană a Culturii”în anul 2021. Cunoscând destul de bine activitatea acestei instituţii,analizând şi raportul de activitate al domnului prof.Pavel Dehelean,managerul Casei de Cultură,afirm cu toată convingerea că acest lăcaş al culturii este printre cele mai reprezentative din judeţ şi din ţară. Pentru munca depusă,pentru performanţa realizată şi profesionalismul de care a dat dovadă, recomand continuarea managementului actual de către prof.Pavel Dehelean,cunoscându-i capacitatea intelecuală,spiritul organizatoric şi devotamentul faţă de această instituţie. Membru al comisiei de evaluare Hr prof.Ciprian | 2403 2016

Raport de evaluare asupra Managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, Director Pavel Dehelean Subsemnata, prof.univ.dr. Simona Sava, de la Universitatea de Vest din Timişoara, numită ca membru în Comisia de evaluare a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara prin Deciza CCMT nr.294/4.03.2016, pe baza analizei Raportului de autoevaluare a activității Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în anul 2015, fac următoarele precizări: În concl Cultură Simona Raportul de autoevaluare este unul dens şi consistent, bine alcătuit şi structurat, nu doar descriptiv, dar şi analitic. Analiza SWOT evidențiază punctele forte dar şi cele slabe ale activății desfăşurate, multe dintre aspectele mai puțin realizate fiind din motive obiective (Lipsa spațiilor, a dotării tehnice etc.) Activitățile desfăşurate sunt unele dense, diverse, concepute pentru întregul public al Timişoarei, unele dintre ele de tradiție. Este laudativ faptul că manifestările lansate în anii anteriori au devenit tradiție, sunt bine primite de public, ceea ce arată ținuta înaltă a acestora şi buna organizare. Este laudativ deopotrivă că au fost inițiate activiăți culturale noi (ex. Festivalul florilor) în 2015, pe lângă cele de tradiție care au continuat, iar toate aceste activități în plus au fost organizate cu acelaşi personal, subdimensionat în raport cu volumul de activități derulate. Recomandăm chiar ca în rapoartele viitoare să se evidențieze distinct activitățile culturale noi inițiate față de cele de tradiție, punctând deopotrivă şi anii în care au fost inițiate, pentru a fi mai bine scos în evidență impactul activitățior derulate. Apreciem că în activitățile derulate se poate vedea că s-a ținut seama de recomandările din anii anteriori, iar componenta educațională descentralizată pe cartiere ale Timişoarei poate fi mai uşor urmărită, dar dezvoltări sunt de realizat în continuare. De la un an la altul agenda culturală a devenit tot mai bogată, sprijinind convingător demersul pentru Capitala Culturală Europeană 2021. Casa de Cultură demonstrează convingător prin activitatea evocată în raportul de autoevaluare că este instituția care coagulează şi coorodonează cu o largă extensie activitatea culturală din Municipiul Timişoara, colaborând cu un ansamblu foarte divers de instituții culturale şi educaționale Se demonstrează o bună cunoaştere a beneficiarilor activiăților culturale, propunerile de activități fiind adecvate acestora. Doar şi simplele expresii cifrice sunt grăitoare pentru anvergura activităților desfăşurate. Aproape 200 de activități educaționale, de care au beneficiat 182400 de cetățeni neplătitori, adică mai bine de 1/3 din populația Timişoarei. Activitatea financiară a făcut obiectul unor controale de specialitate, aprecierile noastre putând fi doar globale, referitoare la creşterea constantă a veniturilor, atât realizată până acum, cât şi propusă pentru viitor, cu evidențierea bugetelor necesare per tipuri de acitiviăți. Planul de acţiune pentru perioada următoare este unul ambițios, iar realizările de până acum sunt garanție pentru un management performant, capabil să realizeze ce se propune pentru viitor. uzie, pentru toate aceste considerente, propunem continuarea activității de management al Casei de a Municipiului Timişoara, sub conducerea dlui Director Pavel Dehelean. = i Wno Bo / E 21,02.2/c

