keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/05.04.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un apartament pentru cabinet stomatologic si un apartament pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate", str. Felix nr. 4/6,Timişoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 119/05.04.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un apartament pentru cabinet stomatologic si un apartament pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate", str. Felix nr. 4/6,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-002437/26.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 30/26.11.2015;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr.72/23.10.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un apartament pentru cabinet stomatologic si un apartament pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate", str. Felix nr. 4/6,Timişoara, având ca beneficiar pe CANDEA ADRIAN CONSTANTIN si sotia CANDEA ALINA OANA, întocmit conform Proiectului nr. 83/2015, realizat de S.C. ARTKRAFT S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+1E, accesul auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari,conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-001726/ 02.07.2015, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.8, spaţii verzi de min. 20.00 % - conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 72/23.10.2015.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat avand suprafaţă masurata de 565 mp (Scf = 550 mp - conform planului vizat OCPI/30.01.2015), este inscris in CF nr. 430781, (CF vechi nr. 100829, top vechi 23223/8/6), nr. top. 430781, teren arabil, intravilan - în Timişoara, str. Felix nr. 4/6, proprietari fiind CANDEA ADRIAN CONSTANTIN si sotia CANDEA ALINA OANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un apartament pentru cabinet stomatologic si un apartament pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate", str. Felix nr. 4/6,Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 01A_Situatie_existenta.pdf

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

DESENAT

83 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

CANDEA ADRIAN-CONSTANTIN TIMISOARA, str. AL. IONEL PERLEA, nr 4, ap 17

IANUARIE 2015

Construire cladire P+1E cu 2 apartamente: un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

public, imprejmuire proprietate TIMISOARA, C.F. 430781

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

20 61

80

482420

Aliniament existent

22 ,55

24,76

22 ,60

25,31

5.2 6

6,9 8 1

,90

5,0 8

5,2 05

5,0 2

5,33

7,22 5

91.44

91.34

91.32

91.39

91.27

91.46

91.43

91.38

91.41

91.25

91.22

91.48

91.57

91.5891.58

91.6491.64

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

C

91.58

C

91.58

C

91.57

91.61

C

91.61

C

91.63

91.44

91.68

C

91.65

91.73

C

91.88

91.73

91.69

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

94.25

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.42

91.42

91.56

91.57

91.69

91.58

91.44

91.44

482320

20 60

80

482320

20 61

00

482320

20 61

20

482320

20 61

40

482320

20 61

60

482320

20 61

80

482320

20 62

00

482340

20 60

80

482340

20 61

00

482340

20 61

20

482340

20 61

40

482340

20 61

60

482340

20 61

80

482340

20 62

00

482360

20 60

80

482360

20 61

00

482360

20 61

20

482360

20 61

40

482360

20 61

60

482360

20 61

80

482360

20 62

00

482380

20 60

80

482380

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

60

482380

20 61

80

482380

20 62

00

482400

20 60

80

482400

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

20 61

60

482400

20 61

80

482400

20 62

00

482420

20 60

80

482420

20 61

00

482420

20 61

20

482420

20 61

40

482420

20 61

60

482420

20 61

80

482440

20 60

80

482440

20 61

00

482440

20 61

20

482440

20 61

40

482440

20 61

60

482440

20 61

80

482440

20 62

00

482460

20 60

80

482460

20 61

00

482460

20 61

20

482460

20 61

40

482460

20 61

60

482460

20 61

80

482460

20 62

00

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

ZV

ZV

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str . F

elix

(as falt

)

Str. Felix(asfalt)

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+3E

Cladire P+E+M

Cladire P+4E

Cladire D+P+E

Cladire P+3E

Cladire P+4E

Bo rdu

ra

91.16

Clinica "Athena"

LEGENDA

P+1

P+2+M

P+1

P+4+M

P+4+M

P+4+M P+1

P+5+Er

P+8

P+7+Er

P+6

P+1

P+4

P+4

P+3+Er

P+5

P+1

Str. Felix

(asfalt)

P+7+M

P+1+M

206130.099482382.3865 206131.484482383.5424 206147.448482396.8723 206131.800482416.0632 206114.143482402.0351 [m] Y

[m] X

Pct. Nr.

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

1

2

3

4

5

Clinica "Athena"

91.16

5 4

3

2

1

Bo rdu

ra

Nr.4/6

Parcare

Parcare

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 62

00

48246020 61

80

48246020 61

60

48246020 61

40

48246020 61

20

48246020 61

00

48246020 60

80

482460

20 62

00

48244020 61

80

48244020 61

60

48244020 61

40

48244020 61

20

48244020 61

00

48244020 60

80

482440

20 62

00

48242020 61

60

48242020 61

40

48242020 61

20

48242020 61

00

48242020 60

80

482420

20 62

00

48240020 61

80

48240020 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

48240020 60

80

482400

20 62

00

48238020 61

80

48238020 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

48238020 60

80

482380

20 62

00

48236020 61

80

48236020 61

60

48236020 61

40

48236020 61

20

48236020 61

00

48236020 60

80

482360

20 62

00

48234020 61

80

48234020 61

60

48234020 61

40

48234020 61

20

48234020 61

00

48234020 60

80

482340

20 62

00

48232020 61

80

48232020 61

60

48232020 61

40

48232020 61

20

48232020 61

00

48232020 60

80

482320

91.44

91.44

91.58

91.69

91.57

91.56

91.42

91.42

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

94.25

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.69

91.73

91.88

C

91.73

91.65

C

91.68

91.44

91.63 C

91.61

C

91.61

91.57 C

91.58

C

91.58 C

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

91.6491.64

91.5891.58

91.57

91.48

91.22 91.25

91.41

91.38

91.43

91.46 91.27

91.39

91.32

91.34

91.44

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

ACCESE PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

PIETONALE SI CAROSABILE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

Aliniament existent

22 ,55

24,76

22 ,60

25,31

5.2 6

6,9 8 1

,90

5,0 2

5,33

7,22 5

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.44

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+E+M

91.16

P+2+MP+1+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ba lco

n

1

2

3

4

5

91.16

5 4

3

2

1

Nr.4/6

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

20 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

91.44

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA BETONATA/ASFALTATA/PAVATA:

0%0 m2

0%0 m2

0%0 m2

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA

1:500 SITUATIA EXISTENTA

01A

P.U.D. - CLADIRE P+1E, TIMISOARA

PLAN Sc. 1:500

PLAN Sc. 1:200

Atasament: 00A_Incadrare_in_teritoriu.pdf

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

DESENAT

83 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

CANDEA ADRIAN-CONSTANTIN TIMISOARA, str. AL. IONEL PERLEA, nr 4, ap 17

IANUARIE 2015

Construire cladire P+1E cu 2 apartamente: un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

public, imprejmuire proprietate TIMISOARA, C.F. 430781

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303

Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

UTR 19

UTR 20

UTR 21

UTR 18

N

TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

--

INCADRARE IN TERITORIU

00A

EXTRAS DIN PUG-UL MUN. TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE Sc. 1:5000

INCADRARE IN PUG-UL MUN. TIMISOARA

P.U.D. - CLADIRE P+1E, TIMISOARA

UTR 21
i ai GHIRODA
REGLEMENTARI E TERITORIULUI
| DUTA gi li VI

Atasament: memoriu_PUD_Candea.pdf

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

1 / 13

MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE 1.1 Date de recunoastere a documentatiei

Denumire proiect: P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL

TIMISOARA

Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana Timisoara, str. Al. Ionel Perlea, nr. 4, ap. 17

Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L. , Timisoara, Str. Ion Barac, nr.16

Amplasament: Mun. Timisoara, str. Felix nr. 4/6, CF nr. 430781

Nr. proiect: 83/2015

Faza: Plan Urbanistic de Detaliu

Data elaborarii: Ianuarie 2015

1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie la nivel de P.U.D. isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru reconversia unui teren situat in municipiul Timisoara. Beneficiarii, Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana, au cumparat terenul cu suprafata din acte de 550 mp. In urma efectuarii masuratorilor topografice de catre PFA Stoia Ovidiu Constantin s-a constatat o suprafata masurata de 565 mp si au fost actualizate datele cadastrale si aprobate OCPI. Proprietarii intentioneaza construirea unei cladiri P+1E cu 2 apartamente, racord la drum public si imprejmuire proprietate si au obtinut in vederea inceperii demersurilor in acest sens Certificatul de Urbanism nr. 4021/24.11.2014 emis de Primaria municipiului Timisoara, prin care se impune intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc conditiile pentru:

 Utilizarea functionala a terenului in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona;  Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

2 / 13

 Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea terenului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. 1.3. Surse documentare Pentru elaborarea acestui PUD s-au studiat urmatoarele documentatii:

 Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara  Ridicare topografica pentru zona studiata.

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. Aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

 H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 Ordinul 2701/2010  RLU  OMS 119/2014  HCL 140/2011privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului in

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei Terenul studiat, aflat in proprietatea beneficiarilor Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana, in suprafata de 565 mp, conform CF nr. 430781 Timisoara, este liber de constructii. 2.2 Incadrarea in localitate Amplasamentul se afla situat in intravilanul municipiului Timisoara, invecinandu-se la:

 sud-vest cu str. Felix, nr. Top. 23223/8/5,  la nord-vest cu nr. Top 23223/2, parcela cu locuinte colective P+3E,  la nord-est cu parcela nr. Top. 23223/8/5/7, teren viran,  iar la sud-vest cu parcela nr. Top. 23223/7, parcela cu cladire cu locuinte colective

P+2E+M. 2.3 Elemente ale cadrului natural

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

3 / 13

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007. Pe amplasament a fost realizat de catre SC CENCONSTRUCT SRL un studiu geotehnic detaliat, inclusiv pentru etapa DTAC, PT-DDE a proiectului.

In urma lucrarilor de investigare geotehnica, s-a constatat ca stratificaţia terenului de fundare conform Fişei forajului F 1 este următoarea:

+0,00 m…-1,00 m – Umpluturi din argile negre cu resturi de materiale de construcții;

- 1,00 m…-3,00 m – Argilă maroniu gălbuie cu rare concrețiuni calcaroase în suprafață, vârtoasă;

- 3,00 m…-5,00 m – Argilă maronie brună, vârtoasă; - 5,00 m…în jos – Stratul continuă. Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77. Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Cota de fundare minimă recomandată pentru realizarea construcției propuse este Df = - 1,10 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de argilă maroniu gălbuie cu rare concrețiuni calcaroase în suprafață, vârtoasă, aflat între cotele -1,00 m ... -3,00 m. 2.4 Circulatia Terenul este accesibil de pe strada Felix, acesta avand in prezent o latime de 5,00 m, fara delimitare concreta intre parte carosabila si trotuar pietonal. 2.5 Ocuparea terenurilor Dupa cum am mentionat si in capitolul “Elemente ale cadrului natural”, terenul studiat este in momentul de fata liber de constructii. 2.6 Echipare edilitara Conform Avizului Unic pentru retele existente nr. 37/16.02.2015, pe strada Felix, in fata terenului studiat sunt retele publice de apa, canalizare, gaz si electricitate. 2.7 Probleme de mediu In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului.

