Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/11.04.2019 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu spaţiul SAD atribuit spre închiriere Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei /lună /m.p

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 155/11.04.2019
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu spaţiul SAD atribuit spre închiriere Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei /lună /m.p


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019-6689/19.03.2019 a domnului consilier Lorenzo Barabas, privind oportunitatea Proiectului de Hotărâre;
Având în vedere Raportul nr. SC 2019-6689/19.03.2019 întocmit de către Dl.consilier Lorenzo Barabas;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 6689/21.03.2019 al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridicdin data de 22.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 6689/21.03.2019;
Având în vedere Cererile cu numărul SC2019-002655/04.02.2019 şi SC2019-005830/11.03.2019 ale Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord, prin care aceasta a solicitat atribuirea spaţiului situat în Timişoara ,str. Amforei ,nr.6 necesar pentru desfăşurarea activităţilor asociaţiei la un tarif de închiriere de 0,88 lei/m.p /lună;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , prin care s-a aprobat tariful de închiriere de 0,88 lei /lună /m.p pentru entităţile juridice înscrise în Anexa la HCL nr.254/23.04.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.47/15.02.2019 , prin care a fost aprobată închirierea prin atribuire directă a spaţiului cu altă destinaţie situat in Timişoara str. Amforei nr.6, pe o perioadă de 3 ani către Asociaţia Fostilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul De Nord - A.R.D.E.A.N la un tarif de 2,06 euro /lună /m.p, respectiv un cuantum al chirieri de 106 euro lunar , pe care Asociaţia nu poate să-l plătească , datorită resurselor financiare limitate de care dispune;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.254/23.04.2013, privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu spaţiul SAD atribuit spre închiriere Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord, la un tarif de 0,88 lei /lună /m.p.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
-Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul De Nord;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ADMINISTRARE LOCALĂ BIROUL APARATULUI DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL TIMIȘOARA SC2019- 6689/19.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local

al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 , privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD atribuit spre închiriere Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de

Nord la un tarif de închiriere de 0,88 lei /lună /m.p

Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord A.R.D.E.A.N este o organizație non-profit înființată în anul 2001, în baza OG nr.26/2000, al cărei scop este de a reuni persoanele refugiate ,strămutate și expulzate în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940 ,de a proteja drepturile și interesele acestora și pentru desfășurarea activităților organizate în folosul membrilor asociației . Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.47/15.02.2019 a fost aprobată închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Amforei nr.6, pe o perioadă de 3 ani către Asociația Fostilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul De Nord - A.R.D.E.A.N la un tarif de 2,06 euro /lună /m.p, respectiv un cuantum al chirieri de 106 euro lunar .

Prin cererile cu numărul SC2019-002655/04.02.2019 și SC2019-005830/11.03.2019, Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord a solicitat atribuirea spațiului situat în Timișoara ,str. Amforei , nr.6 la un tarif de închiriere de 0,88 lei/m.p /lună , datorită posibilităților financiare reduse ale Asociației .

Pentru a veni în întîmpinarea solicitărilor Asociației și în semn de prețuire a membrilor Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul De Nord, Dl.consilier Lorenzo Barabas a înaintat propunerea privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD atribuit spre închiriere către Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord. Apreciem că Proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de bază, pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD închiriat Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei/lună/m.p , îndeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. CONSILIER P.N.L LORENZO BARABAS

Atasament: RAPORT.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ADMINISTRARE LOCALĂ BIROUL APARATULUI DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL TIMIȘOARA SC 2019- 6689/19.03.2019

RAPORT

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD atribuit spre închiriere către Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei /lună /m.p

