keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

63/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro

01.03.2016

... public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 05.02. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că SAD 4/B ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce...

Consiliul Local Timișoara

64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

09.09.2016

...; Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF 2016-076855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara; Având în...
... prezentate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara. Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 –18910/01.08..2016...

Consiliul Local Timișoara

65/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro

01.03.2016

...- 002891 din 08.02 .2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 002891 din 08.02. 2016,Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă...

Consiliul Local Timișoara

65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara

09.09.2016

... TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 21275 /31.08..2016 Atasament: anexa_spital.pdf a EEE -INIC DE URGENTA APROBAT JIS TURCANU" TIMISOARA PRIMARIA TIMISOARA R - Nicolae Robu STAT DE FUNCTII valabil cu data de 01.07.2016 Denumirea functiei conf. Legii Numele si...

Consiliul Local Timișoara

66/09.09.2016 privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

09.09.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-21544/05.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

67/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro

09.09.2016

... nr.SC 2016- 019542 din 09.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou. Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea...

Consiliul Local Timișoara

40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în...
... socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 03/07.01.2016 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016

29.07.2016

... ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare. Prin Hotărârea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 a fost...

Consiliul Local Timișoara

41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

02.02.2016

... disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2016 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2016. Aceste fonduri au fost prevăzute de către Direcţia Comunicare in propunerea de buget pe anul 2016. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015

29.07.2016

... modificarile si completarile ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 207/2015 privind Codul de...
... 2016, facilitatea reglementata in Anexa la prezenta, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 si care au fost depuse la...

Consiliul Local Timișoara

42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

29.07.2016

.... C.D.Loga, nr. 1 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL ns 5 icolae Robu Nr. 48 os 2016 REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „D.A.LI. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

02.02.2016

... evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2016. Cod FO 53-01 versiunea 2 Lista de priorităţi reprezintă unul dintre documentele în baza căruia se face repartizarea efectivă a locuinţelor şi...

Consiliul Local Timișoara

37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

29.07.2016

... Municipiului Timişoara; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri; Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663...
... documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016; Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879...

Consiliul Local Timișoara

38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8

29.07.2016

...% - Anexa 1 la referat şi 1% - Anexa 2 la referat; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2016 şi Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind...
... obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale. Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la art.I pct.12 alin 11, pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, chiria se...

Consiliul Local Timișoara

39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

29.07.2016

... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi...
... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată; PROPUNEM: 1. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind participarea...