RAPORT întocmit pentru evaluarea managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara pentru anul 2015 Casa de Cultură a municipiului Timişoara este o instituţie publică de cultură fara personalitate juridică, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Casa de Cultură a Municipiului îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanta cu strategiile culturale şi educativ- formative stabilite de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Timişoara, în subordinea cărora funcţionează. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara organizează toate evenimentele importante şi de tradiție ale oraşului, respectiv ale municipalităţii timişorene. Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2015 a cuprins manifestări devenite deja tradiție în oraşul nostru: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, Timişoara în cărţi, Festivalul Dramaturgiei Românesti, Timişoara Jazz&Blues, Timişoara europeană, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timişorene, Festivalul Minoritatilor si Gastronomiei, Timişoara Artelor, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Timişoara Street Art, Ruga Timişoarei, Festivalul Plai, Festivalul Baroc, Timishort, proiectul Timişoara citeşte, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timişorene, Revelion 2013, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi ca Festivalul Timfloralis, Revolution Festival şi Festivalul Rock. Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timisoara, aprobată prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024. Astfel, în perioada iunie 2012 - decembrie 2014, Primăria Municipiului Timişoara a construit în cadrul proiectului european Poli Culturali-Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională, Strategia Culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, un document de politică publică care care va fundamenta şi va ghida activitatea Primăriei Municipiului Timişoara în domeniul culturii pentru următorii 10 ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui proces vast de consultare şi planificare participativă, ghidat de o viziune transversală asupra culturii şi de o abordare sustenabilă, plecând de la potenţialul, nevoile şi capacitatea operatorilor culturali din Timişoara. De asemenea, la nivelul municipalității există ca document de lucru şi Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din data: 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara. Astfel, Agenda Casei de Cultuă a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează, lucru care s-a şi întâmplat în anul 2013. Agenda manifestărilor culturale a inclus anul trecut, toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului şi a fost aprobată prin HCL nr. 52/2013. Agenda a cuprins peste 100 de proiecte, pe care municipalitatea şi Casa de Cultură le-au derulat împreună, în calitate de co-organizatori sau parteneri. Astfel, au fost organizate peste 450 de manifestări şi evenimente culturale: spectacole, expoziţii, concerte, saloane de artă şi literatură, spectacole şi seminarii de folclor etc, de mai mică sau mai mare amploare, de care a beneficiat marea majoritate a populaţiei timişorene,

precum şi turiştii care au vizitat oraşul nostru. Toate aceste proiecte au contribuit, au susţinut şi au promovat candidatura municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. Conform misiunii sale şi a programului de management asumat, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a iniţiat şi desfăşurat servicii şi produse culturale diverse, organizând activităţi şi evenimente cu rol educativ, recreativ sau de divertisment, în domeniul culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, în domeniul educaţiei permanente, cu scopul de a oferi şi asigura posibilitatea participării tuturor cetăţenilor Timişoarei, dar şi a turiştilor la nenumărate manifestări artistice, în mod gratuit. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a dezvoltat şi în anul 2015 o ofertă culturală atractivă, accesibilă şi diversificată, completând lista instituţiilor de profil din oraş, implicate în iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe ce vizează valorificarea potenţialului cultural, a memoriei şi identității culturale locale, stimularea participării populaţiei şi racordarea ei la valorile cultural - europene. CCMT a derulat în parteneriat cu instituţii şi organizații de cultură şi educaţie din Timişoara sau din judeţul Timiş, cu instituţii de profil din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din străinătate o serie de manifestări culturale de tradiţie, care s-au dovedit benefice atât pentru proiectele şi programele implementate de acestea cât şi pentru mediul cultural, ştiinţific şi educaţional local. Printre partenerii CCMT în anul 2015 s-au numărat: Filarmonica Banatul, Centrul Cultural German Timişoara, Opera Naţională Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Timisoara- UAPT, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrul German de Stat Timişoara, Institutul Român de Educaţie a adulților de pe lângă Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design Timişoara, Asociaţia Noua Acropolă, Colegiul de Artă Ion Vidu, Facultatea de Muzică, Teatrul pentu copii şi tineret Merlin, Casa de Cultură a Studenţilor, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, şi bineînţeles Comitetul Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice CIOFF în programul căruia se află înscris Festivalul Inimilor, Uniunea Scriitorilor - filiala din Timişoara, Centrul Cultural PLAI, şcoli și licee din Timişoara şi din județul Timiş, Consiliile Consultative de Cartier etc. De asemenea, formațiile Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, Ansamblul folcloric „Timişul”, Corala feminină „Carmina Dacica”, Ansamblul folcloric maghiar „Eszterlanc”, Fanfara „Timişoara Timisoara Big Band” şi Orchestra de tineret a municipiului Timişoara, au participat la diverse manifestări culturale, promovând cu succes tradițiile Banatului şi şcoala muzicală timişoreană. Important de menţionat este înființarea în anul 2015 a Orchestrei de Tineret a Municipiului Timişoara, care se bucură deja de succes, fiind compusă de tineri muzicieni foarte talentaţi, reprezentanți ai şcolii de muzică din Timişoara. Orchestra a susţinut în anul de lansare trei concerte de mare succes, cu ocazia Zilei Timişoarei, în cadrul turneului întreprins în Germania, la Karlsruhe, oraş înfrățit cu municipiul nostru şi la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul. În decembrie 2015 la Gala excelenţei au primit diploma de excelență a Municipiului Timişoara pentru promovarea imaginii Timişoarei coregrafii implicați în pregătirea membrilor Ansamblului Doina Timişului, Ansamblului Timişul-secția copii, reprezentanţi importanţi ai Fanfarei Timişoara Big Band, ai Asociaţiei Artiştilor Plastici Romul Ladea și ai revistei editate de Casa de Cultură, Anotimpuri literare.