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

4 / 13

2.8. Optiuni ale populatiei Terenul studiat este proprietate privata, constructia ce este propusa a se realiza este rezidentiala si de servicii. Functiunile si activitatile din zona au un caracter nepoluant. Potrivit legii propunerea va fi supusa consultarii populatiei in cadrul procedurilor de informare a populatiei ce vor fi organizate de catre Primaria municipiului Timisoara si prin anunturi publicate in presa locala. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare Obiectivul de investitie ce face subiectul prezentului P.U.D. presupune construirea unei cladiri P+1E pentru cabinet stomatologic si locuinta unifamiliala pe terenul studiat. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, dezvoltarea propusa se incadreaza in zona C – partial zona de locuinte si functiuni complementare si partial zona institutii si servicii publice, cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD si se pot prevedea urmatorii indici urbanistici: - POT maxim pentru zona predominant rezidentială = 40 % si CUT maxim=1,2 pentru clădiri de locuit in regim de maxim 3 niveluri. 3.2 Prevederi ale PUG Conform PUG-ului municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014, amplasamentul face parte din intravilanul localitatii, zona C – zona mixta: partial zona de locuinte si functiuni complementare cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD si partial zona de institutii si servicii publice cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD, afectata de “modernizari de trasee/deschideri de strazi”. Amplasamentul este incadrat in UTR 20.

Conform Regulamentului Local de Urbanism (RLU) arpobat in 2013 si Etapa 3 a noului PUG, revizia 3, terenul este incadrat intr-o zona “Lc – locuinte colective”. Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala colectiva, in partea de nord a terenului fiind amplasate cladiri cu un regim de inaltime P+3E+Er pana la P+7E+Er.

Prezenta documentatie propune amplasarea unei cladiri P+1E pentru cabinet stomatologic si locuinta unifamiliala pe teren, cu toate reglementarile ce decurg din aceasta. Proiectul va fi corelat cu studiile si documentatiile existente, atat cele de urbanism cat si cele geotehnice si de topometrie. De asemenea se vor asigura toate elementele necesare protectiei mediului inconjurator.

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

5 / 13

3.3 Valorificarea cadrului natural Nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatiu verde. 3.4 Modernizarea circulatiei Strada existenta are o latime de 5,00 – 5,20 m. Din parcela din sud-estul amplasamentului studiat a fost trecuta in domeniul public o fasie de 1,80 m cand a fost realizat blocul de locuinte. In aceasta zona strada are o latime de 7,00 m. Nu am gasit in arhiva Primariei Municipiului Timisoara alte planuri urbanistice care sa reglementeze aceasta zona din punct de vedere al circulatiei rutiere cu toate ca majoritatea parcelelor sunt deja construite. Datorita faptului ca pe partea opusa a parcelei studiate exista constructii ridicate pana la limita drumului, nu mai este posibila largirea acestuia pe aceasta parte. Deci singura posibilitate este de a incadra str. Felix in categoria IV de strazi. Elementele geometrice ale strazilor de cat. IV sunt menite sa asigure realziarea traficului local la viteze scazute, in conditii de acces la proprietati limitrofe. Strazile de categoria 4 au latimea minima de 5,00 m, cu o banda de circulatie de 3,00 m si trotuare de 1,00 m amplasate adiacent partii carosabile. Prin P.U.D. propunem trecerea in domeniul public a unei fasii de teren pentru ca strada sa poata avea 7,00 m. Cu toate acestea pentru a se realiza un profil unitar pe toata lungimea strazii va fi necesar ca si din parcela din zona de acces pe strada sa se treaca in domeniul public o fasie de teren, conform planurilor anexate. 3.5. Zonificare functionala – indici urbanistici, bilant teritorial, reglementari Indici urbanistici: Bilantul teritorial conform reglementarilor propuse este urmatorul:

SUPRAFETE – SITUATIA EXISTENTA

TEREN PROPRIETATE CANDEA ADRIAN- CONSTANTIN SI CANDEA ALINA OANA

Mp %

Suprafata totala de teren studiat prin PUD: 565,0 mp 100,00%

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

6 / 13

Suprafata construita la sol: 0 mp 0,00%

Suprafata construita desfasurata: 0 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare: 0 mp 0,00%

Spatii verzi amenajate: 0 mp 0 %

POT/CUT 0 % / 0

SUPRAFETE – PROPUSE PRIN P.U.D.

TEREN PROPRIETATE CANDEA ADRIAN- CONSTANTIN SI CANDEA ALINA OANA

Mp %

Suprafata totala de teren studiat prin PUD: 565,00 mp 100,00%

Teren ce urmeaza a fi trecut in domeniul public: 43,66 mp

Teren ce va ramane proprietate privata: 521,34 mp

Suprafata max. construita la sol: 226,00 mp 40,00%

Suprafata construita desfasurata max. / CUT max.

417,06 mp / 0,8

Suprafata verde min.: 113,00 mp 20,00%

Suprafata betonata/asfaltata/pavata max.: 226,00 mp 40,00%

Reglementari: Prin tema de proiectare stabilita de comun acord cu beneficiarii, se solicita urmatoarele: Amplasarea constructiilor pe parcele In momentul de fata terenul este liber de constructii. Prin aceasta documentatie se propun urmatoarele: a) Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelei se va face respectand urmatoarele conditii:

 Aliniamentul stradal va respecta linia de aliniament a cladirii invecinate  Se va pastra o distanta de 5,00 m fata de limita din spate a parcelei  Se va pastra o distanta de 2,00 m fata de limitele laterale ale parcelei  Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform

normelor de igiena in OMS nr. 119/2014 b) Indicii urbanistici propusi sunt: P.O.T.=max.40% C.U.T.= max. 0,8

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

7 / 13

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc. 3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare Pe strada exista retele edilitare publice, asa cum a fost prezentat la capitolul “Situatie existenta”. Se propune bransarea noilor contructii la retelele de apa, canalizare, gaz si curent electric.

