Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/23.02.2018 privind aprobarea "Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public"

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 107/23.02.2018
privind aprobarea "Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 4169/21.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4169/21.02.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 4169/21.02.2018;
Având în vedere Legea nr. 230 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere Ordinul nr. 5 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei;
Având în vedere Ordinul nr. 93 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă "Contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de
distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public", care constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC E-Distribuţie Banat SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Contract_cadru.pdf

CONTRACT-CADRU privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei

electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 12/20.02.2018.

1. Părţile contractante Între SC E–Distributie Banat SA cu sediul în localitatea Timisoara, judeţul Timis, str. Pestalozzi,

nr. 3 – 5, telefon nr. 0256/405999, fax nr. 0256/436441, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J35/274/04.03.2002, CUI nr. 14490379, cont nr. RO54 CITI 0000 0007 0042 7005 deschis la Banca Citibank Romania SA, reprezentată prin Mario ALLELLA având funcţia de director Regiunea Banat, în calitate de proprietar al sistemului de distribuţie a energiei electrice, denumit în continuare Proprietar, şi:

Unitatea Administrativ Teritoriala Timisoara, judeţul Timis, telefon nr. 0256408437, fax nr. 0256408469, reprezentată prin Nicolae Robu, având funcţia de Primar şi prin Steliana STANCIU având funcţia de Director Direcția Economică, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, denumit în continuare Autoritate locală, denumite în continuare Părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice

aparţinând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul localităţilor: Timisoara conform detaliilor din anexa nr. 1.

3. Durata contractului Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea

serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenţei acesteia, începând cu data prezentului contract .

4. Preţul contractului Folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului de către

Autoritatea locală, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face în mod gratuit. 5. Intrarea în vigoare a contractului Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi. 6. Definiţii Termenii şi expresiile care se regăsesc in acest contract au semnificaţia prezentată în anexa nr. 2 la

prezentul contract. 7. Documentele contractului Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după caz:

a) documentaţia tehnică a sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a sistemului de iluminat public, care va conţine planul cu schema detaliată a reţelei de distribuţie şi a instalaţiilor de iluminat public (anexa nr. 1) cu: Partile nu dispun de documentatia tehnicaintegrala a sistemului de distributie a energiei electrice si a celui de iluminat public si ca at - posturile de transformare, din care se alimentează reţeaua de iluminat public; - retelele electrice de joasa tensiune din care se alimenteaza reteaua de iluminat public - punctele de conectare/deconectare a iluminatului; - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de stâlp, a tipului şi numărului de corpuri, a numărului şi puterii lămpilor etc.; - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale absorbite; b) convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (anexa nr. 3);

c) convenţia de lucrări, cu precizarea tipurilor de lucrări şi a condiţiilor pentru executarea acestora conform normelor. Convenţia se încheie pe baza unei convenţii-cadru propuse de operatorul de distribuţie şi aprobată de autorităţile de reglementare competente; d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare.

8. Puncte de delimitare Punctele de delimitare sunt: 8.1. În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuţia energiei electrice, cât şi pentru iluminatul public, la clemele la care se racordează coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în reţeaua aeriană; clemele şi implicit contactele electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public; 8.2. În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulă în tablourile de distribuţie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la punctele de racord ale cablurilor care le alimentează; în primul caz, şuruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, iar în cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.

9. Drepturile Autorităţii locale 9.1. Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a efectua lucrări operative, revizii tehnice şi reparaţii curente, cum ar fi: - analiza stării tehnice a instalaţiilor; - intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii; - controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.; - demontări de elemente ale sistemului de iluminat public, - intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări; - revizia şi, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lămpi, balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.); - înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de iluminat; - acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.). 9.2. Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, în condiţiile legii, şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. 11 lit. g). 9.3. Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tăierile de modelare a vegetaţiei dacă aceasta afectează funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare; Lucrările se execută cu anunţarea proprietarului.

