Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 160/11.04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2019 - 7886/01.04.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7886/01.04.2019, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC 2019 - 7886/01.04.2019, al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7886/01.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 5761/15.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr. CDD2019-195/22.03.2019;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017, cu Anexa 1 care va cuprinde indicatorii valorici actualizati în conformitate cu prevederile art. 71 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018.

Art. 2: Se aprobă înlocuirea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 cu Anexa 2 - Descrierea investitiei, care va include devizul general, actualizat în conformitate cu prevederile art. 71 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018.

Art. 3: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1

AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Aleea Cascadei, nr.1 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Aleea Cascadei, nr.1 NUMĂR PROIECT 144/3/2017 DATE TEHNICE Anul construirii 1967 Regim de inălţime S+P+4 Număr apartamente 30 Suprafaţa construită 563,27 mp Suprafaţa construită desfăşurată 2.725,83 mp Aria utilă totală 2.225,56 mp Sistemul constructiv pereţi structurali din beton armat prefabricaţi INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 850.506,93 lei Din care C+M: 742.444,89 lei INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 21,00 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Scăderea consumului anual de energie primară: 263.292,79 kwh/an  Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 104,50 kwh/m2/an  Scăderea consumului anual specific de energie 104,50 kwh/m2/an INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:  Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 30,00 tone CO2  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 30  Consumul anual de energie primară: 400.354,06 kwh/an  Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 84,40 kwh/m2/an  Consumul anual specific de energie 150,10 kwh/m2/an PROIECTANT SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

Atasament: Anexa_2.pdf

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

1

Anexa nr.2 la HCL nr. /

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

Denumirea obiectivului: ”REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ALEEA

CASCADEI NR. 1” Faza de proiectare: D.A.L.I. (DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII) Beneficiar: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, Aleea Cascadei, nr. 1 Titular: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Amplasament: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Aleea Cascadei, nr. 1 Proiectant general: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014

e-mail: [email protected] Tel: 0720 315 097 Număr proiect: 144/3 / 2017

Mai – 2017

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

2

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

I.01. Denumirea obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ALEEA CASCADEI NR. 1

I.02. Ordonator principal de credite/investitor MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.03. Ordonator de credite (secundar/terțiar) MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.04. Beneficiarul investiției ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Aleea Cascadei, nr. 1

I.05. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. CUI RO32707205, J35/157/2014 Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757 E-mail: [email protected]

I.06. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, Aleea Cascadei, nr. 1, având CF nr. 410937- C1, nr. top. 26053.

Scopul acestei analize este de a identifica necesitățiile reabilitării termice a clădirii și a deficiențelor ce pot apărea în acest proces. Toate concluziile și observațiile enumerate mai jos sunt enunțate pe baza expertizei efectuate și a vizitelor la fața locului.

În urma începerii propriu-zise a lucrărilor pot apărea situații neprevăzute în expertiză sau în proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greșeli de execuție, ce pot avea un efect negativ asupra evoluției proiectului de reabilitare tehnică sau mai grav să pună în pericol siguranța locatarilor.

Arhitectura

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan simetrică, este un tronson de capăt- mijloc și are două scări. La parter nu există spații comerciale.

Clădirea studiată are forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile 9,94 m x 54,39 m. Accesul în clădire se realizează atât prin accesele principale de pe Aleea Cascadei, cât și prin cele secundare de pe fațada posterioară.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

3

Fațada principală este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă sunt 2 logii pe nivel. Fațada este fără degradări vizibile.

Fațada posterioară este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă sunt 4 logii pe nivel. Fațada este fără degradări vizibile.

Fațada laterală stânga este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada este fără degradări vizibile.

Fațada laterală dreapta este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada este fără degradări vizibile.

Ușa principală de acces în clădire este din tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 30 de logii.

La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.

În subsol pereții sunt nefinisați, iar pardoseaua este din beton sclivisit.

Acoperișul este de tip șarpantă. Învelitoarea este din țiglă ceramică. Starea tehnică a șarpantei este fără degradări vizibile și fără infiltrații. Nu au fost realizate reparații ale șarpantei în ultimii ani. Termoizolația a fost realizată din zgură expandată.

Structura de rezistență

Structura clădirii studiate este alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure” având travei de 4,80 m, 3,60 m, 3,00 m și adâncimea de 4,80 m. Înălțimea de nivel este 2,70 m.

Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 14,00 cm grosime.

