Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/11.04.2019 privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu"

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 174/11.04.2019
privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7206/25.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7206/25.03.2019 al Direcţiei Dezvoltare - Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.""SC2019-7206/25.03.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 25.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 563/30.10.2018 - privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 563/30.10.2018 privind cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţi", astfel:
- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice (DALI+PT) precum şi asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 134.360 lei, fără TVA
- premiul II - 10.000 lei
- premiul III - 5.000 lei

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare - Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-7206/25.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Unul din obiectivele de investiții propuse de municipalitate privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este reabilitarea și refuncționalizarea Turnului de Apă, situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 3. Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv de o importanță istorică deosebită pentru Municipiul Timișoara, s-a optat ca atribuirea contractului de servicii de proiectare să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții se impune a fi parte a unei proceduri mai ample ce duce în final la atribuirea unui contract de servicii. În urma concursului de soluții și stabilirii ierarhiei finale se vor declara un număr maxim de 3 câștigători, concurentului clasat pe locul I atribuindu-se contractul de proiectare pentru realizarea investiției ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Pentru încurajarea competiției, prin depunerea a cât mai multor proiecte în cadrul concursului de soluții, prin HCL nr. 563/30.10.2018 s-a aprobat cuantumul premiilor premiilor care urmau a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, astfel:

- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA

- premiul II - 23.350 lei - premiul III - 14.010 lei

Întrucât, în urma lansării concursului de soluții, nu a fost înregistrată nicio ofertă din partea potențialilor concurenți la termenul limită de depunere a ofertelor (21.03.2019, ora 10.00), apreciem faptul că se impune reluarea procedurii de lansare a concursului de soluții, cu o valoare a premiului aferent locului I suplimentată (prin redistribuirea cuantumului premiilor), suficient de atractivă pentru concurenți. Având în vedere cele mai sus menționate, propunem modificarea cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”, astfel:

- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 134.360 lei, fără TVA

- premiul II – 10.000 lei - premiul III - 5.000 lei

3. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, proiect care îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘEF SERVICIU M.I.P. CONSILIER NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ GABRIELA BICA SORIN TRUȚA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DEZVOLTARE SC2019-7206/25.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu

tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu” Unul din obiectivele de investiții propuse de municipalitate privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este reabilitarea și refuncționalizarea Turnului de Apă, situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 3. Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv de o importanță istorică deosebită pentru Municipiul Timișoara, s-a optat ca atribuirea contractului de servicii de proiectare să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții se impune a fi parte a unei proceduri mai ample ce duce în final la atribuirea unui contract de servicii. În urma concursului de soluții și stabilirii ierarhiei finale se vor declara un număr maxim de 3 câștigători, concurentului clasat pe locul I atribuindu- se contractul de proiectare (întocmirea documentației tehnico-economice DALI+PT) pentru realizarea investiției ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”. În acest sens, prin grija Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, s-a încheiat cu SC Rheinbrucke SRL contractul nr. 66/05.06.2018 având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță pentru organizarea și jurizarea concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”. Evaluarea proiectelor prezentate în cadrul concursului de soluții, stabilirea ierarhiei finale și implicit desemnarea concurentului câștigător, se realizează de către un juriu independent și obiectiv, constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara. Prin HCL nr. 563/30.10.2018 s-a aprobat cuantumul premiilor care urmau a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”, astfel:

- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA

- premiul II - 23.350 lei - premiul III - 14.010 lei

În urma derulării procedurilor necesare lansării concursului de soluții, în data de 18.02.2019 a fost publicat pe SICAP anunțul de concurs nr. DC1000041/18.02.2019, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 21.03.2019, ora 10.00. Întrucât, la data limită mai sus menționată, respectiv 21.03.2019 - ora 10.00, nu a fost înregistrată nicio ofertă din partea potențialilor concurenți, apreciem faptul că se impune reluarea procedurii de lansare a concursului de soluții, cu o valoare a premiului aferent locului I suplimentată (prin redistribuirea cuantumului premiilor), suficient de atractivă pentru concurenți. Având în vedere cele mai sus menționate, propunem modificarea cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, astfel:

- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 134.360 lei, fără TVA

- premiul II – 10.000 lei - premiul III - 5.000 lei

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Director Direcția Dezvoltare Șef Serviciu M.I.P. Consilier Magdalena Nicoară Gabriela Bica Sorin Truța