10. Drepturile Proprietarului Proprietarul are următoarele drepturi, în condiţiile legii: a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia; b) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană, care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenţiei pentru modernizări, revizii, reparaţii şi avarii; c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu gratuit; d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrişare a vegetaţiei şi/sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţă de reţeaua electrică de distribuţie din localitate; e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de către autorităţile publice; f) să solicite despăgubiri Autorităţii locale în cazul în care, ca urmare a unor intervenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în instalaţia acestuia, s-au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului.

11. Obligaţiile Autorităţii locale Autoritatea locală are următoarele obligaţii: a) să asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat şi autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori

economici atestaţi conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic"; b) să respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare, elaborate conform legii; c) să solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme, pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale; d) să asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, funcţionarea selectivă a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuţie a energiei electrice; e) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. f); f) să solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în parte, din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), care necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare şi să execute lucrările numai în baza acestui program; g) să respecte etapele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie, în cazul în care vrea să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, şi să suporte, în condiţiile legii, costurile acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează şi se execută numai cu operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic"; h) să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, braţe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip; i) să încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la pct. 9.1, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare; j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestaţi, pentru realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere/mentenanţă a sistemului de iluminat public, să impună acestora obligaţiile specifice ce derivă din prezentul contract; k) să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării şi valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public; l) să programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesită scoaterea de sub tensiune şi a reţelei de distribuţie a energiei electrice astfel încât, pe cât posibil, acestea să coincidă ca perioadă de execuţie cu lucrările planificate ale Proprietarului şi să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

12. Obligaţiile Proprietarului Proprietarul are următoarele obligaţii: a) să permită, în condiţiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice care îi aparţine pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală; b) să respecte reglementările şi normele generale şi specifice de protecţie şi securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a energiei electrice; c) să ia măsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale, la cererea acesteia; d) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Autorităţii locale situate în aval de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. e); e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), ce se execută în instalaţia Autorităţii locale, dar necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare; f) să încheie cu Autoritatea locală o convenţie de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare.

13. Norme Activităţile de exploatare şi de mentenanţă a sistemului de distribuţie a energiei electrice, respectiv a

sistemului de iluminat public se fac de către Părţi, cu respectarea normelor. 14. Forţa majoră

14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 14.2. Forţa majoră exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 14.3. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi, complet, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către Camera de Comerţ şi Industrie. 14.4. Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 14.5. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi contractante prin faptul necomunicării. 14.6. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora

15. Modificarea contractului 15.1. Contractul se modifică în situaţiile în care intervin modificări sau extinderi în instalaţiile menţionate în anexa nr. 1. 15.2. Modificarea contractului se face prin acte adiţionale în care se menţionează modificările intervenite în anexa nr. 1 şi prin actualizarea acesteia.

16. Rezilierea contractului 16.1. Contractul se reziliază, după caz: a) la cererea Autorităţii locale, în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu infrastructură proprie; b) prin acordul părţilor 16.2. Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuţie a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suportă, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar, conform legii.

17. Plata de daune Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către

una dintre Părţi dă dreptul Părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 18. Soluţionarea litigiilor

18.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părţile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, Părţile îşi vor îndeplini în continu are obligaţiile care le revin conform prezentului contract.

19. Limba care guvernează contractul. Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări. 20.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 20.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

21. Legea aplicabilă contractului. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22. Dispoziţii finale 22.1. În cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice, finanţată în condiţiile legii, sau al reconstrucţiei celui existent, Părţile vor stabili, de comun acord, dacă aceasta va fi folosită şi pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei părţilor. 22.2. În cazul în care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferentă sistemului de distribuţie care nu mai este necesară acestuia, poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la valoarea neamortizată a infrastructurii disponibilizate. 22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţială, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. 22.4. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării. 22.5. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele Părţi. 22.6. Propunerea de contract se iniţiază de către Autoritatea locală şi se transmite Proprietarului. După completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autorităţii locale propunerea de contract. 22.7. Operatorii de distribuţie vor elabora şi transmite spre aprobare propuneri pentru convenţia-cadru prevăzută la pct. 7 lit. c) a prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ............... în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea locală.