3.7 Protectia mediului Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfasurate in zona. Sursele de poluare vor fi diminuate pana la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform anexei 1 din HG 1076/2004) 1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor; Initatorii prezentului P.U.D. au avut intentia de a elabora un proiect pentru construirea unei cladiri P+1E pentru cabinet stomatologic si locuinta unifamiliala pe terenul studiat. b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele; Prezentul P.U.D. se va integra in P.U.G.-ul municipiului Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii durabile; Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

8 / 13

toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabil ă si contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Prin interventiile propuse prin acest P.U.D. privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii – zona se va transforma din mediu natural în mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afectează sănătatea si creează disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi pe parcele studiata. Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia cînd se construiesc concomitent mai multe locuinţe învecinate. Pentru lucrările de dezafectare si construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu. Apa -se vor verifica, si daca va fi cazul, se vor goli canalele si conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substante lichide si contaminarea pânzei freatice Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în conditii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torentiale -deseurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deseurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deseuri de constructii si demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizatia de demolare -containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din constructii si demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipientilor se va realiza pe o suprafată impermeabilizată si acoperită în vederea evitării levigării continutului în caz de precipitatii. PROTECTIA CALITATII APELOR: Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

9 / 13

107/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. PROTECTIA AERULUI: Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite în timpul constructiei si operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile rutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare. Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca nu se vor desfasura activitati generatoare de zgomot. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI: Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare. In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe platforme amenajate langa fiecare cladire. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

10 / 13

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: Obiectivul propus nu constituie surse de poluare pentru asezari umane sau alte obiective de utilitate publica. GOSPODARIREA DESEURILOR: Deseurile rezultate ca urmare a activitatii desfasurate sunt: - Deseuri menajere si asimilabile celor menajere; - Deseuri de ambalaje; Deseurile menajere (constituite din resturile care provin din consumurile locuitorilor, clientilor si personalului zonelor de agrement si servicii) si cele rezultate din ambalaje sunt colectate in recipienti separati si sunt preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, in conformitate cu Legea nr.27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deseuri. Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE: Conform HG 856-2002 următoarele deseuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, cărămizi, tigle sau contaminate cu substante periculoase -17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase -17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huilă -17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase -17 05 03* pamânt si pietre cu continut de substante periculoase -17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase -17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolări (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase În cazul identificării acestora prin responsabilul de santier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienti în timpul manipulării (stocării) si al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deseurilor

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

11 / 13

din containere în caz de precipitatii -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise si securizate e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor); Conform celor descrise la punctul anterior, gospodarirea deseurilor sau a apelor uzate menajer / pluviale se va realiza in deplina concordanta cu legislatia in vigoare. 2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la: a) probabilitatea , durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse nu vor avea efecte din punct de vedere al protectie mediului. b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul. c) natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor); La toate activitatiile viitoare se vor respecta legislatia de mediu, normele sanitare, normele de protectie a muncii, normele PSI etc, deci riscul este unul obisnuit, fara probleme speciale. e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate); Nu este cazul. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (I) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului in mod intensiv; Amplasamentul studiat nu prezinta caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural. Instalatiile prevazute in proiect vor fi de ultima generatie, cu valori ale emisiilor in atmosfera aflate in limitele prevazute de lege si vor fi omologate.

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

12 / 13

Avand in vedere ca bilantul suprafetelor stabilit prin prezenta documentatie are la baza regulamentele si legislatia de urbanism in vigoare, nu se pune problema folosirii terenului in mod intensiv. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international. Nu este cazul. 3.8. Obiective de utilitate publica Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică). Regimul juridic În planşă sunt analizate terenurile situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul categoriilor de proprietate. In momentul de fata intreaga suprafata studiata, de 565 mp este in proprietatea beneficiarilor Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana. Circulaţia terenurilor Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu este necesar ca o suprafata de 43,66 mp destinaţi extinderii str. Felix să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a statului. 3.9. Protectia Civila Din punct de vedere al protectiei civile se va respecta HG 37 / 2006. Potrivit legii, se vor realiza adaposturi de protectie civila la cladiri care au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta: a) cladiri pentru birouri si activitati administrative; b) cladiri pentru activitati financiar-bancare; c) cladiri pentru afaceri si comert; d) cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta; e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala; f) cladiri pentru activitati industriale si de productie; g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii; h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi; i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii; j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de inaltime mai mare de S+P+4 etaje. 4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P+1E PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiari: Candea Adrian-Constantin si Candea Alina Oana

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

13 / 13

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;  asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute

prin tema  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu

Certificatele de Urbanism care vor fi eliberate pentru construirea obiectivelor propuse vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. Prezentul P.U.D. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara. Intocmit arh. Bianca Luca

