Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/11.04.2019 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 176/11.04.2019
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019- 7601/27.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019- 7601/27.03.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Compartimentul Spaţii cu altă Destinaţie I Est,din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7601/27.03.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/2018, a fost stabilită componenţa Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere faptul că doamna Laura Matei nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, este necesară modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează: LAURA MATEI fost consilier în cadrul Birolui Clădiri Terenuri I Est va fi înlocuită de IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 549/2018 , astfel :

PREŞEDINTE:
FARKAS IMRE - Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public;
MEMBRI:
GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local;
CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local;
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
membru supleant CĂLIN PÂRVA - consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est;
MIHAI BONCEA - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe;
IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est;
membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est;
IONICEANU VIORICA - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est;
membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est;
DANIELA BEATRICE BOGYIŞ - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest;
membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef;
membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări;
ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale;
membru supleant IOANA CIUCUR;
DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic;
membru supleant ALIN STOICA - Consilier Serviciul juridic;


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli -Spitale;
- Biroului Sport -Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Membrilor Comisiei de analiză SAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019- 7601/27.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.549/2018 a fost stabilită

componenţa Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere faptul că doamna Laura Matei nu mai îşi mai desfăşoară activitatea in cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, este necesară modificarea componenței Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează: LAURA MATEI fost consilier în cadrul Birolui Clădiri Terenuri I Est va fi înlocuită de IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST.

Noua comisie va avea următoarea componenţă: PREŞEDINTE:

FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public; MEMBRII:

GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest;

membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019- 7601/27.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara Dl. Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012 Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.549/2018 a fost stabilită componenţa Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, alcatuită din membrii:

PREŞEDINTE : FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public;

MEMBRII : GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; LAURA MATEI -Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest; membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic;

Întrucât, doamna LAURA MATEI nu îşi mai desfăşoară activitatea in cadrul Direcţiei

Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, aceasta va fi înlocuită în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara de către doamna IOANA GABRIELA SUCINEANŢU- Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est.

Noua comisie va avea următoarea structură: PREŞEDINTE:

FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public; MEMBRII:

GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest; membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic; DIRECTOR INSPECTOR SPECIALITATE Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ ALINA GROZAV