Proprietar: Autoritatea locala: E-Distributie Banat UAT Timisoara Director Regiune Banat: Primar: Mario ALLELLA Nicolae ROBU Inginer Sef Zona mt jt Timisoara: Director Direcția Economică: Adrian POP Steliana STANCIU

Director Direcția Edilitară:

Culiță CHIȘ

Șef Serviciu Juridic:

Caius Șuli

ANEXA Nr. 1: Lista retelelor electrice de joasa tensiune LEA 0,4 kV aflate in proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in zona din intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Timișoara, jud. Timis.

Numar inventar

Nr. Mijloc fix

Descriere mijloc fix

Observatii

2222600 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222601 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222602 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222603 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222604 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222605 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222606 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222607 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2222608 LEA J.T. Timisoara Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005. Conductoare neizolate Al 35 mmp, 50 mmp si TYIR

2202176 LES J.T. I.P. Timisoara

LES 0,4 kV de tipul ACYAbY + Cutii Iluminat

Lista posturilor de transformare aflate in proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Timisoara, jud. Timis

Numar inventar

Nr. Mijloc fix Descriere mijloc fix Observatii

2230079 P1150 JIUL 2230080 P1056 Maniu Iuliu 2230138 T 41740 SFANTUL IOAN 3340813 T 41724 Vladimirescu Tudor 3340912 T 41717 Vladimirescu Tudor 3337966 P1072 DIN P 1122 Bolintineanu Dimitrie 3340815 T 41726 Dragalina Ion, general 2232046 P11071 Titulescu Nicolae 3340813 T 41724 Vladimirescu Tudor 2232046 P11071 Titulescu Nicolae 2232046 P11071 Titulescu Nicolae 3340912 T 41717 Vladimirescu Tudor 3303110 P1055 Titulescu Nicolae 3340875 T 41733 Dragalina Ion, general 3340876 T 41734 Dragalina Ion, general

3331065 P1054 Republicii 2230086 P1204 NUFAR 2232046 P11071 Titulescu Nicolae 2232046 P11071 Titulescu Nicolae 2230080 P1056 Vladimirescu Tudor

3340884 T 41738 MANGALIA 3340164 T 31781 LACULUI 3340165 T 31782 Cutezatorilor 3302092 T 21706 LACULUI 3300641 T 21708 CITADELEI 3340422 T 21715 BRAN 3340170 T 31787 Poienitei 3340171 T 31788 Poiana Ruscai 3340166 T 31783 VEGETATIEI 2230301 T 51876 PRAHOVA 2231113 T 51802 Sagului 3340144 T 31769 IRIS 3340872 T 41743 16 Decembrie 1989 2230104 T 11721 POLONA 2230106 T 11753 POLONA

T 11743 POLONA 3336892 P1315 Barac Ioan 2231226 P11069 DAN PAVEL 3301508 T 11778 SLAVICI ION 3340408 T 11781 VALIUG 3340480 T 11734 PODGORIEI 2230094 T 1707 Sagului 3340159 T 31776 Sagului

3340161 T 31778 MUSICESCU GAVRIL 3340174 T 31791 Sirianu Rusu 2231111 T 51801 16 Decembrie 1989 3340142 T 31772 Constantin Brancoveanu 3334112 T 1774 Dobrogeanu Gherea Constantin 3335373 T 1767 BUJORILOR 3339750 T 1775 CHISODEI 3336448 T 1768 SECERII 3340449 T 31735 STEAUA 3302577 T 31730 STEAUA 2224265 T 41786 Sagului 3340084 T 31758 Sagului 3336859 T 1765 BUJORILOR 3334101 T 1773 ALUNIS 2229785 T 51723 MUSICESCU GAVRIL 3340080 T 31756 MUSICESCU GAVRIL 3340082 T 31755 MUSICESCU GAVRIL 3340092 T 31760 ZARAND 2230125 T 31752 IRIS

