keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/02.02.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC TIMCON SA

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 17/02.02.2016
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC TIMCON SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2015-007964 din 15.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2015-007964 din 07.12.2015, depusă de către SC TIMCON SA, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 937mp înscris în C.F. nr.440814-Timişoara nr.cad/top. 440814, conform documentaţiei anexate;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 440814 Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 1273 din 20.11.2015 emis de Notar Public Barac Paula;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local".
În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F.nr. 440814 Timişoara nr.cad/top. 440814, în suprafaţă de 937mp, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către SC TIMCON SA.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC TIMCON SA cu sediul în Timişoara, str. Aristide Demetriade nr.1-3;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU NR. CT2015-007964 din 15.12.2015

REFERAT privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către SC TIMCON SA

Având în vedere adresa nr. CT2015-007964 din 07.12.2015, depusă de către SC TIMCON SA, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 937mp înscris în C.F. nr.440814-Timişoara nr.cad/top. 440814, conform documentaţiei anexate;

Având în vedere, Declaraţia autentificată sub nr.1273 din 20.11.2015, de către Notar Public Barac Paula, prin care reprezentanţii legali ai SC TIMCON SA, Puşcaş Alexandrina şi Sima Daniel- Valentin declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat mai sus. Totodată aceştia din urmă declară că, imobilul-teren menţionat mai sus, nu este grevat de sarcini, nu a fost promis spre înstrăinare şi nu a fost înstrăinat cu acte sub semnătură privată;

Având în vedere Documentaţia executată de SC TOPOTIM SRL pentru dezlipire teren înscris în C.F.nr. 440814 Timişoara nr.cad/top. 440814, constând în teren intravilan în suprafaţă de 937mp; În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 440814 Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 1273 din 20.11.2015 emis de Notar Public Barac Paula; În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren situat în

Timişoara, înscris în C.F.nr. 440814 Timişoara nr.cad/top. 440814, în suprafaţă de 937mp, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către SC TIMCON SA.

ADMINISTRATOR PUBLIC PT. SECRETAR Sorin-Iacob Drăgoi Simona Drăgoi DIRECTOR PT. ŞEF SERVICIU TERENURI, DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI BANCA DE DATE URBANE ŞI DOTĂRI DIVERSE ŞI CADASTRU

Laura Koszegi Ştefan Brihac

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

AVIZAT: Serviciul Juridic

Cod FO 53-01, ver.2