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a aprobat tariful de închiriere de 0,88 lei /lună /m.p pentru entitățile juridice înscrise în anexa HCL nr.254/23.04.2013 , motivat fiind de posibilitățile financiare reduse ale unor Asociații Fundații și alte entități atestate drept persoane juridice fără scop patrimonial (lucrativ) . Consiliul Local al Municipiului Timișoara a arătat dechidere ,stimă și prețuire pentru mai multe entități juridice cu activități remarcabile în reprezentarea intereselor unor categorii de persoane oprimate din punct de vedere politic , persecutate de regimul ceaușist , care împreună cu familiile lor au fost victime și au avut de suferit în anii comunismului . Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.47/15.02.2019 a fost aprobată închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Amforei nr.6, pe o perioadă de 3 ani către Asociația Fostilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul De Nord - A.R.D.E.A.N la un tarif de 2,06 euro /lună /m.p, respectiv un cuantum al chirieri de 106 euro lunar . Prin cererile cu numărul SC2019-002655/04.02.2019 și SC2019-005830/11.03.2019 Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord a solicitat atribuirea spațiului situat în Timișoara ,str. Amforei ,nr.6 necesar pentru desfășurarea activităților asociației la un tarif de închiriere de 0,88 lei/m.p /lună , argumentînd această solicitare prin posibilitățile financiare reduse ale Asociației , sursa de finanțare a Asociației fiind cu precădere cotizațiile membrilor ascociației , care sunt preponderent persoane vârstnice , iar numărul acestora este din ce în ce mai mic ca urmare a deceselor . Conform documentelor prezentate , Asociatia Foștilor Refugiași, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord este persoană juridică fără scop patrimonial ,având în prezent sub 500 membrii . Această Asociație depune eforturi permanente pentru a păstra vie amintirea anilor 1940-1945 ,care au marcat istoria poprului român . Având în vedere anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara ; Având în vedere solicitările de diminuare a tarifului de închiriere de 2,06 euro/lună/m.p stabilit pentru spațiul atribuit către Asociatia Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord în baza HCLMT nr.47/15.02.2019 , la un tarif de 0,88 lei lună/m.p ;

În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată ; În temeiul art.45, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;

Concluzionăm că este necesară funcționarea acestei Asociații în scopul protejarii membrilor acesteia , pentru promovarea intereselor si drepturilor acestor categorii de persoane precum si in scopul reprezentarii persoanelor refugiate ,strămutate și expulzate în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940 , precum și diminuarea tarifului de închiriere stabilit inițial de 2,06 euro/lună pe m.p la 0,88 lei/lună/m.p , pentru a putea sprijini nevoile financiare și a compensa posibilitățile financiare reduse ale acesteia . Având în vedere prevederile legale enunțate , apreciem că proiectul privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013, privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu spațiul SAD atribuit spre închiriere către Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord, la un tarif de înhiriere de 0,88 lei/lună/m.p , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. CONSILIER P.N.L

LORENZO BARABAS

Atasament: raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019- 6689/21.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Raportul promovat de către Dl. Consilier PNL LORENZO BARABAS de completarea a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

nr.254/23.04.2013, privind stabilirea tarifelor de bază, pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD închiriat Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei/lună/m.p

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2019-6689/19.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, facem următorele precizări : Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a aprobat tariful de închiriere de 0,88 lei /lună /m.p pentru mai multe entități juridice atestate drept persoane juridice fără scop patrimonial (lucrativ) , cu posibilități de finanțare reduse . Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.47/15.02.2019 a fost aprobată închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Amforei nr.6, în suprafață de 51,25 m.p, pe o perioadă de 3 ani către Asociația Fostilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul De Nord - A.R.D.E.A.N la un tarif de 2,06 euro /lună /m.p, respectiv un cuantum al chirieri de 106 euro lunar . Prin cererile cu numărul SC2019-002655/04.02.2019 și SC2019-005830/11.03.2019 adresate Domnului Primar Nicolae Robu Asociația Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord a solicitat atribuirea spațiului situat în Timișoara ,str. Amforei ,nr.6 necesar pentru desfășurarea activităților asociației, la un tarif de închiriere de 0,88 lei/m.p /lună , argumentînd această solicitare prin posibilitățile financiare reduse ale Asociației , sursa de finanțare a Asociației fiind cu precădere cotizațiile membrilor ascociației , care sunt preponderent persoane vârstnice , iar numărul acestora este din ce în ce mai mic ca urmare a deceselor . Menționăm faptul că Asociatia Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord este persoană juridică fără scop patrimonial ,având în prezent sub 500 membrii . Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de închiriere la 0,88 lei /lună/m.p, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara ocupate de către Asociații ,Fundații și instituții de utilitate publică produce efecte juridice ; În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată ; În conformitate cu prevederile 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată ;

Având în vedere nevoile de finanțare și pentru a compensa posibilitățile financiare reduse ale Asociației Fostilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul De Nord , propunerea d-lui .Consilier Lorenzo Barabas de diminuare a tarifului de închiriere de la 2,06 euro/lună/m.p , la 0,88 lei /lună /m.p, stabilit pentru spațiul atribuit către Asociatia Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord în îndeplinește condițiile de legalitate. În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată ; În temeiul art.45, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;

Având în vedere prevederile legale enunțate , apreciem că Proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de bază, pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD închiriat Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei/lună/m.p, îndeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. DIRECTOR CONSILIER Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA IONICEANU