3302470 T 11796 STEFAN CEL MARE 2230045 T 51739 Badea Cartan 3302454 T 31711 MATASARILOR 3331085 P1121 MISTRAL FREDERIC 3339245 T 11725 Munteanu Marius 2230062 T 51748 Kodaly Zoltan 3302454 T 31711 DOROBANTILOR 3302381 P11011 ABRUD

3302551 T 31706 NOUA 3302367 T 21735 DEMETRIADE ARISTIDE 3300610 P1346 LORENA 3331074 P1074 GENEVA 2230050 T 51742 Samuil Micu Clain 2230041 T 51736 INFRATIRII 3334034 P1189 LUCACIU VASILE 3302464 P11025 LUCACIU VASILE

P11070 Ionescu Take 2229623 T 51700 DOROBANTILOR

41000003518 T 51940 Marasti 3331064 P 1160 Ionescu Take 2230043 T 51740 Ionescu Take 2229925 T 51729 CAMPULUI 3339363 T 11715 Serbanescu Alexandru 3301751 T 11785 TIGRULUI 2229927 T 51730 CAMPULUI 3338059 T 1798 Gheorghe Magheru, general 3338350 T 1790 CANALUL BEGA 2229927 T 51730 CAMPULUI 3302456 T 31712 SAGUNA ANDREI

2232099 T 51871 DROPIEI

T 51916 Ionescu Take 2230132 T 41703 LAZAR GHEORGHE 3341053 P1287 CIRCUMVALATIUNII 2230131 T 41702 Mendeleev D. Ivanovici 2230131 T 41702 Mendeleev D. Ivanovici 2230131 T 41702 Mendeleev D. Ivanovici

41000003500 T 51952 CIRCUMVALATIUNII 2230130 T 41700 Sfantul Nicolae 3340806 T 41709 DAN CAPITAN 3340810 T 41713 Alexandru Lapusneanu

41000004699 P1022 DEMETRIADE ARISTIDE 3340808 T 41711 DUNAREA 3340096 T 31767 DUNAREA 3334143 T 1721 Rosetti C. A. 3334143 T 1721 Rosetti C. A. 3337641 T 1712 Rosetti C. A. 2231839 T 51890 Dobosan Moise 3334135 T 1716 ALEXANDRESCU GRIGORE 3337651 T 1739 CLOSCA

41000003516 T 51941 LAZAR GHEORGHE 3301746 T 21738 CRISAN 3301748 T 1734 BASARABIA 3337650 T 1740 VRANCEA 3301745 T 21741 Plavosin Ioan 3302460 T 31721 MIRCEA CEL BATRAN 3301745 T 21741 MIRCEA CEL BATRAN

T 41714 BALTA VERDE 2231839 T 51890 RARAU 2230119 T 31745 BUREBISTA 2230246 T 51760 Balea Ovidiu, locotenent 3339269 P1340 LAZAR GHEORGHE

T 51893 BARZAVA 3302271 P1196 CIRCUMVALATIUNII 3302418 P11010 LAZAR GHEORGHE 2230118 T 31744 CIRCUMVALATIUNII

2230120 T 31746 TIMIS 2230133 T 41704 LABIRINT

3337403 P1010 3 AUGUST 1919 2229625 T 51703 Marasti

T 52039 Sfantu Gheorghe 2229626 T 51708 TELBISZ CAROL 2232074 T51858 Revolutiei 1989 2232074 T51858 Revolutiei 1989 3341093 T 51780 Huniade Iancu

