Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/11.04.2019 privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 178/11.04.2019
privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8446/04.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8446/04.04.2019 al Compartimentului Relatii Locale, Regionale, Nationale;
Având în vedere avizul Directiei Economice nr. SC2019-8446/10.04.2019;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 11.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-8446/04.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordonanţei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), şi alin. 7 lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, având ca şi coordonator de proiect Institutia Centrul Cultural Studentesc din Novi Sad, Serbia (SCCNS), în valoare totala de 109.833,73 EUR, din care suma de 15.630 EUR îi revine Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely pentru participarea la proiect.

Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Timisoara a sumei de 15.630 EUR (76,60 mii Lei) pentru finanţarea activităţilor de implementare a proiectului de către Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, din care 9.378,00 EUR (46,00 mii Lei) reprezintă finantarea de la Uniunea Europeană si 6.252,00 EUR (30,60 mii Lei) contributia proprie a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely asigurata din bugetul local al Municipiului Timişoara.
Finanţarea de la Uniunea Europeana în valoare de 46,00 mii Lei consta în prefinantare în valoare de 32,20 mii Lei si suma de 13,80 mii Lei care va fi avansata de la bugetul local si rambursata la finalul proiectului.
Sumele se vor cuprinde în bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2019 la Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara.
- Mass-media locala.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENTUL RELATII LOCALE, REGIONALE, NATIONALE

SC2019-8446/04.04.2019____________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG)

în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3),

finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8446/04.04.2019 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS- CULT-COOP3),finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), şi alin. 7 lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Facem următoarele precizări:

Fiind unul dintre importantii operatori culturali în conceperea si gestionarea proiectelor internationale la Timisoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara a fost invitat ca partener în cadrul proiectului european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe, proiect depus în cadrul licitatiei de proiecte a programului EUROPA CREATIVĂ, program finantat din fonduri europene si gestionat de Comisia Europeană si Agentia Executivă pentru Educatie, Audiovizual si Cultură din Bruxelles.

În urma aprobării proiectului spre finanţare prin Programul cultural Europa Creativa al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, program sustinut si gestionat de Comisia Europeană si Agentia Executivă pentru Educatie, Audiovizual si Cultură din Bruxelles, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara - în calitate de partener al proiectului, a semnat un contract de parteneriat cu Institutia Centrul Cultural Studentesc din Novi Sad, Serbia (SCCNS), coordonator al proiectului.

Proiectul urmează să fie implementat cu alţi doi parteneri: SILK Fluegge-Verein zur Forderung von Urbanem und Zeitgenossi din Austria si ART LINK Foundation din Bulgaria.

Perioada de implementare a proiectului este 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2019. Proiectul SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe face parte din

programul Novi Sad Capitală Europeană a Culturii 2021, program European în care se regăseste si Timisoara, ca oras câstigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Obiectivul de bază al proiectului este: - crearea unei legături artistice importante atât cu evenimentele istorice cât şi cu cultura populară/tradiţională astfel încât ambele să indice teme şi probleme specifice de discuţii, care pot transcede într-o legătură discursivă mai generală despre migraţie, identitate culturală, istorie, reconciliere, politică, posibilităţile de abordare a culturii tradiţionale în zona contemporană a vieţii cotidiene şi sentimentul de apartenenţă. Prin acest proiect se doreste atât intensificarea identitătii proprii a fiecărui participant cât si îmbrătisarea varietătii europene peste generatii prin angajarea într- un dialog fără frontiere – având ca instrument artistic „dansul”.

Capitală Europeană a Culturii �
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �

FO53-01, ver. 1

Valoarea totală a proiectului este de 109.833,73 EUR, din care finantarea suportată de către Uniunea Europeană este de 60.000 EUR, iar contributia proprie a coordonatorului de proiect împreună cu partenerii este de 49.833,73 EUR, stabilita prin contractul de parteneriat.

Din valoarea totala a proiectului de 109.833,73 EUR, Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely îi revine suma de 15.630 EUR (76,60 mii Lei) pentru finanţarea activităţilor de implementare a proiectului, din care 9.378,00 EUR (46,00 mii Lei) reprezintă finantarea de la Uniunea Europeană si 6.252,00 EUR (30,60 mii Lei) contributia proprie a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely asigurata din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Finanţarea de la Uniunea Europeana în valoare de 46,00 mii Lei consta în prefinantare în valoare de 32,20 mii Lei si suma de 13,80 mii Lei care va fi avansata de la bugetul local si rambursata la finalul proiectului.

Sumele vor fi cuprinse în bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2019 la Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Aprobarea participarii Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara la acest proiect ar sprijini realizarea evenimentului cultural international atat la Timişoara cat si in fiecare dintre locatiile celorlalti parteneri participanti la proiect - Serbia, Austria, Bulgaria şi ar contribui la asigurarea condiţiilor necesare organizării acestuia, iar organizarea la Timişoara a evenimentului va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internaţională a proiectului.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3),finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Director Consilier Attila Balázs Lavinia Jianu Contabil Sef Adrian Borugă

Capitală Europeană a Culturii �

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SC2019-8446/04.04.2019____________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG)

în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3),

finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect

1. Descrierea situaţiei actuale Fiind unul dintre importantii operatori culturali în conceperea si gestionarea proiectelor

internationale la Timisoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara a fost invitat ca partener în cadrul proiectului european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe, proiect depus în cadrul licitatiei de proiecte a programului EUROPA CREATIVĂ, finantat din fonduri europene si gestionat de Comisia Europeană si Agentia Executivă pentru Educatie, Audiovizual si Cultură din Bruxelles.

Proiectul este coordonat de către Institutia Centrul Cultural Studentesc din Novi Sad, Serbia (SCCNS) si urmează să fie implementat cu alti trei parteneri: SILK Fluegge-Verein zur Forderung von Urbanem und Zeitgenossi din Austria, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara din Romania si ART LINK Foundation din Bulgaria.

Proiectul SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe face parte din programul Novi Sad Capitală Europeană a Culturii 2021, program European în care se regăseste si Timisoara, ca oras câstigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii în 2021. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Aprobarea participarii Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara la acest proiect ar sprijini realizarea evenimentului cultural international atat la Timişoara, cat si in fiecare dintre locatiile celorlalti parteneri participanti la proiect - Serbia, Austria, Bulgaria şi ar contribui la asigurarea condiţiilor necesare organizării acestuia.

Organizarea la Timişoara a evenimentului va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internaţională a proiectului. 3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Considerăm necesară şi oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA- 1-2018-1-RS-CULT-COOP3),finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect;

PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Imre Farkas

DIRECTOR, Attila Balázs

FO53-03, ver. 2

Capitală Europeană a Culturii �
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