Atasament: 04A_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

DESENAT

83 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

CANDEA ADRIAN-CONSTANTIN TIMISOARA, str. AL. IONEL PERLEA, nr 4, ap 17

IANUARIE 2015

Construire cladire P+1E cu 2 apartamente: un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

public, imprejmuire proprietate TIMISOARA, C.F. 430781

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

20 61

80

482420

Aliniament existent 24.80

25.31

22 .55

24.76

22 .60

6.8 85

7.0 0

7.0 0

7.0 0 1

.74

5.2 6

7.0 0

1.8 5

5.1 5

7.0 0

2.0 0

5.0 0

95.62 m 2

43.66 m 2

91.44

91.34

91.32

91.39

91.27

91.46

91.43

91.38

91.41

91.25

91.22

91.48

91.57

91.5891.58

91.6491.64

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

C

91.58

C

91.58

C

91.57

91.61

C

91.61

C

91.63

91.44

91.68

C

91.65

91.73

C

91.88

91.73

91.69

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

94.25

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.42

91.42

91.56

91.57

91.69

91.58

91.44

91.44

482320

20 60

80

482320

20 61

00

482320

20 61

20

482320

20 61

40

482320

20 61

60

482320

20 61

80

482320

20 62

00

482340

20 60

80

482340

20 61

00

482340

20 61

20

482340

20 61

40

482340

20 61

60

482340

20 61

80

482340

20 62

00

482360

20 60

80

482360

20 61

00

482360

20 61

20

482360

20 61

40

482360

20 61

60

482360

20 61

80

482360

20 62

00

482380

20 60

80

482380

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

60

482380

20 61

80

482380

20 62

00

482400

20 60

80

482400

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

20 61

60

482400

20 61

80

482400

20 62

00

482420

20 60

80

482420

20 61

00

482420

20 61

20

482420

20 61

40

482420

20 61

60

482420

20 61

80

482440

20 60

80

482440

20 61

00

482440

20 61

20

482440

20 61

40

482440

20 61

60

482440

20 61

80

482440

20 62

00

482460

20 60

80

482460

20 61

00

482460

20 61

20

482460

20 61

40

482460

20 61

60

482460

20 61

80

482460

20 62

00

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

ZV

ZV

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str . F

elix

(as falt

)

Str. Felix(asfalt)

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+3E

Cladire P+E+M

Cladire P+4E

Cladire D+P+E

Cladire P+3E

Cladire P+4E

Bo rdu

ra

91.16

Clinica "Athena"

LEGENDA

P+1

P+2+M

P+1

P+4+M

P+4+M

P+4+M P+1

P+8

P+6

P+1

P+4

P+4

P+1

Str. Felix

(asfalt)

Str . F

elix

(as falt

)

P+7+M

P+7+Er

P+1+M

206130.099482382.3865 206131.484482383.5424 206147.448482396.8723 206131.800482416.0632 206114.143482402.0351 [m] Y

[m] X

Pct. Nr.

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

P+5+Er

P+3+Er

P+5

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

1

2

3

4

5

Clinica "Athena"

91.16

5 4

3

2

1

Bo rdu

ra

Nr.4/6

Parcare

Parcare

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 62

00

48246020 61

80

48246020 61

60

48246020 61

40

48246020 61

20

48246020 61

00

48246020 60

80

482460

20 62

00

48244020 61

80

48244020 61

60

48244020 61

40

48244020 61

20

48244020 61

00

48244020 60

80

482440

20 62

00

48242020 61

60

48242020 61

40

48242020 61

20

48242020 61

00

48242020 60

80

482420

20 62

00

48240020 61

80

48240020 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

48240020 60

80

482400

20 62

00

48238020 61

80

48238020 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

48238020 60

80

482380

20 62

00

48236020 61

80

48236020 61

60

48236020 61

40

48236020 61

20

48236020 61

00

48236020 60

80

482360

20 62

00

48234020 61

80

48234020 61

60

48234020 61

40

48234020 61

20

48234020 61

00

48234020 60

80

482340

20 62

00

48232020 61

80

48232020 61

60

48232020 61

40

48232020 61

20

48232020 61

00

48232020 60

80

482320

91.44

91.44

91.58

91.69

91.57

91.56

91.42

91.42

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

94.25

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.69

91.73

91.88

C

91.73

91.65

C

91.68

91.44

91.63 C

91.61

C

91.61

91.57 C

91.58

C

91.58 C

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

91.6491.64

91.5891.58

91.57

91.48

91.22 91.25

91.41

91.38

91.43

91.46 91.27

91.39

91.32

91.34

91.44

Aliniament existent 24.80

25.31

22 .55

24.76

22 .60

6.8 85

7.0 0

7.0 0 1

.74

5.2 6

7.0 0

43.66 m 2

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.44

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+E+M

91.16

P+2+MP+1+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ba lco

n

1

2

3

4

5

91.16

5 4

3

2

1

Nr.4/6

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

482400

20 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

482380

91.44

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

TEREN PROPRIETATE PRIVATA STUDIAT PRIN P.U.D.

TEREN CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC

TERENURI CE SE PROPUN A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC PENTRU LARGIREA DRUMULUI PE TOATA LUNGIMEA STRAZII

LEGENDA

TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATI PRIVATE A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2 100%

