Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/23.02.2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 108/23.02.2018
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresa nr. SC2018-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017;
Având în vedere Adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş nr.15358/S3 din data de 29.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2018-002096/30.01.2018;
Având în vedere Adresa nr. SC2018 - 002096/12.02.2018 a Direcţiei Poliţiei Locale, Adresa nr. SC2018 - 002096/08.02.2018 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Adresa nr.IF-009385/08.02.2018 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara şi Adresa nr. SC2018 - 002096/08.02.2018 a Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-nei Ţepeligă(Samargi) Liliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI