Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014

09.01.2015

Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2015
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015- 1269/08.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2-3- Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul nr. 1.780 /2014 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget.
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 5.178.171,59 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2014.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se încredineaz Direcia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timioara

Art.3: Prezenta hotrâre se comunic:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direciei Clădiri, Terenuri i Dotări Diverse;
- Direciei Urbanism;
- Direciei de Mediu;
- Direciei Dezvoltare;
- Direciei Comunicare;
- Direciei Instituii colare, Medicale, Sportive i Culturale;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeului Timi;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU OANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR, NICOLAE ROBU! | Nr. SC 2015 783 105.01.2015 REFERAT privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului loca! a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct 5.13.2-3 Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul nr. 1.780 /2014 al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget. În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) si alin. (4), lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Economica propune acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în cuantum de 5.178.171,59 lei înregistrat la încheierea exercitiului bugetar al anurui 2014: 1 DIRECTOR ECONOMIC, SEF BIROU TANTI TATE Smaranda Mariana TE 7 1 77 PENTRU, SECRETAR SEF SERVICIU BUGET Simong prigoi Stella 5 ânciu LT / Cod FP 53 —01, Ver. 1 