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

43,66 m2

521,34 m2TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

1:500PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR 04A PLAN Sc. 1:500

PLAN Sc. 1:200

Atasament: 05A_Posibilitati_de_mobilare.pdf

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

DESENAT

83 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

CANDEA ADRIAN-CONSTANTIN TIMISOARA, str. AL. IONEL PERLEA, nr 4, ap 17

IANUARIE 2015

Construire cladire P+1E cu 2 apartamente: un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

public, imprejmuire proprietate TIMISOARA, C.F. 430781

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

91.44

91.34

91.32

91.39

91.27

91.46

91.43

91.38

91.41

91.25

91.22

91.48

91.57

91.5891.58

91.6491.64

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

C

91.58

C

91.58

C

91.57

91.61

C

91.61

C

91.63

91.44

91.68

C

91.65

91.73

C

91.88

91.73

91.69

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

94.25

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.42

91.42

91.56

91.57

91.69

91.58

91.44

91.44

482320

20 60

80

482320

20 61

00

482320

20 61

20

482320

20 61

40

482320

20 61

60

482320

20 61

80

482320

20 62

00

482340

20 60

80

482340

20 61

00

482340

20 61

20

482340

20 61

40

482340

20 61

60

482340

20 61

80

482340

20 62

00

482360

20 60

80

482360

20 61

00

482360

20 61

20

482360

20 61

40

482360

20 61

60

482360

20 61

80

482360

20 62

00

482380

20 60

80

482380

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

60

482380

20 61

80

482380

20 62

00

482400

20 60

80

482400

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

20 61

60

482400

20 61

80

482400

20 62

00

482420

20 60

80

482420

20 61

00

482420

20 61

20

482420

20 61

40

482420

20 61

60

482420

20 61

80

482440

20 60

80

482440

20 61

00

482440

20 61

20

482440

20 61

40

482440

20 61

60

482440

20 61

80

482440

20 62

00

482460

20 60

80

482460

20 61

00

482460

20 61

20

482460

20 61

40

482460

20 61

60

482460

20 61

80

482460

20 62

00

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

ZV

ZV

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str . F

elix

(as falt

)

Str. Felix(asfalt)

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+3E

Cladire P+E+M

Cladire P+4E

Cladire D+P+E

Cladire P+3E

Cladire P+4E

Bo rdu

ra

91.16

Clinica "Athena"

Clinica "Athena"

91.16

5 4

3

2

1

Bo rdu

ra

Nr.4/6

Parcare

Parcare

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 62

00

48246020 61

80

48246020 61

60

48246020 61

40

48246020 61

20

48246020 61

00

48246020 60

80

482460

20 62

00

48244020 61

80

48244020 61

60

48244020 61

40

48244020 61

20

48244020 61

00

48244020 60

80

482440

20 62

00

48242020 61

80

48242020 61

60

48242020 61

40

48242020 61

20

48242020 61

00

48242020 60

80

482420

20 62

00

48240020 61

80

48240020 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

48240020 60

80

482400

20 62

00

48238020 61

80

48238020 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

48238020 60

80

482380

20 62

00

48236020 61

80

48236020 61

60

48236020 61

40

48236020 61

20

48236020 61

00

48236020 60

80

482360

20 62

00

48234020 61

80

48234020 61

60

48234020 61

40

48234020 61

20

48234020 61

00

48234020 60

80

482340

20 62

00

48232020 61

80

48232020 61

60

48232020 61

40

48232020 61

20

48232020 61

00

48232020 60

80

482320

91.44

91.44

91.58

91.69

91.57

91.56

91.42

91.42

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

94.25

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.69

91.73

91.88

C

91.73

91.65

C

91.68

91.44

91.63 C

91.61

C

91.61

91.57 C

91.58

C

91.58 C

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

91.6491.64

91.5891.58

91.57

91.48

91.22 91.25

91.41

91.38

91.43

91.46 91.27

91.39

91.32

91.34

91.44

Aliniament existent

22 .55

24.76

22 .60

25.31

6.9 8

1.9 8

5.0 2

7.0 0

7.0 0 1

.74

5.2 6

6.8 85

7.0 0

5.33

7.22 5

2.00

LEGENDA

P+1

P+2+M

P+1

P+4+M

P+4+M

P+4+M P+1

P+1+M

P+8

P+6

P+1

P+4

P+4

P+1

Str. Felix

(asfalt)

Str . F

elix

(as falt

)

P+7+M

P+7+Er

206130.099482382.3865 206131.484482383.5424 206147.448482396.8723 206131.800482416.0632 206114.143482402.0351 [m] Y

[m] X

Pct. Nr.

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

P+5+Er

P+3+Er

P+5

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

2.00 2.61

3.47

2.55 2.55

2.60 5 2.55

4.83

2.11 5

9.4 15

10 .61

5

2.5 8

5.2 25

15 .33

5

5.2 0

1

2

3

4

5

REGIM DE INALTIME PROPUS - P+1E Hmax = 7.00m

Acces locuinta

Acces

cabinet

stomatologic

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.44

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+E+M

91.16

91.16

5 4

3

2

1

Nr.4/6

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

482400

20 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

482380

91.44

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

Aliniament existent

22 .55

24.76

22 .60

25.31

6.9 8

1.9 8

5.0 2

7.0 0

7.0 0 1

.74

5.2 6

6.8 85

5.33

7.22 5

2.00

P+2+MP+1+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ba lco

n

2.00 2.61

3.47

2.55 2.55

2.60 5 2.55

4.83

2.11 5

9.4 15

10 .61

5

2.5 8

5.2 25

15 .33

5

5.2 0

1

2

3

4

5

REGIM DE INALTIME PROPUS - P+1E Hmax = 7.00m

Acces locuinta

Acces

cabinet

stomatologic

PIETONALE SI CAROSABILE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

ACCES AUTO PROPUS IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA VERDE PROPUSA PE TERENUL STUDIAT

LEGENDA

CONSTRUCTII PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

ALEI, PARCAJE, TERASE PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

PLAN ETAJ PROPUS

PLAN PARTER PROPUS

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA/CUT:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA BETONATA/ASFALTATA/PAVATA:

0%0 m2

0 m2

0%0 m2

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA / CUT:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA BETONATA/ ASFALTATA/PAVATA :