Activitatea desfăşurată în anul 2015 de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a fost bine percepută de către comunitatea locală, aflându-se pe un palier de creştere. Majoritatea proiectelor culturale inițiate şi derulate de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara au devenit tradiţionale şi s-au bucurat de impact deosebit de favorabil din partea timişorenilor prin calitatea lor, dar şi prin profesionalismul cu care au fost concepute şi desfăşurate. Faptul că, aceste manifestări, devenite în marea lor majoritate tradiție în oraşul nostru, au fost bine percepute de public şi aşteptate cu nerăbdare, ne conduc la ideea ca din punct de vedere artistic şi organizatoric au avut impactul scontat. Prin urmare, evenimentul în sine este, de fapt, cel mai bun mijloc de promovare al lui şi al instituției. Proiectele în sine nu pot exista fără participarea publicului, precum nu pot exista nici fără o promovare corespunzătoare, în acest caz acestea desfăşurându-se în anonimat. De aceea, organizarea la un standard ridicat, mediatizarea adecvată şi buna percepție a proiectelor şi programelor Casei de Cultură a Municipiului Timişoara a contribuit la îmbunătățirea imaginii instituției. Prezenţa pe internet a fost de asemenea benefică. Toate evenimentele au fost promovate atât pe site-ul www.primariatm.ro, cât şi pe cel al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Proiectele de mai mare anvergură şi cu impact deosebit asupra publicului au avut parte de promovare pe site-urile proprii şi pe reţelele de socializare(de ex.: Festivalul JazzTm, Festivalul Inimilor, Festivalul Roze pe Bega, Ansamblul Timişul, Târgul de Crăciun, Târgul de Paşte). Au fost realizate materiale promoţionale de impact, panotaje indoor şi outdoor în punctele de aglomeraţii urbane, a fost construită o imagine clară asupra evenimentelor, informațiile fiind transmise corect şi eficient, astfel încât comunitatea beneficiară a avut o percepție reală asupra lor. Luând în considerare toate aceste aspecte, proiectele şi programele dezvoltate şi derulate de către CCMT în anul 2015 au beneficiat de îmbunătățirea calității artistice a evenimentelor organizate, iar artiştii care au participat la aceste programe au fost de o remarcabilă valoare naţională şi internațională. În concluzie, în calitate de membru al Comisiei de evaluare, propun continuarea managernentului d-lui Pavel Dehelean la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Timişoara 24.03.2016 >

Atasament: Referat.pdf

Red. 2ex FP 53-01 ver 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE SC2016 /9320/14.04.2016

