Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/22.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

22.06.2012

Hotararea Consiliului Local 1/22.06.2012
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 alin.2 şi alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor , pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, în următoarea componenţă:

1. EHEGARTNER PETRU - PREŞEDINTE
2. SIMONIS ALFRED - ROBERT - SECRETAR
3. BOGLUŢ DOREL - MEMBRU
4. BONCEA GEORGE - FLAVIUS - MEMBRU
5. SARACAN MARIA - MEMBRUPREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Consilier TRAIAN CONSTANTIN STOIA IOAN COJOCARI


COD FP 53-06, Ver.1


Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. 8SC2012- 361 /06.01.2012 REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2011 Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv: (1) Excedentul anual ai bugetului loca! rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art, 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exercițiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcționare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar, (1*1) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare. (1*3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinație, în cadrul secţiunii de dezvoltare. Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2011 conform anexei nr.1. DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET ŞEF BIROU CONTABILITATE EC. STELIANA STANCIU EC. MARIANA DIMITRIU SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 33-01, Ver. 1 �

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

Anexa nr.1 Repartizare sold neutilizat și excedent buget local 2011: lei Sold neutilizat 3.606.324,57 Excedent buget local 31.12.2011, din care 27.034.010,13 sectiunea funcționare 1.149.419,47 secțiunea dezvoltare 25.884.590,66 TOTAL: 30.640.334,70 Utilizare: Stație monitorizare hemodinamică UMF "V. Babes" HG 1188/2010 200.000,00 Reamenajare Parcul Lotusului 200.000,00 Prefinanțare proiect - Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetățeni panouri informative, HCL 303/2010 180.696,85 Prefinanțare -Proiect - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană 25.469.635,00 Prefinanţare proiecte Fondul Social European 54.302,54 Prefinanțare proiect Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 18.103,49 Prefinanțare proiect - Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 161.852,98 Achiziţii mijloace de transport HCL 47/2004 636.000,00 Autobuze articulate (30 bucati) + autocar 1.056.000,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord HCL 136/2005 360.000,00 Extindere rețele iluminat public zona de sud HCL 136/2005 350.000,00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 250.028,81 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 108.562,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 164.024,91 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe sir Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 100.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT Dunarea HCL 556/2006 108.244.66 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT Buziasului HCL 556/2006 222.055 49 Acoperire goluri temporare de casă 1.000.828,17 TOTAL: 30.640.334,70 PRIMAR - DR.ING. GHEORGHE CTUHANDU ȘEF SERVICIU BUGET Ee.Stctiana Stanciu DIRECTOR ECONOMIC Ec.SMARANDA HARACICU ȘEF BIROU CONTABILITATE Ec. Mariana Dimitriu �