Pereții exteriori sunt portanți și sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat și BCA (27,00 cm), având stratul interior de rezistență de 10,00 cm, termoizolație BCA de 12 cm și strat exterior de protecție de 5 cm. Termoizolația este inexistentă, cele două straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton, fapt ce poate determina apariția punților termice. De asemenea punțile termice apar și la monolitizarea dintre panouri. Puntea termică este acea suprafață, unde intră în contact două materiale ale căror capacități de reținere a căldurii sunt diferite, având loc o pierdere de căldură.

Planșeele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu două rampe din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Acoperișul este de tip șarpantă. Învelitoarea este din țiglă ceramică. Starea tehnică a șarpantei este fără degradări vizibile și fără infiltrații

Infrastructura este alcătuită din pereți de subsol având 20,00 cm grosime, iar fundația este continuă din beton realizat monolit.

Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat având grosimea de 8,00 cm.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

4

Instalațiile

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea se realizează în totalitate cu centrale termice pe gaze naturale.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel Distribuție.

Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.

Necesitățiile și deficiențele

Majoritatea blocurilor din Municipiul Timișoara au fost construite fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv de energie termică. Această deficiență poate fi observată și la imobilul studiat. Termoizolația este aproape inexistentă, iar unde aceasta există, ea este discontinuă. Acest lucru determină apariția de punți termice pe unde se pierde căldură. Pierderile de căldure sunt datorate și unor tâmplării vechi din lemn sau metal cu geam simplu de sticlă, ce nu au proprietăți termoizolante foarte bune.

Având în vedere situația existentă se constată necesitatea termoizolării clădirii, atât fațadele cât și subsolul și podul, și înlocuirea tâmplăriilor din lemn și cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie datorate izolării precare a blocului în faza de execuție.

Reabilitarea termică are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea imobilului, concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort, în conformitate cu legislația în vigoare. Reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu obligațiile României privind Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

Problemele ce apar în demararea programelor de reabilitare termică sunt în general de natură legislativă și tehnică. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesită eforturi atât din partea unității administrative abilitate cât și din partea asociaților de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapă necesită aprobări din partea tuturor părților implicate, fapt ce atrage după sine îngreunarea procesului de reabilitare termică a imobilului, luând în considerare numărul de oameni implicați.

În multe cazuri există lucrări neautorizate în cadrul construcției în cauză (anvelopări parțiale, balcoane la parter, șarpantă etc.), ce necesită intrări în legalitate. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare suportate de locatarii implicați, dar și întârzieri ale proiectului.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

5

Din punct de vedere tehnic problemele pot apărea în faza de execuție, când pot fi descoperite degradări mult mai mari ale clădirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare și întârzieri ale lucrării. Din aceste motive rezultă un număr redus de blocuri reabilitate pe an.

I.07. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termică a clădirii pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

- Arhitectural: reabilitarea fațadei clădirii presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului fațadelor și implicit a frontului stradal, în conformitate cu Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara;

- Siguranță: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradările fațadelor clădirii (desprinderi de tencuială, elemente decorative etc.)

- Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa locuinței, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

- Social: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic în locuințe; - Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie

primă, precum și scăderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Clădirea studiată este alcătuită dintr-un singur corp de clădire.

Anul construirii clădirii este: 1967

b) Suprafața construită

563,27 mp

c) Suprafața construită desfășurată

2725,83 mp

d) Valoarea de inventar a construcției

............................ lei

e) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Funcțiune: locuințe colective

Regim de înălțime: S+P+4E

Hmax a clădirii: + 16,75 m (de la cota ±0,00)

Hmax cornișă: +13,65 m (de la cota ±0,00)

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

6

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii: 9,94 m x 54,39 m

Suprafața terenului: 710,00 mp

Suprafață construită etaj I, II, III, IV: 540,64 mp

Suprafața utilă: 2225,56 mp

Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m

Volumul interior încălzit al clădirii: 5734,00 mc

POT: 79,33 %

CUT: 3,83

Scara A - 15 apartamente - 12 apartamente cu 3 camere - 3 apartamente cu 4 camere

Scara B - 15 apartamente - 12 apartamente cu 3 camere - 3 apartamente cu 4 camere

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

II.01. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru:

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente.