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a

Municipiului Timişoara

În perioada martie-aprilie, la nivelul autorităţii, au avut loc evaluările anuale ale managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Evaluarile s-au desfăşurat având în vedere: HCL nr. 88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat Timişoara şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, şi, respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; având în vedere HCL nr. 77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; în temeiul OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată; în conformitate cu Anexa 2 din Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management şi având în vedere dispoziţiile primarului nr. 291, 292 şi 294 din 04.03.2016 prin care au fost aprobate componenţele comisiilor de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely şi Teatrul German de Stat Timişoara. Astfel, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, dl. Attila Balazs, directorul Teatrului German de Stat, dl. Lucian Vărşăndan şi directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, dl. Pavel Dehelean au depus rapoartele de activitate pentru anul 2015. Rapoartele au fost înaintate comisiilor de evaluare spre analiză, secretariatele comisiilor au întocmit referatele de analiză, iar în lunile martie-aprilie a avut loc evaluarea managementului instituţiilor de cultură, pe baza analizei raportului de activitate şi în baza probei de interviu, după cum urmează: în data de 24.03.2016 a avut loc evaluarea managerului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara (a doua), dl. Pavel Dehelean, iar în data de 08.04.2016 a avut loc evaluarea (a treia) a managerului Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat Timişoara şi a dlui Attila Balazs (tot a treia evaluare) directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely. În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) şi proba II (interviul) şi s-a constat că au fost respectate obiectivele stipulate în caietul de obiective care a stat la baza întocmirii contractelor de management încheiate cu Primarul Municipiului Timişoara, propunându-se astfel, continuarea managementului pentru toate cele trei instituţii de cultură: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrul German de Stat Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. În cazul Filarmonicii Banatul Timişoara, deoarece în data de 21.03.2016, a avut loc evaluarea finală pentru perioada 10.08.2011 – 31.12.2015, Comisia de evaluare institută prin Dispoziţia nr. 293 a propus ca dl. Ioan Coriolan Gârboni, Directorul Filarmonicii Banatul Timişoara, să depună în baza unui nou caiet de obiective întocmit de autoritate, un nou proiect de management pentru o perioadă de 5 ani, conform HCL nr.123

Red. 2ex FP 53-01 ver 2

privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara. Anexăm prezentului referat Rapoartele de evaluare întocmite de membrii Comisiilor de evaluare ale celor trei instituţii subordonate CLT şi procesele verbale pentru notele obţinute. Având în vedere cele de mai sus, propunem:

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara după cum urmează:

- nota finală 9,66 - continuarea managementului d-lui Attila Balazs, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely

din Timişoara;

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului German de Stat Timişoara după cum urmează:

- nota finală 9,91 - continuarea managementului d-lui Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat Timişoara;

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara după cum urmează:

- nota finală 10 - continuarea managementului d-lui Pavel Dehelean, directorul Casei de Cultură a Municipiului

Timişoara.

Viceprimar Dan Diaconu

Director Direcţia Comunicare Serviciul juridic Alina Pintile

Consilier Monica Sava

Atasament: Proces_Verbal_Comisie_de_evaluare_CCMT_2016.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC2016 285 Ok. 3. [LL PROCES — VERBAL privind întrunirea Comisiei de evaluare a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr. 294 din 04.03.2016 Comisia de evaluare a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, este constituită din: - d-na Simona Sava, prof. univ. dr. la Fac. de Sociologie şi Psihologie din cadrul UVT; - dl Ciprian Cipu, manager cultural, fost director Centrul pentru Cultură şi Artă al jud. Timiş; - d-na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare, din partea autorității. Managerul evaluat este dl. Pavel Dehelean, Directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din raportul de activitate înregistrat cu nr SC2016/004475/24.02.2016, sunt aferente perioadei: 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, reprezentând a doua evaluare. Comisia s-a întrunit astăzi, data de 24.03.2016 la sediul Casei de Cultură Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr.2 din Timişoara. Membrii comisiei au semnat Declaraţia privind confidenţialitatea şi imparțialitatea, au studiat raportul de activitate al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. SC2016/004475/24.02.2016, au luat la cunoştinţă Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.77/01.03.2016, au luat la cunoştinţă grila- cadru de notare, precum şi referatele-analiză elaborate de compartimentele de specialitate, conform regulamentului. În urma notării Comisiei, dl Pavel Dehelean a obţinut următoarele note: MEMBRU PUNCTAJ/ NOTĂ FINALĂ (PROBA I* PROBA II/2) i [1 Simona Sava ai of z 27 Ciprian Cipu n A 4 Alina Pintilie e = Ă

REZULTAT FINAL__| O je ) (NOTA FINALĂ MEMBRU 1 + NOTA FINALĂ MEMBRU 2 + NOTA FINALĂ MEMBRU 3/3) În ma notei oPținute, Lu de evaluare propune: Anoo funie MU e e EU O DU O O O EC o he ce DO De e ce De O e e AT Den e deces o ce cote Tevi id eo cec Te oo po oo ne ot O De. A Loto de lui a Cotu SITE ufo Suc SNA dlre- AL MILE CAN OU,