41000003508 T 51948 MARASESTI 2223703 T 51777 Victoriei 2230703 T 51773 Eminescu Mihail 3331112 P1197 Predeal 2230685 T 51775 Regele Ferdinand I 2230685 T 51775 Loga C. D. 2230681 T 51778 Lenau Nikolaus 2231265 T 51823 ROZELOR 2232070 T 51877 Beethoven Ludwig Van 2230697 T 51784 Nemoianu Iosif, doctor 2232065 T 51855 Goldis Vasile 2232072 T 51857 Revolutiei 1989 2232063 T 51853 TEPES VODA 2224202 T 51705 Unirii

3337403 P1010 STEFAN CEL MARE 2230080 P1056 Motohon Silviu, martir 3301572 T 21771 PROGRESUL 3302330 T 21792 Ionescu de la Brad Ion 3302113 T 21787 Ionescu de la Brad Ion 3302466 T 31709 STUPARILOR 3302466 T 31709 STUPARILOR 3340394 T 11761 MACELARIU HORIA 3334114 T 1754 Bocu Sever 3334114 T 1754 Ionescu de la Brad Ion 3340428 T 21727 RASARITULUI 3333291 P 1104 ABRUD 3339918 T 21730 Carpin Dan, martir 3300642 T 21722 Radulet Remus, academician 2230099 T 1792 Aradului 3301580 T 21764 CUGIR 2230123 T 31749 TORONTALULUI 2230111 T 31716 BUCOVINEI 3302452 T 31718 BUCOVINEI 3340397 T 11767 INCULET ION 3300193 T 11769 SOROCA 3302381 P11011 ABRUD 3340399 T 11771 INVATATORULUI 2230115 T 31741 Aradului 2230113 T 31739 Aradului 2229628 T 51722 FELIX 2229884 T 51731 Aradului 3302082 T 21753 CALAN 3302090 T 21757 DEJ

41000016028 T 51904 Hulubei Horia 41000015898 T 51919 ARMONIEI

2231802 T 51835 Ivanescu Gheorghe 2223970 T 31797 TORONTALULUI

3337648 T 1730 TORONTALULUI 3338467 T 1758 DEMETRIADE ARISTIDE 3334125 T 1755 ALBINELOR 3340095 T 31764 DIVIZIA 9 CAVALERIE 3340404 T 11775 Bocu Sever 3300630 T 11756 LEANDRULUI

2232078 T51860 Pestalozzi Iohan Heinrich

T 51955 CRAIOVA 2229951 T 51825 EROILOR DE LA TISA 2231041 T 51821 JORA MIHAIL 2231053 T 51807 PUTNA 2231055 T 51806 CLUJ 2231033 T 51817 Parvan Vasile 2231051 T 51808 Mihai Viteazul 2230705 T 51774 Mihai Viteazul 2230136 T 41719 Plevnei

T 51903 Mocioni Alexandru 41000003520 T 51896 Parvan Vasile

2230080 P1056 Maniu Iuliu 3302448 T 31700 ROMULUS 3302448 T 31700 ROMULUS 2232093 T 51868 CORBULUI

T 51960 Dragomir George, protopop 2232108 T 51875 AXENTE SEVER 3340138 T 31770 HEBE 3340140 T 31773 Constantin Brancoveanu 3340082 T 31755 MUSICESCU GAVRIL 2230137 T 41728 DIMINETII 3337418 P 1379 SALCEANU CORNELIA 2231851 T 51886 MURES 3338205 T 11707 MILLO MATEI 3340821 T 41722 DOJA GHEORGHE 2231274 T 51827 Szekely Laszlo, arhitect

T 41793 MUSICESCU GAVRIL 2231804 T 51886 MURES 3334157 T 1702 Imbroane Avram

41000003520 T 51896 Parvan Vasile P11058 MEHADIA

2230705 T 51774 Mihai Viteazul 2230045 T 51739 Penes Curcanul 3302454 T 31711 UZINEI 3303109 P1053 Guttenbrunn Adam Muller