40%226,00 m2

380,00 m2

28,70%162,18 m2

31,30%176,82 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

43,66 m2

521,34 m2TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

/ 0 / 0,67

1:500 POSIBILITATI DE

MOBILARE 05A

P.U.D. - CLADIRE P+1E, TIMISOARA

PLAN Sc. 1:500

PLAN Sc. 1:200

Atasament: 02A_Reglementari_urbanistice.pdf

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

DESENAT

83 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

CANDEA ADRIAN-CONSTANTIN TIMISOARA, str. AL. IONEL PERLEA, nr 4, ap 17

IANUARIE 2015

Construire cladire P+1E cu 2 apartamente: un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

public, imprejmuire proprietate TIMISOARA, C.F. 430781

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

LIMITA DE PROPRIETATE

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

ACCES AUTO PROPUS IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

PIETONALE SI CAROSABILE PROPUSE

LEGENDA

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

Aliniament existent 24.80

25,31

22 ,55

24,76

22 ,60

6,8 85

7,0 0

7,0 0 1

,74

5,2 6

1,9 8

5,0 2

5,33

7,22 5

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.44

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+E+M

91.16

P+2+MP+1+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ba lco

n

5,0 0

2,00

2,00

1

2

3

4

5

91.16

5 4

3

2

1

Nr.4/6

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

20 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

91.44

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

REGIM DE INALTIME PROPUS - P+1E Hmax = 7.00m

20 61

80

482420

Aliniament existent 24.80

25,31

22 ,55

24,76

22 ,60

6,8 85

7,0 0

7,0 0

7,0 0 1

,74

5,2 6

1,9 8

5,0 2

5,33

7,22 5

91.44

91.34

91.32

91.39

91.27

91.46

91.43

91.38

91.41

91.25

91.22

91.48

91.57

91.5891.58

91.6491.64

91.65

91.66

91.64

C

91.67

91.64

91.63

91.63

C

91.63

91.62

91.62

91.52

91.56

90.93

91.56

91.47

G

91.48

91.48

91.43

91.40

91.40

91.30

91.41

91.47

91.43

91.51

C

91.49

91.42

91.31

91.15

91.56

C

91.58

C

91.58

C

91.57

91.61

C

91.61

C

91.63

91.44

91.68

C

91.65

91.73

C

91.88

91.73

91.69

93.40

102.16

107.13

108.97

102.31

98.02

94.25

91.26

91.14

91.39

91.38

91.12

91.41

92.39

91.62

91.40

91.36

91.19

91.21

91.40

91.22

91.29

91.31

91.42

91.42

91.56

91.57

91.69

91.58

91.44

91.44

482320

20 60

80

482320

20 61

00

482320

20 61

20

482320

20 61

40

482320

20 61

60

482320

20 61

80

482320

20 62

00

482340

20 60

80

482340

20 61

00

482340

20 61

20

482340

20 61

40

482340

20 61

60

482340

20 61

80

482340

20 62

00

482360

20 60

80

482360

20 61

00

482360

20 61

20

482360

20 61

40

482360

20 61

60

482360

20 61

80

482360

20 62

00

482380

20 60

80

482380

20 61

00

482380

20 61

20

482380

20 61

40

482380

20 61

60

482380

20 61

80

482380

20 62

00

482400

20 60

80

482400

20 61

00

482400

20 61

20

482400

20 61

40

482400

20 61

60

482400

20 61

80

482400

20 62

00

482420

20 60

80

482420

20 61

00

482420

20 61

20

482420

20 61

40

482420

20 61

60

482420

20 61

80

482440

20 60

80

482440

20 61

00

482440

20 61

20

482440

20 61

40

482440

20 61

60

482440

20 61

80

482440

20 62

00

482460

20 60

80

482460

20 61

00

482460

20 61

20

482460

20 61

40

482460

20 61

60

482460

20 61

80

482460

20 62

00

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

Nr. top. 23223/7

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/8/5

Nr. to

p. 23

22 3/2

ZV

ZV

ZV

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Nr.4/6

Str . F

elix

(as falt

)

Str. Felix(asfalt)

Str. Felix(asfalt)

(dale)

Cladire P+2E+M

Cladire P+3E

Cladire P+E+M

Cladire P+4E

Cladire D+P+E

Cladire P+3E

Cladire P+4E

Bo rdu

ra

91.16

Clinica "Athena"

LEGENDA

P+1

P+2+M

P+1

P+4+M

P+4+M

P+4+M P+1

P+8

P+6

P+1

P+4

P+4

P+1

Str. Felix

(asfalt)

Str . F

elix

(as falt

)

P+7+M

P+7+Er

P+1+M

206130.099482382.3865 206131.484482383.5424 206147.448482396.8723 206131.800482416.0632 206114.143482402.0351 [m] Y

[m] X

Pct. Nr.

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 226/22.04.2008

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

P+5+Er

P+3+Er

P+5

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

ba lco

n

5,0 0

2,00

2,00

1

2

3

4

5

Clinica "Athena"

91.16

5 4

3

2

1

Bo rdu

ra

Nr.4/6

Parcare

Parcare

Parcare

Z

V

Nr. to

p.

23 22

3/2

Nr. top.