În urma începerii lucrărilor de execuție se pot constata diferite degradări ale structurii, ce nu pot fi observate în faza de proiectare. Cele mai dese cazuri apărute și pașii necesari a fi făcuți pentru rezolvarea situaților neprevăzute sunt următoarele:

 Repararea betonului carbonatat, cu segregări sau alte degradări

 Etanșarea și finisarea rosturilor diafragmelor

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

7

Lucrările de reabilitare termică sunt:

 Reabilitarea termică a pereților

a) SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

b) SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ ALUMINIU

 Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 Reabilitarea termică a planșeului peste subsol  Înlocuirea tâmplăriei si Închiderea balcoanelor

b)Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Pe lângă lucrările principale propuse pentru reabilitarea termică a clădirii – anveloparea clădirii cu materiale termoizolante, înlocuirea tâmplăriilor din lemn sau a celor metalice, trebuie evidențiate și lucrările conexe. Acestea sunt lucrări necesare operațiilor de pregătire a suprafeței ce urmează a fi reabilitată termic, reparații, finisaje sau alte lucrări impuse în procesul de eficientizare energetică a clădirii. Astfel se propun următoarele tipuri de lucrări:

- Desfacerea tencuielilor degradate; - Desfacerea confecțiilor metalice și a altor elemente ce interferează cu suprafețele ce

urmează a fi termoizolate; - Desfacerea placajelor existente pe fațadă; - Consolidarea elementelor ce nu corespund din puct de vedere tehnic și pot pune în pericol

exploatarea clădirii; - Defacerea trotuarelor perimetrale și refacerea acestora; - Refacerea finisajelor la spaleți, acolo unde tâmplăria este înlocuită; - Înlocuirea glafurilor exterioare la geamurile ce nu sunt propuse spre a fi schimbate.

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

8

II.02 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

A.SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA) TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei lei lei 0 1 2 3 4

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. 1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00 Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială 1.452,63 276,00 1.728,63

3.4.2 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5. Proiectare 12.058,42 2.291,10 14.349,52

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.178,95 414,00 2.592,95

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 726,32 138,00 864,32

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 1.890,00 359,10 2.249,10

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 7.263,16 1.380,00 8.643,16 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

9

3.7. Consultanţă 5.461,34 1.037,65 6.498,99

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 4.461,34 847,65 5.308,99

3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00 3.8. Asistenţă tehnică 8.192,00 1.556,48 9.748,48

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 2.905,26 552,00 3.457,26 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.905,26 552,00 3.457,26

3.8.2. Diriginte de șantier 5.286,74 1.004,48 6.291,22 TOTAL CAPITOL 3. 30.164,39 5.731,24 35.895,64 Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază  4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 575.682,29 109.379,63 685.061,92 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00 4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 575.682,29 109.379,63 685.061,92 Cap.5. Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier 14.392,06 2.734,49 17.126,55

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 11.513,65 2.187,59 13.701,24

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 2.878,41 546,90 3.425,31 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M 0,00 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare 0,00 0,00 0,00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 57.568,23 10.937,96 68.506,18 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00

TOTAL CAPITOL 5 75.260,29 14.299,45 89.559,74 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

10

TOTAL GENERAL 681.106,97 129.410,33 810.517,30

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 587.195,93 111.567,23 698.763,17

B.SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DIN ALUMINIU

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA) TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei lei lei 0 1 2 3 4

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. 1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00 Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială 1.452,63 276,00 1.728,63

3.4.2 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5. Proiectare 12.058,42 2.291,10 14.349,52

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.178,95 414,00 2.592,95

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

11

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 726,32 138,00 864,32

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 1.890,00 359,10 2.249,10

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 7.263,16 1.380,00 8.643,16 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 3.7. Consultanţă 5.461,34 1.037,65 6.498,99

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 4.461,34 847,65 5.308,99

3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00 3.8. Asistenţă tehnică 8.192,00 1.556,48 9.748,48

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 2.905,26 552,00 3.457,26 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.905,26 552,00 3.457,26

3.8.2. Diriginte de șantier 5.286,74 1.004,48 6.291,22 TOTAL CAPITOL 3. 30.164,39 5.731,24 35.895,64 Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază  4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 611.669,87 116.217,28 727.887,15 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00 4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 611.669,87 116.217,28 727.887,15 Cap.5. Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier 14.964,07 2.843,17 17.807,24

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 12.233,40 2.324,34 14.557,74

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 2.730,67 518,83 3.249,50 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M 0,00 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare 0,00 0,00 0,00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 54.613,38 10.376,54 64.989,91 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

12

TOTAL CAPITOL 5 72.877,45 13.846,71 86.724,16 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 714.711,71 135.795,22 850.506,93

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 623.903,27 118.541,62 742.444,89

CAPITOLUL III - SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

III.01 - Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 Sistemul cu vată bazaltică prezintă următoarele caracteristici:

- Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub acţiunea focului

- Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică

- Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi rozatoare şi nici nu putrezeşte

- Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu poluează mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei

- Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie - Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de

CO2 asociate casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală

- Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă o rezistenţă la umiditate

- Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor de construcţii

 Sistemul cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu:

Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

13

performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate, eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o perioada de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” este combinatia perfecta a eficientei, sigurantei si confortului, solutia ideala, durabila şi economica pentru anveloparea cladirilor de orice fel. Avantaje.

- Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania ( intre -20 si + 40 grade C).

- Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

- Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich.

- Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila. Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.

- Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

- Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti, folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

- Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a Romaniei.

- Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

- Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

- Masa redusa. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3 ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

- Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparația celor două sisteme propuse

Există câteva criterii ce trebuie avute în vedere în privința comparării materialelor pentru reabilitarea termică a unei clădiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizării investiției în timp, al siguranței

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

14

dumneavoastră, al asigurării unui ansamblu de condiții ce ar constitui comoditatea vieții dumneavoastră materială, unui cămin plăcut, comod, igienic și nu în ultimul rând cel al sănătății familiei dumneavoastră, cele opt diferențe prezentate în continuare făcând diferența:

CARACTERISTICI SISTEM CU VATĂ BAZALTICĂ SISTEM SANDWICH CU

SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DE ALUMINIU

Coeficientul de transfer termic (lamda)- ce reprezintă valoarea rezistenței materialului cu care este realizată o izolație la transferul termic

Sistemul cu vată bazaltică are o valoare de aproximativ 0,036 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Rezistența chimică

Produs mineral inert din punct de vedere chimic.

Datorită materialelor utilizate, sistemele termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică sunt inerte din punct de vedere chimic.

Rezistența la foc

Sistemul cu vată bazaltică este incombustibil, clasa A1, se topește la peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică este stabil din punct de vedere termic. Acesta nu este deteriorat până când temperatura nu ajunge la 700ºC-800ºC și apoi devine casant. Are proprietăți ignifuge, nu arde și nu întreține arderea.

Desfășurare activitate termoizolare în funcție de condițiile meteo

În cazul termoizolării cu vată bazaltică temperatura trebuie să fie peste 5ºC, să nu plouă sau să ningă. Adezivul folosit pentru lipirea panourilor nu poate lucra la temperaturi sub 5ºC. Tencuiala decorativă nu se poate aplica pe ploaie și nici la peste 30º.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu spumă poliuretanică dispune de asamblare rapidă, uscată, posibilă în orice anotimp, fără opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea Sistemele pe bază de vată bazaltică au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea sistemului sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este de 50 ani, producătorul acordând o garanție de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata minerală este o structură fibroasă, care izolează termic datorită aerului prins între aceste fibre. Plăcile sunt hidrofobizate în masă ceea ce le face să respingă apa. Aceasta se poate infiltra dacă plăcile de vată sunt scufundate în apă sau dacă prin folosirea de tencuieli decorative necorespunzătoare se permite pătrunderea umidității în vată din

Ca urmare a protecției exterioare cu tablă din aluminiu vopsită, sistemul cu spumă poliuretanică are un grad de impermeabilitate ridicat. Având celule închise în proporție de peste 95%, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apă. Sistemul ventilat pentru circulația aerului și eliminarea umidității exclude riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Impermeabilitatea

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

15

mediul exterior, pe o durată îndelungată de timp, ceea ce conduce la riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Vata bazaltică are permeabilitate la trecerea vaporilor de apă, însă doar pentru a-i permite uscarea, dacă finisajul (tencuiala decorativă) îi permite acest lucu.

împiedică formarea de mucegai.

Greutate Greutatea sistemului este de aproximativ 17 kg/mp.

Greutatea sistemului este de aproximativ 7 kg/mp. Datorită greutății reduse, acest tip de sistem are o influență mult mai redusă asupra structurii clădirii.

Durata execuției Perioadă de execuție mai mare, 5,5 luni conform graficului de execuție

Perioadă de execuție mai mică datorită tehnologie de aplicare, 4,5 luni conform graficului de execuție

Riscul de accidente în cazul folosirii sistemului la construcțiile vechi

La sistemul pe bază de vată bazaltică plăcile se lipesc cu adeziv direct de tencuiala clădirii. Din cauza umezelii din adeziv tencuiala veche se poate umfla și se pot desprinde fragmente de tencuială.