41000003555 T 51864 CARAS 3303129 P1025 EROILOR DE LA TISA

T 51975 BRADUL 2232089 T 51869 F.C. Ripensia 2231061 T 51804 RETEZAT

2230108 T 21760 Sepia 3339584 P 1359 Dositej Obradovici 3302303 T 11795 Juganaru Dumitru, martir 3340919 T 41748 MARTIRILOR 1989 3300922 T 21783 Vega 3300638 T 21704 OGLINZILOR 3300637 T 21703 ASTRILOR 3300478 T 11780 Azurului 3300478 T 11780 Azurului

3300478 T 11780 Azurului 3300918 T 21781 Balmus Vasile, martir 3338421 P1392 Garjoaba Constantin, martir 3340407 T 11779 ICAR 3302104 T 21752 URANUS 3302105 T 21751 Istvan Andrei, martir 3338205 T 11707 Cocea Nicolaie D. 3338044 P1230 CHIMISTILOR 3331139 P1115 Buziasului 3303115 P1024 STEFAN CEL MARE 3339683 P1397 PANN ANTON 3338420 P1393 BRAILOIU CONSTANTIN 3301575 T 21784 Sudului

T 51957 Adamachi Vasile T 41792 TOSCA

3338205 T 11707 Urseni 3339581 P1373 ATOMULUI 3340432 T 21733 Balmus Vasile, martir 3334109 T 11704 AZALEELOR 3340464 T 21700 ORION 3340407 T 11779 Sudului 3337721 T 11705 Stoica Nicolae de Hateg

T 51983 Muresan Ioan, doctor T 51983 Muresan Ioan, doctor T 51980 Ciopec Marius, martir

3339273 P1348 CINTULUI 3339275 P 1353 Iliesu Nicolae 3301182 P1349 Iliesu Nicolae

3340805 T41708 GHIOCEILOR 3337648 T1730 BUCOVINEI

P11004 GARII

2230131 T 41702 SALCIEI 2230060 T 51744 Barnutiu Simion 2229607 T 51709 Huniade Iancu 2232063 T 51853 EUGENIU DE SAVOYA 3340813 T 41724 Vladimirescu Tudor 3340894 T 41745 Deleanu Ion Budai

P 11076 NEGRUZZI COSTACHE 2229607 T 51709 Huniade Iancu

Lista punctelor de aprindere – stingere a iluminatului public aflate in proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Timișoara, jud. Timis

Sursa de alimentare – Post trafo Descriere Cantitate (buc.) P1150 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1056 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41740 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41724 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41717 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1072 DIN P 1122 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41726 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11071 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41724 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11071 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11071 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

T 41717 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1055 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41733 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41734 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1054 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1204 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11071 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11071 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1056 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 1 T 41738 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31781 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31782 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21706 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21708 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21715 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31787 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31788 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31783 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51876 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51802 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31769 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41743 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11721 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11753 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11743 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1315 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11069 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11778 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11781 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11734 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1707 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31776 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31778 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31791 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51801 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31772 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1774 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1767 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1775 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1768 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31735 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41786 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31758 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1765 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1773 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51723 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31756 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31755 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31760 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31752 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11796 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51739 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31711 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1121 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

T 11725 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51748 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31711 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11011 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31706 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21735 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1346 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1074 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51742 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51736 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1189 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11025 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11070 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51700 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51940 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 1160 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51740 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51729 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11715 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11785 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1798 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1790 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31712 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51871 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51916 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41703 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1287 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41702 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41702 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41702 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51952 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41700 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41709 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41713 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1022 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41711 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31767 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1721 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1721 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1712 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51890 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1716 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1739 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51941 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21738 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1734 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1740 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21741 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31721 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21741 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41714 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51890 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31745 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51760 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1340 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

T 51893 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1196 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11010 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31744 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31746 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41704 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1010 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51703 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 52039 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51708 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T51858 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T51858 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51780 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51948 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51777 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51773 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1197 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51775 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51775 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51778 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51823 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51877 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51784 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51855 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51857 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51853 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51705 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1010 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1056 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21771 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21792 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21787 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31709 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31709 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11761 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1754 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1754 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21727 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 1104 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21722 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1792 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21764 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31749 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31716 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31718 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11767 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11769 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11011 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11771 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31741 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31739 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51722 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51731 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21753 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21757 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

T 51904 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51919 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51835 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31797 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1758 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1755 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31764 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11775 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11756 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T51860 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51955 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51825 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51821 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51807 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51806 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51817 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51808 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51774 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41719 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51903 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51896 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1056 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31700 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31700 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51868 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51960 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51875 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31770 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31773 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31755 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41728 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 1379 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51886 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11707 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41722 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51827 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41793 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51886 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 1702 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51896 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11058 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51774 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51739 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 31711 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1053 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51864 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1025 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51975 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51869 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51804 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21760 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 1359 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11795 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41748 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21783 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

T 21704 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21703 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11780 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11780 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11780 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21781 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1392 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11779 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21752 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21751 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11707 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1230 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1115 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1024 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1397 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1393 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21784 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51957 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41792 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11707 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1373 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21733 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11704 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 21700 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11779 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 11705 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51983 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51983 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51980 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1348 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 1353 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P1349 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T41708 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T1730 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P11004 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41702 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51744 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51709 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51853 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41724 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 41745 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 P 11076 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1 T 51709 Punct de aprindere – stingere iluminat public 1

Lista instalatiilor (bunurilor) de iluminat aflate in proprietatea Autoritatii locale si amplasate in intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Timișoara, jud. Timis

Locatia Descriere Situatia coexistentei: iluminat public exclusiv / iluminat public in comun cu distributia

Timisoara Proprietar: Autoritatea locala: E-Distributie Banat UAT Timisoara Director Regiune Banat: Primar: Mario ALLELLA Nicolae ROBU Inginer Sef Zona mt jt Timisoara: Director Direcția Economică: Adrian POP Steliana Stanciu

Director Direcția Edilitară:

Culiță CHIȘ

Șef Serviciu Juridic:

Caius Șuli

ANEXA Nr. 2: DEFINIŢII Amonte, aval Noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile sistemului de

distribuţie a energiei electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public Atestat Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor

economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acordă o permisiune unui operator economic, persoană juridică, pentru desfăşurarea de activităţi de proiectare sau executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional

Autorităţi de reglementare competente

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Aviz tehnic de racordare Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului

Balast Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară

Convenţie de exploatare Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie (distribuitor) şi un utilizator al reţelei de distribuţie, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente/deranjamente etc.

Corp de iluminat Aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină

Daune Prejudicii suferite de una sau ambele părţi semnatare ale contractului Daune interese compensatorii Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau pentru executarea

necorespunzătoare a obligaţiei contractuale Daune interese moratorii Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale Forţă majoră Un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi

Igniter Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor

Licenţă Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică

Lucrări operative Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor

Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate

Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementări, prescripţii energetice, instrucţiuni, hotărâri şi alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale

Operator de distribuţie Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice

Operator de iluminat public Persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public

Punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice reprezintă punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public

Reparaţii curente Ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

Reţea electrica de distribuţie (RED)

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv

Revizii tehnice Ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea,

curăţirea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată

Serviciul de iluminat public Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public

Sistem de distribuţie a energiei electrice

Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică

Sistem de iluminat public Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepţia acelora dintre elementele care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice

Sursă de lumină/lampă Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Conform art.4 alin.2 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public în situația în care sistemul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

Prin Ordinul nr.5 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Ordinul nr 93 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală s-a aprobat Contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL EMSUP BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII SC 2018 – _______ din ______________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Conform art.4 alin.2 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public în situația în care sistemul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

Prin Ordinul nr.5 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Ordinul nr 93 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală s-a aprobat Contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF SERVICIU, Culiță CHIȘ Ioan ZUBAȘCU