Atasament: Raport_Comisie_de_evaluare_TMST_2016.pdf

Raport de evaluare Balazs Attila — director Teatrul Maghiar „ Csiky Gergely” Privind în ansamblu viaţa culturală a Timișoarei pe parcursul anului 2015, putem observa rolul extrem de important și vizibil al Teatrului Maghiar “Csiky Gergely”, aflat sub conducerea domnului Balazs Attila, în viața culturală a urbei. În anul 2015 se observă o intensă creștere a vizibilităţii instituţiei teatrale timişorene, fenomen datorat, într-o primă formă, strategiei de marketing si PR. Astfel, accesul publicului la informaţii privitoare la spectacolele prezentate de Teatrul Maghiar este mult mai ușor (funcţionează eficient atât comunicarea “clasică” prin media tradiționale, cât și cea prin reţelele de socializare). De remarcat și calitatea estetică a materialelor de promovare. În ceea ce privește repertoriul Teatrului Maghiar, se observă atenţia managerului pentru satisfacerea preferințelor teatrale a celor trei categorii mari de public: copii, tineri și adulţi. Și asta respectându-se programele dedicate producţiilor proprii ale instituţiei. Este vorba despre: Thalia (program dedicat autorilor clasici cu viziune modernă) cu o premieră în 2015, Lyra (program dedicat montărilor muzicale) cu 2 premiere în 2015 și Drama (program dedicat autorilor contemporani) cu 4 premiere în 2015. Un program extrem de interesant care a beneficiat de o premieră în 2015 este Talentum care promovează tinerii creatori din interiorul instituţiei. Spectacolul-parte a acestui program „Nişte fete sau cinci în unu” a însemnat pentru public și o experienţă teatrală inedită, spaţiul de joc fiind unul total neconvențional: o cameră de hotel. Pentru că actul artistic înseamnă nu doar prezenţa propriu zisă pe scenă, în faţa publicului, trebuie remarcat faptul că, anul 2015 a “bifat” într-un mod interesant şi programul Epidauros (dedicat .. educării şi menţinerii în formă a artiștilor din teatru). O categorie de public deloc neglijată în strategia repertorială a domnului Balazs Attila este cea formată din spectatorii-copii, de remarcat fiind producțiile Secţiei de păpuși a Teatrului Maghiar (o premieră și două reluări în 2015). Spectatorii care au trecut pragul Teatrului Maghiar în anul 2015 se pot considera privilegiați și atunci când vine vorba despre accesul lor la producţii semnificative realizate pe alte scene europene. Zeci de prezenţe teatrale importante produse de teatre din țară și străinătate se pot număra pe afişele Teatrului Maghiar “Csiky Gergely” în anul 2015. Coerenţa gândirii repertoriale a domnului Balazs Attila se reflectă și în vizibilitatea Teatrului Maghiar la nivel naţional și internaţional, prin reprezentarea unor spectacole pe scenele din ţară și străinătate și prezenţa în cadrul festivalurilor de profil. De menţionat faptul că, anul 2015 a însemnat pentru Teatrul Maghiar și prezenţa cu două producţii în cadrul celui mai important festival de dramaturgie din ţară: Festivalul Naţional de Teatru Bucureşti (FNT2015). Este vorba despre

spectacolele: Moliendo Cafe (în regia lui Silviu Purcărete) și Opera cerșetorilor (în regia lui Kokan Mladenovic). Producțiile Teatrului Maghiar “Csiky Gergely” din Timișoara intră și în vizorul juriului UNITER. Spectacolul “Incendii” montat de Radu Nica îi aduce acestuia nominalizarea la categoria “cel mai bun regizor”. Acestei nominalizări i se adaugă și o serie de premii obţinute de artiștii Teatrului Maghiar la diferite festivaluri de profil din țară și străinătate, lucru care confirmă calitatea producţiilor instituţiei teatrale timişorene (pentru cea mai bună muzică, pentru cea mai bună scenografie, pentru promovarea culturii etc) Tot ca un plus în activitatea managerială a domnului Balazs Attila se situează Festivalul Euroregional de Teatru TESZT — şi în 2015 un reper în viaţa festivalieră a urbei şi nu numai, un atu atât pentru publicul de teatru cât și pentru artiștii implicaţi. Analizând cele enumerate mai sus considerăm că o continuare a actualului management ar fi benefică pentru vizibilitatea și calitatea activităţii Teatrului Maghiar “Csiky Gergely” din Timișoara. Georgeta Medinschi scenograf, Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara Timișoara -8 Aprilie 2016

