Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

24.06.2016

Hotararea Consiliului Local 1/24.06.2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art.31 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată,actualizată - adoptă prezenta


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ,declarai alei la data de 05.06.2016, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, în următoarea componenţă:

1. SIMONIS ALFRED ROBERT - PREŞEDINTE
2. MOIU SIMION - SECRETAR
3. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - MEMBRU
4. BORDEAU ILARE - MEMBRU
5. CSOKANY PETRONELA MIHAELA - MEMBRU


Presedinte de sedinta
CĂLDĂRARU LUCIAN ASISTENI CONSILIER KRISTOF ROBERT CONSILIER POPESCU RALUCA IOANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA ECONOMICA NR.SC 2015- /06.01.2016

REFERAT

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare; 5.13.3 Stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015 aprobate prin Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget. În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Directia Economica propune acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 13.948.102,50 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2015. DIRECTOR ECONOMIC SEF BIROU CONTABILITATE Smaranda Haracicu Mariana Dimitriu PENTRU SECRETAR SEF SERVICIU BUGET Simona Dragoi Steliana Stanciu Avizat Juridic FP 53-01,Ver.1