Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 157/11.04.2019
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-6453/15.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2019-016718/15.03.2019 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 19.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2019-016718/15.03.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 491, alin. 1 si alin. 2 si ale art. 493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
Avand in vedere prevederile art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 486, art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
Avand in vedere ca rata inflaţiei pentru anul fiscal 2018, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, este de 4,6%;
Avand in vedere prevederile pct. 11 lit. n din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b) si alin. 4 lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba indexarea pentru anul fiscal 2020, cu rata inflatiei de 4,6% a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si a limitelor amenzilor prevazute la art. 493 alin. 3, alin. 4 si alin.4^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Prezenta hotarare va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2020.

Art. 3: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2020.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Centrului Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1 Page 1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr.SC2019-6453/15.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI

DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: "Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxele speciale; h) alte taxe locale." In prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile in temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal de catre organul fiscal al Municipiului Timisoara sunt cele prevazute in HCL 173/24.04.2018 privind indexarea pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata Conform art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: "Indexarea impozitelor şi taxelor locale (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în

Cod FO53-03,Ver.1 Page 2

anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."   Conform art.493 alin.2-8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: " (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. " Raportat la prevederile art.491 alin 1 si 2 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Consiliul Local are obligatia si competenta legala sa stabileasca indexarea oricarui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si sa actualizeze limitele amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. Rata inflatiei pentru anul 2018, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: www.mdrap.ro si pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro conform comunicatului din data de 18.02.2019 este de 4,6% , potrivit comunicatului de presa al Institului National de Statistica cu nr. 17/2019. Avand in vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozitiilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, se impune indexarea de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara, pe baza indicelui de inflatie de

Cod FO53-03,Ver.1 Page 3

4,6%, pentru anul fiscal 2020, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 si alin. 4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata prin raportate la nivelurile aplicabile in anul fiscal 2019 asa cum au fost indexate prin HCLMT nr. 173/2018. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Prin indexarea pe baza indicelui de inflatie de 4,6%, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor reglementate la art.493 alin.3 si alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata si aprobarea de catre Cosiliul Local al Municipiului Timisoara a sumelor indexate , se realizeaza punerea in aplicare a prevederilor prevederilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va tine seama la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2020.

3.Alte informatii : 3.1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului

nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se intelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Reguli de rotunjire: (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal (v) în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.”.

În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevazute in codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a amenzilor, cu rata inflației de 4,6% se reflecta in cuprinsul Anexelor nr.1 si nr.2 la proiectul de hotarare, după cum urmează:

- nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

- s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

3.2. Cuantumul taxelor speciale si al altor taxe locale nu fac obiectul indexarii (exceptie facand taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa si taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe

Cod FO53-03,Ver.1 Page 4

prevazute in codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevazute in codul fiscal intr-o anumita suma in lei sau pe baza unei anumite sume in lei, fiind stabilite prin hotararea anuala a consiliului local de stabilire a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Legii nr.227/2015, actualizata. 3.3.Potrivit prevederilor art.494 alin.10 lit.b si c si alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizata, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum si taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Potrivit art.50 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare: "(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei. (2) În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice." Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru nu intra sub incidenta indexarii prin hotarare a consiliului local. In ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, aratam ca, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogata de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017.

4. Concluzii: Avand in vedere cele expuse, propunem emiterea hotararii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aproba sumele indexate pentru anul fiscal 2020, pe baza indicelui de inflatie de 4,6%, conform prevederilor art.491 ain 1 si 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, asa cum sunt acestea reflectate in cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare.  

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1 Page 1

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA NR. IF2019-016718/15.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si

amenzilor pentru anul fiscal 2020   Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2019-6453/15.03.2019 a Primarului Municipiului Timisoara, prin care se propune emiterea hotararii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aproba sumele indexate pentru anul fiscal 2020, pe baza indicelui de inflatie de 4,6%, conform prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, asa cum sunt acestea reflectate in cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare,

Facem urmatoarele precizari: Indexarea anuala de catre consiliile locale, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin 4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, reprezinta o obligație legală a autorității deliberative raportat la prevederile art. 491 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, conform carora: - art.491 alin 1 si 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: "Indexarea impozitelor şi taxelor locale (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti." - art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: " (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491."          Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: " a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport;

Cod FO53-01,Ver.1 Page 2

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxele speciale; h) alte taxe locale." In prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile in temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevazute in cuprinsul HCLMT 173/24.04.2018 privind indexarea, pentru anul fiscal 2019. Rata inflatiei pentru anul 2018, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: www.mdrap.ro si pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro conform comunicatului din data de 18.02.2019 este de 4,6%, potrivit comunicatului de presa al Institului National de Statistica cu nr. 17/2019. Avand in vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozitiilor art.491 alin 1 si 2 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, se impune indexarea de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara, pe baza indicelui de inflatie de 4,6%, pentru anul fiscal 2020, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata. Astfel, prin emiterea hotararii prin care consiliul local aproba pentru anul fiscal 2020, sumele indexate conform prevederilor art.491 alin. 1 si 2 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, pe baza indicelui de inflatie de 4,6%, se realizeaza punerea in aplicare a prevederilor art.491 alin. 1 si 2 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va tine seama la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2020. Cu privire la modificarile propuse, aratam urmatoarele:

1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se intelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. ”Reguli de rotunjire: (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal (v) în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.”

Cod FO53-01,Ver.1 Page 3

În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevazute in codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a amenzilor, cu rata inflației de 4,6% se reflecta in cuprinsul Anexelor nr.1 si nr.2 la proiectul de hotarare, după cum urmează:

- nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

- s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

2. Cuantumul taxelor speciale si al altor taxe locale nu face obiectul indexarii (exceptie facand taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa si taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevazute in codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevazute in codul fiscal intr-o anumita suma in lei sau pe baza unei anumite sume in lei, fiind stabilite prin hotararea anuala a consiliului local de stabilire a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Legii nr.227/2015, actualizata. 3. Potrivit prevederilor art.494 alin.10 lit.b si c si alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizata, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum si taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Potrivit art.50 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare: "(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei. (2) În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice." Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru nu intra sub incidenta indexarii prin hotarare a consiliului local. In ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, aratam ca, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogata de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017. Avand in vedere aspectele si prevederile legale expuse in prezentul raport, tinand cont de atributiile si specificul activitatii institutiei noastre, apreciem ca, proiectul de hotarare privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020 si anexa l acesta, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Atasament: Anex_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/D94964879133A8FCC22583C1002E47F1/Anex was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443