Raport de evaluare = În conformitate cu prevederile Ordinului 2799/ 2015, art.7, lit.(h), s-a elaborat prezentul Raport de evaluare. Membrii comisiei au obligaţia de a analiza solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii acestui raport și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul; Criteriile de evaluare stabilite au fost: [NR] Criteriile de evaluare ale raportului de activitate și a 1 le interviului Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent; : | Îmbunătăţirea activităţii instituţiei; Organizarea/ sistemul organizaţional al instituţiei; Situaţia economico-financiară a instituţiei; Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioada de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. În urma analizării raportului de activitate asupra managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, Timișoara în anul 2015 al domnului Balazs Attila și a referatelor de analiză, nr. 7669 din 29.02.2016 privind activitatea artistică, nr. 6279 din 14.03.2016 privind situaţia financiară, nr. 7788 din 30.03.2016 privind analiza juridică precum și a interviului direct realizat la data de 8.04.2014, putem concluziona: Managementul instituţiei s-a derulat în conformitate cu criteriile de performanţă asumate în cadrul contractului de management, criterii și indicatori care au fost uneori chiar și depăşiţi. Se dovedește că instituţia face eforturi de a gestiona cât mai eficient fondurile alocate dar are și rezultate remarcabile în ceea ce priveşte veniturile atrase. Pe lângă calitatea artistică deosebită a spectacolelor, constat că teatrul a reușit să construiască stagiunea teatrală astfel încât să atragă un public tânăr, divers. Media de vârstă a publicului, faţă de anul trecut, a scăzut cu aproape 10 ani (conform informaţiilor din rapoartele de activitate).

În ceea ce privește organizarea instituţiei, managerul a exprimat eforturile făcute, recrutarea personalului de specialitate fiind deosebit de grea pentru că nu există o școală care să pregătească în mod deosebit personal tehnic de scenă. În condițiile în care Timișoara are mari șanse să câștige titlul de Capitală Culturală Europeană apreciez că instituţiile culturale trebuie sprijinite să se dezvolte din timp pentru a putea derula în anul 2021 un program de calitate la standarde europene. Prin urmare, nota finală acordată a fost 9,50 (nouă, cincizeci) cu recomandarea continuări contractului de management. Stela M. Matioc Membru Comisie constituită prin Dispoziţia nr. 292/04.03.2016 fa n 7 / GU ZI (fi

RAPORT întocmit pentru evaluarea managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara pentru anul 2015 În anul 2015, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara a avut un număr de 186 reprezentații, din care 9 premiere. Din cele 186 de reprezentații, 118 au avut loc la sediu, iar în A deplasare 68. Numărul cumulat de spectatori în anul 2015 a fost de 15572. Activitatea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara în 2015 a cuprins pe lângă premiere şi alte proiecte, proprii sau în parteneriat cu alte instituţii. Festivalul Euroregional de Teatru TESZT, ediţia VIII-a — desfăşurat în perioada 23-30 mai 2015 şi în care au fost prezentate 15 spectacole şi coproducţii din 5 ţări, 10 evenimente TESZT OFF — lansare de carte, Jam teatral, Slam poetry şi workshop-uri. Teatrul a participat în calitate de partener la ManyFest — Festivalul Naţional al Artelor Vizuale, organizat de Asociaţia ATAT, în perioada 20 — 31 august 2015. Obiectivul general al festivalului fiind încurajarea exprimării libere a ideilor tinerilor prin intermediul artelor vizuale, precum şi dezvoltarea capacităţilor artistice ale acestora. De asemenea, teatrul, în parteneriat alături de Asociaţia Culturală proTESZT a realizat proiectul cultural „Răsturnare” de Petăfi Sândor în Sala Studio a Teatrului Maghiar — un One Man Show într-o interpretare inedită. Premiera ce a avut loc în 22 ianuarie 2015. În cadrul Lunii Francofoniei s-a încheiat un protocol de parteneriat cu Institutul Cultural Francez — în vederea prezentării spectacolului „Ţarul” în data de 24 martie 2015, în Sala Mare a Teatrului Maghiar. Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a participat în calitate de invitat — conferenţiar la cea de-a 3-a Conferință Internaţională a Culturilor Dunărene cu titlul “Spaţiul Dunărean — Fluviul ca experienţă”, între 24 — 26 iunie 2015, ce s-a desfăşurat în contextul “Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”, iar Timişoara - gazda evenimentului, a fost locul ideal pentru desfăşurarea acestei conferințe datorită istoricului său multicultural. Teatrul este un colaborator al Centrului Cultural German Timişoara şi în această calitate a găzduit, promovat şi sprijinit tehnic, Festivalul de Arte Performative Timişoara (20, 21, 22, 25 septembrie 2015) şi spectacolele ce s-au desfăşurat în Sala Mare a Teatrului Maghiar. De asemenea, teatrul, în colaboare cu Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul proiectului „ISOLAT — Rompre les frontieres”, proiect internaţional finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus a implementat un parteneriat internaţional, ce a cuprins implicarea a şase organizaţii neguvernamentale din Franța, Italia, Portugalia, Palestina şi România. Proiectul şi-a propus să stimuleze reflecţia asupra diverselor forme de izolare folosind metoda teatru forum. Este de remarcat interesul pe care teatrul îl manifestă parteneriatelor internaţionale cu finanţare europeană, după succesul şi experienţa dobândite în anii trecuţi cu proiectul E- Theatrum. Evenimentele majore organizate sau la care Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara a participat promovând imaginea Timişoarei cu succes au fost numeroase, lista este foarte lungă şi cuprinde nu numai festivaluri şi prezențe în teatre prestigioase din țară, cât mai ales din Ungaria şi Serbia, unde Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely şi-a dezvoltat în ultimii ani relaţii de colaborare excelente, care au dus la realizarea de proiecte şi spectacole comune. În anul 2015 activitatea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara a fost răsplătită cu premii şi distincţii, după cum urmează: o Spectacolul “Incendii” montat la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara îi aduce lui Radu Alexandru Nica nominalizarea la categoria cel mai bun

regizor, la cea de-a XXIII-a ediţie a galei premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER), ce a avut loc pe 25 mai 2015 la Sala Mare a Teatrului Naţional "LI. L. Caragiale" din Bucureşti; Câri Tibor: premiul pentru cea mai bună muzică originală dintr-un spectacol de teatru la Festivalul ATELIER din Sfântu Gheorghe — spectacolul ,,7/7”; În cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare, au primit premiul Oraşului Kisvârda pentru spectacolul „Incendii” — 20 iunie 2015; Spectacolul „7/7? a primit premiul publicului la „Gala Star” Bacău, pe 25 iunie 2013; Spectacolul “Noditza” a primit premiul pentru cea mai bună scenografie şi premiul juriului format din copii la Festivalul “FUX FESZT” de la Oradea; Premii „Pro Cultura Timisiensis” au primit graficianul Benedek Levente şi actorul Vass Richăârd pentru activitatea desfăşurată în anul 2015 — acordate de Consiliul Judeţean Timiş; Premii de Excelenţă acordate de Primăria Timişoara pentru contribuţia la promovarea culturii distribuţia spectacolului”Incendii” de Wajdi Mouawad în regia lui Radu-Alexandru Nica. Ca şi în anii trecuți, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara s-a bucurat de un important impact mediatic, dosarul de presă atașat raportului de activitate stând mărturie despre modul în care mass-media culturale şi de informaţii, atât cele naționale şi internaționale (din spațiul de circulație al limbii maghiare) au înțeles să îl promoveze, ca o instituţie culturală de prestigiu care face cinste acestui oraş. Remarc în mod deosebit mediatizarea la nivel naţional cu filmarea spectacolului ,„Gardenia” de Elzbieta Chowaniec cu echipa TVR, spectacol difuzat în 7 decembrie 2015. Spaţiul orar dedicat teatrului a fost fixat între orele 20.00 şi 22.00, beneficiind de prime time şi de vecinătatea Orei de ştiri - programul cel mai longeviv şi cu cel mai mare rating al postului TVR 2. În calitate de membru al Comisiei de evaluare, propun continuarea managementului d-lui Balăzs Attila la Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara. Timişoara 08.04.2016