Consiliul Local Timisoara

Hotararea 141/20.03.2015 privind aprobarea Proiectului "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 141/20.03.2015
privind aprobarea Proiectului "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-4438/25.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa Colegiului Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, cu nr. 347/17.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-004438/19.02.2015;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, în calitate de partener, la Proiectul "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu", în valoare totală de 5.424.225,76 lei, cu finanţare prin POSDRU.


Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 1.583.387,98 lei, pentru Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, conform bugetului estimativ din anexă, după cum urmează:Bugetul proiectului "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu"
pentru Colegiul Economic "F. S. Nitti
Perioada de implementare preconizată
11.02.2015 -
10.12.2015 Total
(Lei) Buget EU
(lei)
86% Buget Naţional
(lei)
12% Contribuţie proprie_Buget Local
(lei)
2%
0 1=2+3+4 2 3 4
2015 1.583.387,98 1.363.341,39 188.378,84 31.667,75
Total: 1.583.387,98 1.363.341,39 188.378,84 31.667,75

(2) Suma de 1.551.720,23 lei necesară pentru derularea proiectului se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, de la CNDIPT Organismul Intermediar POSDRU.


Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4.: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Colegiului Economic "F. S. Nitti" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2015 - 4438 /25.02.2015

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu”, proiect propus de Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, prin adresa nr. 357/17.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-4438 din 19.02.2015, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “ Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu”, proiect depus în calitate de partener 2, din fonduri externe nerambursabile.

În vederea participării în cadrul acestui proiect, Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru aprobarea proiectului, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite. Proiectului se derulează pe o perioadă de 10 luni, cu începere din data de 11.02.2015, până în data de 10.12.2015.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Prin proiectul propus sunt prevăzute şi achiziţii de bunuri şi servicii care vor rămâne în continuare instituţiei de învăţământ.

Proiectul are ca obiectiv general:dezvoltarea de cunoştinţe şi aptitudini necesare în procesul de inserţie pe piaţa muncii pentru cel puţin 1000 de elevi din regiunile NV şi V, prin intermediul firmelor de exerciţiu, acţiuni care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi la îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă..

Obiectivele specifice ale proiectului:

- înfiinţarea şi asigurarea funcţionării a min. 100 firme de exerciţiu (min. 10 pentru fiecare judeţ) şi înrolarea în cadrul acestor firme a cel puţin 1000 de elevi;

FP 53-01, Ver. 1  

 

2

- organizare de evenimente legate de funcţionarea firmelor de exerciţiu şi a legăturii acestora cu mediul real de afaceri;

- furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru min. 1000 de elevi;

- realizarea planificării achiziţiilor şi efectuarea lor, asigurarea resurselor necesare privind implementarea activităţilor proiectului;

- promovare şi informare aferente implementării proiectului

Activităţile proiectului:

- management adecvat pentru asigurarea implementării proiectului;

- elaborarea şi actualizarea planului de achiziţii; elaborarea planului de informare şi publicitate;

- activităţi legate de înfiinţarea firmelor de exerciţiu; asigurarea sprijinului elevilor în desfăşurarea activităţii firmelor de exerciţiu, sprijinirea dezvoltării parteneriatelor între firmele de exerciţiu şi firmele reale în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de şa şcoală la viaţa activă;

- work-shop-uri, evenimente organizate pentru consiliere şi orientare pentru carieră a elevilor, pentru o piaţă a muncii reală, promovarea competitivităţii şi a dorinţei de dezvoltare profesională şi de autonomie decizională; organizarea de stagii de pregătire practică şi de vizite de studiu/excursii tematice pentru realizarea proiectului; realizarea unui ghid de consiliere şi orientare profesională.

Proiectul presupune dotarea cu echipamente IT, achiziţionare de furnituri de birou necesare proiectului; cheltuieli salariale pentru persoanele implicate în proiect pe perioada implementării; activităţi subcontractate/externalizare; promovare; servicii de expertiză financiară şi audit financiar; premii; rezervă de contingenţă; cheltuieli generale de implementare. Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă – Fişa de fundamentare a Proiectului “Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.424.225,76 lei, conform Bugetului proiectului – Anexa 2 la Contractul de finanţare POSDRU/175/2.1/5/150327, cu nr. de înregistrare 2409/10.02.2015, încheiat între CNDIPT OI POSDRU, Bucureşti şi Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar.

Contribuţia Colegiului Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, în calitate de partener 2, este în valoare de 1.583.387,98 lei aşa cum rezultă din Acordul de parteneriat nr. 174/09.02.2015.

Contribuţia nerambursabilă proprie a solicitantului, de 2% din valoarea proiectului, este de 31.667,75 lei care va fi suportată din Bugetul local al Municipiului Timişoara.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2.”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii” Domeniul major de intervenţie DMI 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”; POSDRU/175/2.1/S/150327.

Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepţia cofinanţării de 2% pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat – unităţile de învăţământ. Cofinanţarea de 2% (suma de 31.667,75 lei) este nerambursabilă, şi va fi suportată din Bugetul local al Municipiului Timişoara. Se solicită suma de 1.551.720,23 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma se va recupera de la organismul intermediar –FEN - pe parcursul proiectului fiind prevăzute a fi efectuate 4 cereri de rambursare, în lunile aprilie, iulie, septembrie şi decembrie 2015.

FP 53-01, Ver. 1  

 

3

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara solicită prin adresa cu nr. de ieşire 347/17.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2015 – 4438/19.02.2015, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 1.583.387,98 lei, conform tabelului de mai jos.

Având în vedere cele mai sus menţionate,

Propunem următoarele: 1. aprobarea proiectului “Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu”, în valoare totală de 5.424.225,76 lei, propus de Colegiul Economic “F. S. Nitti” din Timişoara, în calitate de partener, cu finanţare prin POSDRU.

2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 1.583.387,98 lei, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului (realizat/estimat)

Perioada de implementare preconizată

11.02.2015 –

10.12.2015

Total Cheltuieli eligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile

Total Din care TVA

Buget EU Buget de Stat

Buget propriu – Buget Local

Buget propriu Buget propriu

0 1=2+3+4 2 3 4 5 6

2015 1.583.387,98 1.363.341,39 188.378,84 31.667,75

Total: 1.583.387,98 1.363.341,39 188.378,84 31.667,75

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, SECRETAR,

Smaranda HARACICU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR,

Lelica CRIŞAN

Consilier, Mihaela JURCA AVIZAT JURIDIC:

Consilier Juridic,