Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara

31.05.2011

Hotararea Consiliului Local 175/31.05.2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. nr. SC2011- 8564/27.04.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC PIEŢE SA Timişoara, cu nr. 529/15.04.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2011- 001370/15.04.2011, prin care sunt propuse spre aprobare Consiliului Local, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 ale SC PIEŢE SA, aprobate prin Hotărârea Consiliul de Administraţie al SC Pieţe SA nr. 12/14.04.2011;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 286/28.12.2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit.a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al SC Pieţe SA Timişoara, prevăzut în ANEXA I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 ale SC Pieţe SA Timişora, prevăzute în ANEXA II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din ANEXA II se va face în funcţie de realizările efective.

Art. 4: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în ANEXA III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Pieţe SA Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- SC Pieţe SA;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentul Control Intern ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA I

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL

2011 lei

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)

01 8400000 7000000 83

1. Venituri din exploatare din care : 02 8300000 6900000 83 a) Venituri din activitatea de baza 03 8200000 6900000 84 b) Venituri din alte activitati 04 100000 --- c) Venituri din surse bugetare din care :

05 ---

- subventii pe produse si activitati 06 --- - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07 ---

-transferuri 08 --- - prime acordate de la bugetul statului 09 --- - alte sume primite de la bugetul de stat * 10 --- d) Venituri din fonduri speciale * 11 --- 2. Venituri financiare 12 100000 100000 100 3. Venituri exceptionale 13 --- II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)

14 7600000 6500000 86

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : Rd 16+17+25+32

15 7585000 6490000 86

a) Cheltuieli materiale 16 2000000 1500000 75 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 2004600 1916000 96 - salarii brute 18 1560000 1500000 96 - contributii asigurari sociale de stat 19 324480 312000 96

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) - ajutor somaj 20 7800 7500 96 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997

21 81120 78000 96

- alte cheltuieli cu personalul, din care : 22 31200 17400 56

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999

23 12000 1200 10

- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25 350000 325000 93

d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :

26 ---

- transferuri sau subventii ** 27 --- e) Cheltuieli de protocol 28 16000 10000 62 f) Cheltuieli reclama si publicitate 29 20000 18000 90 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 25000 20000 80 h) Tichete de masa 31 150000 165000 110 i) Alte cheltuieli, din care :

32 3019400 2536000 84

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33 ---

- redevente din concesionarea bunurilor publice

34 620000 640000 103

2. Cheltuieli financiare 35 10000 10000 100 3. Cheltuieli exceptionale 36 5000 --- III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere) Rd1-14

37 800000 500000 63

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :

38 ---

- fond de rezerva *** 39 --- V. ACOPRERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40 ---

VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 128000 80000 63 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT ( 42 672000 420000 63

potrivit OG nr.64/ 2001) din care : a) Rezerve legale

43 ---

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44 ---

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

45 ---

d)Alte repartizari prevazute de lege * 46 --- e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47 ---

f) Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48 ---

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

49 672000 420000 63

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

50 672000 420000 63

1. Surse proprii 51 672000 420000 63 2. Alocatii de la buget 52 --- 3. Credite bancare 53 --- - interne 54 --- - externe 55 --- 4. Alte surse * 56 --- IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

57 672000 420000 63

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

58 672000 420000 63

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

59 ---

- interne 60 --- - externe 61 ---

X. REZERVE, din care :

62 ---

I. Rezerve legale 63 --- II. Rezerve statutare 64 --- III. Alte rezerve **** 65 --- XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 --- 1. Venituri totale 67 8400000 7000000 83 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 7600000 6500000 86 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 69 77 77 100 4. Nr. mediu personal total, din care :

70 77 77 100

5. Fond de salarii, din care :

71 1560000 1500000 96

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate b)

72 ---

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:

73 65688 65688 100

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001

74 ---

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001

75 ---

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76 1494312 1434312 96

6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** 77 1688 1623 96 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente

78 109091 90909 83

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,

79 101299 84545 83

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizice/ nr.pers)

80 X ---

9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

81 904 929 103

10. Plati restante – total ****** 82 --- ---

- preturi curente 83 --- --- - preturi comparabile ( rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84 --- ---

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat

2010

Prevederi buget

2011

%

0 1 2 3 4(3:2) 11. Creante restante – total ****** 85 --- - preturi curente 86 --- - preturi comparabile ( rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

