keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea...

Consiliul Local Timișoara

49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"

03.08.2016

... aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...
... operatorului regional AQUATIM SA Timişoara; Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA...

Consiliul Local Timișoara

4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.06.2016

Consiliul Local Timișoara

50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice...
... centralizat pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-3675/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

51/01.03.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

01.03.2016

... COJOCARI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/16.02..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de...
... URGENTA TIMISOARA Str,Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr. Paturi - 1024 Mex e. 10) fa ICC w 5 / 01-93. Zet CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de stat valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

..., reprezentand 89.254 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2013; 2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 prin directionarea...
... investitiilor in statii de compostare si tratare, reprezentand 115.719 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2016 Ambalaje si deseuri de ambalaje 2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a...

Consiliul Local Timișoara

41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

02.02.2016

... disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2016 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2016. Aceste fonduri au fost prevăzute de către Direcţia Comunicare in propunerea de buget pe anul 2016. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015

29.07.2016

... modificarile si completarile ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 207/2015 privind Codul de...
... 2016, facilitatea reglementata in Anexa la prezenta, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 si care au fost depuse la...

Consiliul Local Timișoara

42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

29.07.2016

.... C.D.Loga, nr. 1 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL ns 5 icolae Robu Nr. 48 os 2016 REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „D.A.LI. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

... urbanism şi amenajare a teritoriului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001...

Consiliul Local Timișoara

202/10.05.2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

10.05.2016

... este în logica firească a lucrurilor ca manageriatul acestei instituţii să fie continuat de domnul Lucian Vărşăndan. Georgeta Medinschi : (poz scenograf, Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara Timișoara -8 Aprilie 2016 Raport de evaluare În...
... programele propuse pentru perioada 2016-2018 sunt bine structurate şi orientate,acoperând necesităţile culturale ale Timişoarei.Consider că în viitor trebuie să se acţioneze mai mult împreună cu celelalte instituţii culturale din Timişoara,cu...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

...% în capitalul propriu al Companiei Locale de Terraoficare Calterm SA (“Compania”) la 31 iulie 2016, pregătită in scopul unel majorari a capitalului. Nicio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii său sfera de cuprindere a...
... capital constituie ajutor de stat în sensul art 87 (1) al Tratatului de functionare al Uniunii Europene. Sfera de cuprindere a lucrarii a fost stabilita prin contractul încheiat intre parti in data de 29 august 2016, Suma cu care Societatea poate...

Consiliul Local Timișoara

205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

28.11.2016

.../21.11.2016 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local; Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1897/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-027022/03.11.2016; Având în vedere adresa...
... Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1943/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-028131/17.11.2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001...

Consiliul Local Timișoara

206/27.05.2016 privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 435983-C1 Timişoara, nr. top. 18973, situat în Timişoara, str. Rosetti nr.14

27.05.2016

... Nicolae, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 186597/28.10.2015; Având în vedere Adresa cu nr. CT 2016-2181 din 25.04.2016, a Serviciului Administrare Fond Funciar; Având în vedere Adresa cu nr. CT 2016-2181 din 25.04.2016, a Biroului Clădiri; Având în...
... vedere Adresa nr. CT 2016-2181 din 26.04.2016, a Serviciului Juridic, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată; Având în vedere prevederile art.132...