23223/8/5

Nr. top. 23223/8/7

Nr. top. 23223/7

Nr. topografic 23223/8/6 Scf=550mp Smas=565mp

20 62

00

48246020 61

80

48246020 61

60

48246020 61

40

48246020 61

20

48246020 61

00

48246020 60

80

482460

20 62

00

48244020 61

80

48244020 61

60

48244020 61

40

48244020 61

20

48244020 61

00

48244020 60

80

482440

20 62

00

48242020 61

60

48242020 61

40

48242020 61

20

48242020 61

00

48242020 60

80

482420

20 62

00

48240020 61

80

48240020 61

60

48240020 61

40

48240020 61

20

48240020 61

00

48240020 60

80

482400

20 62

00

48238020 61

80

48238020 61

60

48238020 61

40

48238020 61

20

48238020 61

00

48238020 60

80

482380

20 62

00

48236020 61

80

48236020 61

60

48236020 61

40

48236020 61

20

48236020 61

00

48236020 60

80

482360

20 62

00

48234020 61

80

48234020 61

60

48234020 61

40

48234020 61

20

48234020 61

00

48234020 60

80

482340

20 62

00

48232020 61

80

48232020 61

60

48232020 61

40

48232020 61

20

48232020 61

00

48232020 60

80

482320

91.44

91.44

91.58

91.69

91.57

91.56

91.42

91.42

91.31

91.29

91.22

91.40

91.21

91.19

91.36

91.40

91.62

92.39

91.41

91.12

91.38

91.39

91.14

91.26

94.25

98.02

102.31

108.97

107.13

102.16

93.40

91.69

91.73

91.88

C

91.73

91.65

C

91.68

91.44

91.63 C

91.61

C

91.61

91.57 C

91.58

C

91.58 C

91.56

91.15

91.31 91.42

91.49

C 91.51

91.43

91.47

91.41

91.30 91.40

91.40

91.43

91.48

91.48

G

91.47

91.56

90.93

91.56 91.52

91.62

91.62

91.63

C

91.63

91.63

91.64

91.67 C

91.64

91.66 91.65

91.6491.64

91.5891.58

91.57

91.48

91.22 91.25

91.41

91.38

91.43

91.46 91.27

91.39

91.32

91.34

91.44

REGIM DE INALTIME PROPUS - P+1E Hmax = 7.00m

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA/CUT:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA BETONATA/ASFALTATA/PAVATA:

0%0 m2

0 m2

0%0 m2

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 565,00 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA MAX./ CUT MAX.:

SUPRAFATA VERDE MIN.:

SUPRAFATA BETONATA/ ASFALTATA/PAVATA MAX.:

40%226,00 m2

417,06 m2

20%113,00 m2

40%226,00 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

43,66 m2

521,34 m2TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

/ 0 / 0,8

1:500 REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

P.U.D. - CLADIRE P+1E, TIMISOARA

PLAN Sc. 1:500

PLAN Sc. 1:200

Atasament: RAPORTUL__INF_SI_CONSULT_PUD_CANDEA_STR_FELIX.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2015-004118/ 05.05.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- Denumire proiect: ”CONSTRUIRE CLADIRE P+1E CU DOUA APARTAMENTE, UN AP. PENTRU CABINET STOMATOLOGIC SI UN AP. PENTRU LOCUINTA UNIFAMILIALA, RACORD LA DRUM PUBLIC, IMPREJMUIRE PROPRIETATE”;

- Amplasament: str. Felix nr. 4/6, Timisoara; - Beneficiari: CANDEA ADRIAN CONSTANTIN si CANDEA ALINA OANA - Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 26.03.2015 – 14.04.2015, la documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi : - Str. Gr. Alexandrescu nr. 176, Bl. T2, sc., A – Asociatia de Proprietari; - Str. Felix nr. 4/4 -- Asociatia de Proprietari; - Str. Felix nr. 4/7 – GRAUR ION;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o persoana. Nu s-au formulat observaţii.

S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, prin adresa inregistrata la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (cam 12) din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, din partea unui numar de trei vecini afectati si care se opun acestei investitii intrucat :

- accesul pe strada Felix este de 5 m, nu exista trotuar decat in dreptul imobilului cu nr. 4/4, nu exista iluminat public, nu exista bucla de intoarcere pentru utilajele I.S.U.

La aceste obiectii din partea vecinilor, proiectantul documentatiei PUD ,,Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate“, str. Felix nr. 6, Timişoara, a răspuns prin adresa inregistrata cu nr. RU2015 – 000156/17.04.2015, si anume:

1. Referitor la ,,latimea strazii Felix“, Strada Felix este incadrata la categoria tehnica IV cu trafic local, care conform normativ, poate avea latimea partii carosabile de 3.00 m, iar adiacent partii carosabile se pot amenaja trotuare cu latimea de 1.00 m sau spatii verzi, ca atare, o latime a strazii de 5.00 m ar fi suficienta. Conform documentatiei PUD ,,Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

public, imprejmuire proprietate“, strada Felix este propusa a avea o latime de 7.00 m, iar locurile de parcare sunt in afara suprafetei de drum, pe parcela beneficiarului.

2. Referitor la accesul autospecialelor ISU, in conformitate cu normativul P118/1999, latimea minima a accesului pentru aceste autovehicule este de 4.20 m, pe aceste strazi de trafic local nefiind necesare platforme de intoarcere.

3. Referitor la suprafata construita/ desfasurata a celor doua apartamente, documentatia fiind la faza de PUD, nu se cunoaste inca cu exactitate suprafetele construite si desfasurate ale celor doua apartamente. Conform documentatiei PUD ,,Construire cladire P+1E cu doua apartamente, un ap. pentru cabinet stomatologic si un ap. pentru locuinta unifamiliala, racord la drum public, imprejmuire proprietate“, sunt prevazute doua locuri de parcare pentru locuinta, si patru locuri de parcare pentru cabinetul stomatologic.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011,

modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CĂDARIU

ŞEF BIROU CONSILIER

Gabriela GHILEZAN Steluta URSU Red/Dact S.U. – 2ex