La sistemul sandwich cu spumă poliuretanică se exclud riscurile de accidente prin desprindere a unor fragmente de tencuială, deoarece sunt folosite rigle ce sunt fixate cu piese de ancorare pe suprafața peretelui fațadei, ceea ce ne permite să observăm dacă prinderea mecanică se face într-un strat de tencuială deteriorat.

Costuri de întreținere Datorită poluării marilor orașe din România, tencuiala decorativă aplicată pe vata bazaltică, după max. 5 ani trebuie revopsită, ceea ce duce la costuri suplimentare de întreținere a sistemului (schela, alpiniști, vopsea, etc).

Finisarea panourilor metalice exterioare prin vopsire în câmp electrostatic cu pulberi poliesterici prin efect tribocinetic, conferă acestora o rezistență sporită față de acțiunea agresivă a factorilor de mediu și durabilitate îndelungată, cu persistența culorii; nu necesită costuri de intreținere.

Ecologie La finalul duratei de viață se poate recupera și recicla doar o mică parte a sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viaţă se pot recupera şi recicla, mare parte a materialelor folosite (aproximativ 80%), rezultând un cost financiar scăzut pentru beneficiar la următoarea investiție.

Recuperarea investiției Din calculele efectuate de auditori energetici, prin soluția de termoizolare cu vată bazaltică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 11,11 ani.

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin solutia de termoizolare spumă poliuretanică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 10,55 ani.

Costuri de execuție

Costuri ridicate, ce depășesc standardele de cost (conform tabelelor

Costuri mai reduse față de sistemul cu vată minerală (conform tabelelor de mai

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

16

de mai jos) jos)

III.02 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Analizând cele enumerate mai sus, soluția cea mai optimă, privind reabilitarea termică a clădirii, o reprezintă cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu. Avantajele acestei soluții sunt:

- costuri cu execuția semnificatv reduse; - durată de execuție mică, ceea ce presupune costuri scăzute cu manopera și schela; - durată de viață de 50 de ani; - impermeabilitate ridicată; - zero costuri cu întreținerea; - greutate redusă, ceea ce presupune o solicitare redusă a structurii de rezistență a clădirii;

III.03 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA) TVA 19%

Valoarea (inclusiv

TVA) lei lei lei

0 1 2 4 5 Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00 Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3. 30.164,39 5.731,24 35.895,64 Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază TOTAL CAPITOL 4 611.669,87 116.217,28 727.887,15 Cap.5. Alte cheltuieli TOTAL CAPITOL 5 72.877,45 13.846,71 86.724,16 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 714.711,71 135.795,22 850.506,93

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 623.903,27 118.541,62 742.444,89

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3 / 2017

17

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de execuție al lucrărilor: 4,5 luni.

Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. ing. Bogdan Nemeș

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018

1.Descrierea situatiei actuale

Pentru imobilul situat la adresa Aleea Cascadei, nr.1, s-a depus documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Aleea Cascadei, nr.1 ", spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale. Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr.CDD2019- 195/22.03.2019 se solicită actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificari, în baza art. art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018. Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea HCL nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018, astfel: - înlocuirea Anexei la HCL nr. 600/16.11.2018cu Anexa 1 care va cuprinde indicatorii valorici actualizati în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018. - înlocuirea Anexei 2 la HCL nr. 348/15.09.2017 cu Anexa 2 - Descrierea investitiei, care va include devizul general, actualizat în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018.; 2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt: - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidenţial; - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an); - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an); - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

3.Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL nr. 348/15.09.2017  privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil,  Aleea  Cascadei,  nr.1  ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019 -

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea HCL nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a

indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind

obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", prin care se propune modificarea HCL nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018

Facem următoarele precizări: În conformitate cu conditiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finantare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18/04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe si cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentatia tehnico - economică nr.144/3/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare si asistentă tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL. Pentru imobilul situat la adresa Aleea Cascadei, nr.1, s-a depus Cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale. În vederea finalizării etapei precontractuale, conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificari, în baza art. art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 144/3/2017 s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat în baza art. art. 71 din O.U.G. nr.

114/2018, ca fiind de 850.506,93 (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 742.444,89 lei (inclusiv TVA), - indicatorii tehnico - economici rezultasi în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.I., conform

Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de

specialitate Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, H.G. nr. 907/29.11.2016 si Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico - economici- faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1 ", modificat prin HCL nr. 600/16.11.2018, îndeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare, Şef Birou MAGDALENA NICOARĂ LELICA CRISAN Intocmit, ANDREI IACOB

Cod FO53-01,Ver.1