87 ---

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT

  • BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ADMIN. MEDIU SC2011-__________/____________

R E F E R A T cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe

anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara Având în vedere adresa SC PIEŢE SA Timişoara, cu nr. 529/15.04.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2011- 001370/15.04.2011, prin care sunt propuse spre aprobare Consiliului Local, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2011 ale SC PIEŢE SA, aprobate prin Hotărârea Consiliul de Administraţie al SC Pieţe SA nr. 12/14.04.2011. În conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţi economici; În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

PROPUNEM: 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetul de venituri şi

cheltuieli pe anul 2011 al SC PIEŢE SA Timişoara; 2. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a criteriile şi obiectivele de

performanţă pe 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara precum şi formule de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011.

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR ECONOMIC, VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, REFERENT DE SPEC., CĂLIN VICTOR FIAT LIVIA POPA Avizat juridic,

ŞEF SERVICIU MIRELA LASUSCHEVICI

red/dact.L.P. Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA II

Criterii de performanta ale S.C. PIETE S.A. 2011

Nr. crt.

Denumire crit. de

performanta

U.M.

Prevederi 2011

Coef. de ponderare

0 1 2 3 4 1. Rentabilitatea in func-

tie de cheltuielile totale % 6 0,15

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din veni- turi proprii

% 107 0,15

3. Productivitatea muncii mii lei/ pers.

90 0,15

4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltu- ielile de exploatare

% 29 0,15

5. Indicele de crestere ve- nituri raportat la chel- tuieli

MIN 97

0,15

6. Solvabilitate patrimoni- ala

% MIN 70

0,05

7. Grad de indatorare

% MAX 30

0,05

8. Perioada de recuperare a creantelor

zile MAX 25

0,05

9. Perioada de rambursare a datoriilor

zile MAX 40

0,05

10. Lichiditate

% MIN 200

0,05

Grad global de indeplinire a criteriilor de performanta DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT

Obiective de performanta ale S.C. PIETE S.A.

2011

Nr. crt.

Denumire crit. de

performanta

U.M.

Prevederi 2011

Coef. de ponderare

0 1 2 3 4 1. Gradul de indeplinire a

criteriilor de perfor- manta

% 100 0,35

2. Achitarea obligatiilor in termenele legale

% 100 0,30

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor

% 100 0,10

4. Ponderea investitiilor in repartizarea profitului net

% Min. 90

0,25

Grad global de indeplinire a criteriilor de performanta DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT

  • ANEXA II
  • Criterii de performanta ale S.C. PIETE S.A.
  • Obiective de performanta ale S.C. PIETE S.A.

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA III

I. Formule de calcul ale criteriilor de performanţă S.C. PIEŢE S.A.

1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale Profit net R= ---------------------------- x 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii Gacop = -------------------- x 100 Cheltuieli Totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri Wm = --------------------- Nr.salariati 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare Cheltuieli cu salarii P ch cu sal =----------------------------- x 100 Total calc.ch. de exploatare 5. Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/ Ct = ----- x -------- V0 Cht 1 unde: V1 – veniturile perioadei realizate V2 - veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau : V1 -V 0 IVt/ Ct = ------------- Cht1 - Cht 0 Cht 1 – cheltuielile perioadei analizate Cht 0 - cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate 6. Solvabilitate patrimoniala Capital propriu S = ---------------------- x 100 Capit. pr. + total cr. 7. Grad de indatorare Datorii totale Grind = ---------------- x 100 Total active 8. Perioada de recuperare creante --------- x nr. zile

2 Venit 9. Perioada de rambursare a datoriilor Datorii ------------ x nr.zile Venit 10. Lichiditate Acti. Circ. – Stoc mat. L = ------------------------ x 100 Total datorii

II. Formule de calcul ale Obiectivelor de performanţă Ale S.C. PIEŢE S.A.

1. Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta 2. Achitarea in termen a obligatiilor legale

Total obligatii – Majorari si penalitati Achitarea obligatiilor = --------------------------------------------------- * 100 Total obligatii fata de bugete si fonduri speciale

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate Nr. controale fara sanctiuni Imbunatatirea calit.serv. prest. = ---------------------------------- * 100 Nr. controale efectuate

4. Ponderea investitiilor in repartizarea venitului net Investitii Pondere invest. = ---------------- * 100 Profit net DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT