keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

24.12.2015

...: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici 24.12.2015 Hotararea Consiliului Local 580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului...
... eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare...
... proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015...

Consiliul Local Timișoara

504/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara

20.11.2015

... birouri Continental – Timisoara, str. Siemens nr. 1 2 3. Domeniul de aplicare Prezentul RLU se va aplica de catre: − Initiator / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectelor de investitie...
... la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectelor de investitie, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice; − Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

... Dotari Directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00) Dotări Primărie 2.067,53 19,99 aooj 000| 0,00 0,00 0.00) 2.067,53 c. Cheituieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor...
.... Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT Eficientizare energetica...

Consiliul Local Timișoara

429/16.10.2015 privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

16.10.2015

... Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, rezultă faptul că, pentru finanţarea costurilor eligibile aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul...
... Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"

16.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei...
...)" 16.10.2015 Hotararea Consiliului Local 427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei...

Consiliul Local Timișoara

420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

16.10.2015

... iluminat public; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.220/08.05.2015 - privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara" Având în vedere Raportul de avizare a Studiului...
... iluminat public din Municipiul Timişoara. Deoarece contractele ce urmează a fi atribuite presupun realizarea de lucrări de investiţii, la baza elaborării studiului de fundamentare a stat „Studiul de fezabilitate privind concesionarea sistemului de...

Consiliul Local Timișoara

418/16.10.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara

16.10.2015

... serviciului de iluminat public Zona Nord şi Sud prin Referatul de Necesitate şi Oportunitate privind includerea în programul de investiţii a Studiului de Fezabilitate nr. SC2014- 1316/21.01.2014 pentru obiectivul Concesionare Serviciul de Iluminat...
... Public în Municipiul Timişoara Zona Nord şi Sud. În urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică s-a încheiat contractul nr. 339/30.12.2014 având ca obiect servicii de întocmire a Studiului de Fezabilitate, Oportunitate şi Caiet de Sarcini...

Consiliul Local Timișoara

409/16.10.2015 privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului şi terenul aferent

16.10.2015

... „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” au întocmit Studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, recepţionate cu procesul verbal de recepţie nr. 14265/26.11.2012 şi a fost obţinut Avizul favorabil nr. 10/12.08.2015 al Consiliului...
... Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale – faza studiul de fezabilitate - cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici, solicitând prelungirea termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

...| 2.485,53 Dotari directia Fiscala 463,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 483,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si...
... 0,00 0,00 0,00 240,45 Dotari invatamant prescolar 240.45 000| 0,00 000| 000| 000) 000| 240,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...

Consiliul Local Timișoara

398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca...
..., nr. 5 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa...

Consiliul Local Timișoara

392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării...
... disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara" 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de...
... şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea...

Consiliul Local Timișoara

373/22.09.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413 din 04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire

22.09.2015

... Art6 Concedentul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent activității delepate; ! c) de a refuza, în condiții temeinic motivate şi...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

... directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,09 000) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

357/31.07.2015 privind aprobarea demarării procedurilor de demolare a imobilului situat în str. C-tin Prezan nr. 85/A-B, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara

31.07.2015

... probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere b-dul Sudului"; Având în vedere...
... Hotărârea Consiliului Local nr.152/27.04.2010 - pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, "Modernizare şi extindere b-dul Sudului"; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

...| 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | 1.061,56 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,56) 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.061,56 Sistem infogeografic de...
... Gradinita PP14, str. Odobescu nr, 56 b, Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii...

Consiliul Local Timișoara

346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul...

Consiliul Local Timișoara

345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor...
... modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit...

Consiliul Local Timișoara

315/09.07.2015 privind Acordul de principiu pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ,,Politehnica" Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

09.07.2015

... parte din laboratoarele de specialitate ale UPT - care vor fi identificate ulterior - (activitate didactică formativă conexă Institutului), ca parte integrantă a Institutului. Va pune la dispoziţie Studiul de fezabilitate pentru investiția "Institutul de...
... activitați in ITS). În cadrul acestui concept al mobilităţii urbane prin HCL nr. 484/18.12.2007, privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de...

Consiliul Local Timișoara

309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc

09.07.2015

... Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere B-dul Sudului"; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.152/27.04.2010 pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... nici o responsabilit asemenea condiţii sau pentru iner iilor d A ACTE: obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; _ _ n E n studii geotehnice ale terenului în cauza, considerând datele puse la...

Consiliul Local Timișoara

293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

25.06.2015

... amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
... S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş Ing. Doru MUNTEANU Studiu de trafic: S.C. VELTONA S.R.L. Str. Paris nr. 2A Timişoara, jud. Timiş Ing. Bojidar TOMICI Mat. Vencel NAGY Studiu geodinamică: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret...

Consiliul Local Timișoara

291/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara

25.06.2015

... H.G. nr. 363/2010. Atasament: Anexa_HCL.pdf Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONICI Ai INVESTIŢIEI » Modernizarea Parcului Scudier (Central)” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SC GREEN CITY ANDLIV SRL...
..., parcuri, zone verzi şi de agrement Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepționat D.A.L.I. pentru ,„, Modernizarea Parcului Scudier (Central)"cu nr.S.C.2015-001406/12.05.2015, realizat de SC GREEN CITY ANDLIV SRL conform...