Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr. 66, bl. 119", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 159/11.04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr. 66, bl. 119", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2019 - 7885/01.04.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7885/01.04.2019, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC 2019 - 7885/01.04.2019, al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7885/01.04.2019;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 5761/15.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr. CDD2019-195/22.03.2019;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017, cu Anexa 1 care va cuprinde indicatorii valorici actualizati în conformitate cu prevederile art. 71 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018.

Art. 2: Se aprobă înlocuirea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 cu Anexa 2 - Descrierea investitiei, care va include devizul general, actualizat în conformitate cu prevederile art. 71 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018.

Art. 3: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI